اصول مهندسی ژئوتکنیک-مهندسی پی
اصول مهندسی ژئوتکنیک-مهندسی پی
مولف : براجا.ام.داس
مترجم : شاپور طاحونی
ناشر : موسسه انتشاراتی پارس آئین
کد کالا : 500024
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 350,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک-مهندسی پی خواهيد آموخت:

فصل اول- مشخصات ژئوتکنیکی

دانه بندی خاک  ::حدود اندازه ی ذرات خاک  ::روابط وزنی-حجمی  ::تراکم نسبی  ::مقادیر نمونه چگالی دانه ها، نسبت تخلخل و وزن مخصوص  ::حدود اتربرگ  ::سیستمهای طبقه بندی خاک  ::نفوذپذیری خاک  ::تراوش در حالت دائمی  ::معیارهای طراحی فیلترها  ::مفهوم تنش موثر  ::صعود موئینگی در خاک  ::تحکیم  ::مقاومت برشی  ::آزمایش فشاری محدود نشده  ::منشا خاک  ::خاکهای برجا  ::خاکهای آبرفتی  ::نهشته های یخچالی  ::نهشته های بادی(بادرفت)  ::خاکهای آلی  ::مسائل فصل اول  ::مآخذ فصل اول  ::

فصل دوم- شناسایی های تحت الارضی

برنامه مطالعاتی تحت الارضی  ::روشهای گمانه زنی  ::روشهای نمونه گیری  ::مشاهده سطح آب زیر زمینی  ::آزمایش برش پره  ::آزمایش نفوذ مخروط  ::مغزه گیری از سنگ  ::تهیه نمودار گمانه  ::تعیین ضریب نفوذ پذیری در صحرا  ::شناسایی های ژئوفیزیک  ::گزارش شناسایی خاک  ::مسائل فصل دوم  ::مآخذ فصل دوم   ::

فصل سوم – شالوده های سطحی

ظرفیت باربری نهایی   :: نظریه ظرفیت باربری ترازقی   ::اصلاح رابطه ظرفیت باربری برای آب زیرزمینی   ::رابطه عمومی تعیین ظرفیت باربری  ::ضریب اطمینان   ::ظرفیت باربری  شالوده با بار برون محوری   ::بعضی از حالات خاص در مطالعه ظرفیت باربری   ::حالات مختلف نشست شالوده   ::نشست آنی   ::نشست آنی شالوده روی رس اشباع   ::نشست آنی خاک های ماسه ای – استفاده از ضریب تاثیر کرنش   ::پارامترهای الاستیک خاک برای محاسبه نشست آنی   ::نشست آنی شالوده با بار برون محوری   ::نشست تحکیم   ::اصلاح اسکمپتون و بیرون در روابط نشست تحکیم   ::افزایش تنش قائم در توده خاک بعلت اعمال بار شالوده  ::ظرفیت باربری مجاز ماسه بر پایه ملاحظات نشست   ::آزمایش بارگذاری صفحه  ::تنشهای مجاز آیین نامه ای   ::نشست مجاز شالوده ساختمانها   ::مسائل فصل سوم   ::ماخذ فصل سوم   ::پیوست فصل سوم – طراحی سازه ای شالوده های تک   ::

فصل چهارم – شالوده های مرکب

انواع معمول شالوده های گسترده   ::ظرفیت باربری شالوده های گسترده   ::نشست نسبی شالوده های گسترده  ::شالوده شناور   ::طراحی شالوده های گسترده از نظر سازه ای   ::مسائل فصل چهارم   ::ماخذ فصل چهارم   ::پیوست فصل چهارم – طراحی سازه ای شالوده های مرکب دو ستونی   ::

فصل پنجم – فشار جانبی خاک و دیوارهای حایل

فشار جانبی خاک در حال سکون   ::فشار محرک رانکین   ::فشار محرک کولمب   ::فشار مقاوم رانکین   ::فشار مقاوم کولمب   ::مقدار زاویه اصطکاک دیوار   ::توصیه هایی در مورد انتخاب سطح گسیختگی   ::فشار محرک و مقاوم رانکین برای خاکریز با سطح شیبدار   ::فشار جانبی به علت سربار   ::ضریب فشار محرک در هنگام زلزله   ::فشار مقاوم خاک در هنگام زلزله   ::تناسبات دیوارهای حایل   ::کاربرد نظریه های فشار جانبی برای طراحی   ::کنترل پایدار   ::طراحی دیوارهای حایل وزنی برای شرایط زلزله   ::انواع دیگر خرابیهای ممکن دیوارهای حایل   ::توصیه هایی در خصوص پایداری   ::زهکشی خاکریز پشت دیوار حایل   ::تعبیه درز در دیوار های حایل   ::مسائل فصل پنجم  ::ماخذ فصل پنجم  ::پیوست فصل پنجم – طراحی سازه ای دیوار حایل  ::

فصل ششم – سپرها

احداث دیوارهای حایل یا سپر کوبی   ::سپرهای طره ای کوبیده شده در خاکهای ماسه ای   ::حالات های خاص برای سپرهای کوبیده شده در خاک های رسی  ::سپرهای طره ای کوبیده شده در خاک های رسی   ::حالات خاص برای سپرهای طره ای کوبیده شده در خاک های رسی   ::سپر مهار شده با پای مفصلی در زمین ماسه ای   ::سپر مهار شده با پای مفصلی در زمین رسی   ::کاهش لنگر برای سپرهای مهار شده   ::روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرهای کوبیده شده در خاک ماسه ای   ::سپر مهار شده با پای گیردار در زمین ماسه ای   ::مهارها   :: مسائل فصل ششم   ::ماخذ فصل ششم   ::

فصل هفتم – ترانشه های مهار شده

فشار جانبی در ترانشه های مهار شده  ::نمودارهای پوش فشار چیوتاریف  ::طراحی اجزای مختلف سازه نگهبان  ::پایداری ترانشه های مهار شده  ::خرابی کف ترانشه به علت پدیده رگاب  :: مسائل فصل هفتم   ::ماخذ فصل هفتم   ::

فصل هشتم – شالوده شمعی

انواع شمع و مشخصات سازه ای آنها   ::تخمین طول شمع   ::کوبیدن شمع  ::مکانیسم انتقال بار   ::روابطی طراحی کویل و کاستلو  ::روابط طراحی کویل و کاستلو   ::ظرفیت باربری نوک شمع های متکی بر سنگ  ::نشست شمعها  ::ظرفیت کششی شمعها  ::شمعهای قائم تحت بار جانبی   ::روابط کوبیدن شمع  ::تنشهای تولید شده در شمع در حین کوبیدن  ::آزمایش بارگذاری شمع   ::گروه شمع   ::نشست تحکیم گروه شمع  ::نشست الاستیک گروه شمع   ::ظرفیت کششی گروه شمع   ::اصطکاک جدار منفی   ::مسائل فصل هشتم   ::ماخذ فصل هشتم  ::

فصل نهم – پایه های عمیق و شالوده های صندوقه ای

انواع پایه های عمیق   ::روش های اجرایی   ::ملاحظات طراحی   ::تخمین ظرفیت باربری پایه های عمیق   ::نشست پایه های عمیق در بار بهره برداری   ::ظرفیت باربری پایه های عمیق فرورفته  در لایه سنگی   ::ظرفیت کششی پایه های عمیق   ::ظرفیت حمل بارهای جانبی   ::انواع صندوقه ای   ::ظرفیت باربری شالوده های صندوقه ای   ::ضخامت بتن اب بند کف در صندوقه های باز   ::مسائل فصل نهم   ::ماخذ فصل نهم   ::

فصل دهم – احداث شالوده در روی خاکهای مسئله دار

تعریف خاکهای رمبنده  ::پارامترهای فیزیکی برای شناسایی   ::روشی برای محاسبه نشست خاک های رمبنده  ::طراحی شالوده در خاک های رمبنده که در معرفی خطر رطوبت نیستند   ::طراحی شالوده در خاک های رمبنده در معرض خطر رطوبت   ::خاک های قابل تورم   ::اندازه گیری میزان تورم در آزمایشگاه   ::طبقه بندی خاک های قابل تورم بر پایه آزمایش های نشانه   ::نکات لازم در احداث شالوده ها بر روی خاک های قابل تورم  ::ساخت شالوده های متکی بر خاک های قابل تورم   ::زمین های دفن زباله   ::ظرفیت باربری شالوده های متکی بر زمینهای دفن زباله   ::مسایل فصل دهم   ::مسائل فصل دهم   ::

فصل یازدهم – خاک مسلح

تعاریف عمومی در خاک مسلح   ::دیوارهای حایل شده به کمک تسمه های فولادی   ::استفاده از ژئوتکستایل به عنوان مسلح کننده دیوار حایل   ::ظرفیت باربری شالوده های متکی بر خاک مسلح شده بوسیله تسمه های فولادی   ::اشکال گسیختگی   ::تعیین نیروی ایجاد شده در تسمه های مسلح کننده  ::ضریب اطمینان تسمه ها در مقابل پارگی و بیرون کشیدگی   ::روش طراحی   ::شالوده متکی بر خاک رسی مسلح شده به وسیله ژئوتکستایل   ::مسائل فصل یازدهم  ::ماخذ فصل یازدهم   ::

فصل دوازدهم – اصلاح خاک  

تراکم – اصول کافی   ::تراکم ارتعاشی   ::پیش بار گذاری   ::چاه های زهکش ماسه ای   ::تثبیت به وسیله خاکستر بادی   ::ستونهای سنگی   ::شالوده بر روی ترانشه های دانه ای   ::زئوگرید   ::مسائل فصل دوازدهم   ::ماخذ فصل دوازدهم   ::

فصل سیزدهم- شالوده ماشین آلات

تئوریهای پایه در ارتعاشات  ::حرکت هارمونیک ساده  ::ارتعاش ازاد سیستم جرم و فنر بدون میرایی   ::ارتعاش آزاد سیستم با میرایی لزج  ::ارتعاش تحمیلی سیستم جرم – فنر بدون میرایی   ::ارتعاش تحمیلی سیستم جرم – فنر با میرایی   ::فرکانس سیستم یک درجه آزادی با میرایی در ارتعاش تحمیلی به علت جرم دوار  ::چند موضوع تکمیلی   ::شالوده ماشینهایی که تحت ارتعاش یکنوخت قرار دارند   ::تحلیل ارتعاشی شالوده دایره صلب با روش تشابهی   ::روش خاک – فنر الاستیک برای تحلیل ارتعاشی شالوده ها   ::

ارتعاشات ترکیبی   ::شالوده ماشینهای ضربه ای  ::معیارهای طراحی برای شالوده ماشین آلات   ::جداکردن ارتعاش   ::مثالها   ::مسائل فصل سیزدهم   ::پیوست الف – ضرایب تبدیل واحد   ::پیوست ب – جواب مسائل با شماره فرد    ::

مشخصات فنی
کتب دانشگاهی
مولف براجا.ام.داس
مترجم شاپور طاحونی
ناشر موسسه انتشاراتی پارس آئین
موضوع مهندسی پی
تعداد صفحات 992
سال چاپ 1392
نوبت چاپ هفدهم
قطع وزیری
جلد گالینگور
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )