بانك سوالات آزمون نظام مهندسی عمران - محاسبات

بانك سوالات آزمون نظام مهندسی عمران - محاسبات نظام مهندسی عمران

 مطالبی كه در كتاب بانک سوالات آزمون محاسبات خواهید آموخت:

 :: شامل کلیه آزمون های عمران محاسبات از سال 1386 تا  مهر ماه 1398

 :: پاسخنامه کاملا تشریحی براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

 :: راهنمای جامع آزمون عمران محاسبات

 :: سوالات پرتکرار

  :: ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند ماه 1398
استاندارد 2800

ارتفاع حداکثر سازه/  بار قائم زلزله در طره ها/  برش پایه/  تراز پایه/  تعداد مودهای تحلیل طیفی/  تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح/  خروج از مرکزیت اتفاقی در پیچش و پیچش در سازه/  درز انقطا/  زلزله سطح بهره برداری/  زمان تناوب اصلی نوسان سازه/  زمان تناوب تجربی و تحلیلی/  ساختمان منظم و نامنظم در پلان و ارتفاع/  سختی موثر در سازه های بتنی/  سرعت موج برشی/  اثر  P_∆ و /  شاخص پایداری سازه/  ضریب بازتاب سازه/  ضریب رفتار /  ضریب زلزله/  کنترل طبقه نرم و ضعیف/ قاعده 100-30 در محل برخورد بادبندها/  لنگر داژگونی/  مشارکت بار زنده/  مرکز سختی/  نیروی برشی ناشی از زلزله وارد بر اتصالات/نیروی جانبی تراز بام/  نیروی جانبی زلزله/  نیروی زلزله قطعه الحاقی/  نیروی زلزله وارد بر دیافراگ/ نیروی زلزله وارد بر طبقات/  نیروی شلاقی/  نیروی قائم ناشی از زلزله

مبحث ششم: (بارهای وارد بر ساختمان)

بارباد/  بار ثقلی/  بار متوازن برف/  بار معادل تیغه/  بار نامتوازن برف/  بارگذاری دیوار حائل/ بارگذاری باران، یخ، انفجار/  ترکیبات بارگذاری/  ضریب بادگیری/  ضوابط بار زنده/ ضخامت طراحی یخ/  کاهش بار زنده/  لنگر طراحی نرده حفاظ/  نیروی باد بر سازه بلند مرتبه

مبحث هفتم:( پی و پی سازی)

آزمایش سه محوری/  آزمایش های CPT، SPT و... /  بار مجاز پی سطحی/  برش پانچ/  پی باسکولی /  پی دو ستونی/  تحلیل نیروها در گروه شمع/  تراکم نسبی/  ترک کششی/  تعیین ابعاد پی سطحی/  تغییرمکان دیوار حائل/  تنش در زیر پی/  تنش کل، موثر و فشار آب حفره ای/  توزیع تنش در خاک/  خروج از محوریت دو طرفه/  دیوار حائل در شرایط لرزه ای/  ژئوسنتیتک/  ضریب اطمینان دیوار حائل /  ضریب فشار جانبی خاک/  ظرفیت باربری پی/  ظرفیت باربری شمع/  عملیات شناسایی/  فشار جانبی وارد بر دیوار حائل/  کنترل تنش در پی سطحی/  گمانه( عمق، تعداد و فاصله/  گود برداری/  لغزش پی سطحی/  مهاربندی/  نشست در سازه/  واژگونی دیوار حائل/  وزن مخصوص خاک

مبحث هشتم: (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی)


ابعاد بازشو در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف/  ابعاد پلان در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف/  اختلاف سطح در طبقات ساختمان های محصور شده با کلاف/  ارتفاع دود کش/  ارتفاع زیرزمین و طبقات ساختمان بنایی محصور شده با کلاف/  تراز زیر شالوده/  حداقل ضخامت تیغه های آجری/  خطر زلزله در ساختمان های بدون کلاف/  دیوار ساختمان با کلاف/  دیوار نسبی/  سقف تیرپه بلوک در ساختمان با مصالح بنایی/  سقف طاق ضربی/ عرض و عمق شالوده/  کلاف عرضی و کلاف افقی/  کلاف قائم در ساختمان های آجری با کلاف/  میلگردهای خمشی در هر سفره/  نسبت لاغری/  نعل درگاه در اطراف بازشوها و بالکن ها/  همپوشانی آرماتورهای کلاف افقی

مبحث نهم: ( طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)

آرماتور برشی/  آرماتور دورپیچ/آرماتور حداقل طولی/  آرماتور عرضی پیچش/  آرماتورگذاری ستون ها( اسپیرال، خاموت، وصله و ..) /  آرماتورهای حداقل تیرهای T شکل و ضوابط آن/  ابعاد مقطع بتنی/  ابعاد یک تیر بتن آرمه/  اثر کتیبه در دال دو طرفه و دال تخت /  اجزای مرزی در دیوار/ ارتفاع تار خنثی و محاسبه کرنش فولاد/ اضافه افتادگی دراز مدت/  انواع سیمان و سولفات/  بازشو در دال دوطرفه/  برش پانچ در پی ها/  برش و پیچش همزمان در مقاطع/  برش و خمش طراحی در پی ها/  تحلیل پلاستیک/  تعیین رده بتن/  تغییر ظرفیت خمشی در شکست نرم/  تغییر شکل دراز مدت تیرها/  تنش در مقاطع توپر/  حداقل آرماتورهای کلاف رابط/  حداقل فولاد در دیوارهای بتن آرمه/  حداقل مساحت آرماتور حرارت و جمع شدگی/  حداقل وحداکثر میلگردهای کششی در سازه با شکل پذیری زیاد/  حداکثر تنش فشاری پی/  حداکثر میلگرد یک عضو تک آرمه و فولاد بالانس/  حداکثر نیروی محوری ستون/  دال دو طرفه/  رفتار تیر بتن آرمه/  سختی موثر تیر و ستون/  سطح مقطع تنگ های ویژه/  ضخامت پوشش مورد نیاز بتن/  حداقل ضخامت دال یک طرفه/  ضوابط فاصله خاموت ها در شکل پذیری های مختلف/  ضوابط قطع آرماتور/  طراحی و صرف نظر کردن از پیچش در طراحی/  طول دهانه آزاد/  طول مهاری/  طول وصله پوششی میلگرد/  ظرفیت باربری محوری فشاری /  ظرفیت خمشی مقطع دوبله آرمه/  عرض نوار ستونی در دال ها/  عمق ترک خمشی/  عمق نفوذ کربناته شده بتن/  فولاد بالانس مقطع غیر مستطیلی/ فولاد حداقل در پی ها/  قطر سنگدانه های بتن، فاصله میلگردها، انحراف میلگردها/  کنترل جاری شدن فولاد در مقطع دوبله آرمه/  لاغری ستون/  لنگر پیچشی ترک خوردگی/  لنگر ترک خوردگی/  لنگر خمشی مقاوم در سازه/  محدودیت عرض تیرچه ها/  مرکز پلاستیک ستون/  مقاومت برشی تیرها  / مقاومت برشی ستون/  مقاومت خمشی طراحی/  مقاومت فشاری بتن در نمونه ها و سیمان های مختلف/  منحنی اندرکنش در ستون/  نیروی برشی مقاوم بتن/  نیروی محوری ستون

مبحث دهم: (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)

اتصال پیچی تحت برش، کشش و پیچش/  اساس مقطع پلاستیک و لنگر پلاستیک/  تاثیر معیارهای طراحی خمشی و برش در تیر/  تسلیم موضعی جان/  تغییر مکان نسبی طبقه/  حداقل مقاومت محوری فاری ستون/  حداکثر تنش کششی اسمی/  خستگی/  سطح مقطع اسمی میل مهار/  شعاع ژیراسیون حداقل و موثر/   ضخامت موثر جوش/  ضریب /  ضریب طول موثر /  ضوابط لرزه ای ستون های فولادی/  ضوابط و طراحی بست های موازی و مورب/  طراحی برشگیر در تیر مرکب/  طراحی جوش گوشه در برش و خمش/  طراحی ستون و مقایسه دو ستون/  طراحی صفحه دو ستون/  ظرفیت محوری فشاری ستون/  عرض موثر دال بتنی در تیرهای مختلط/  فرکانس نوسانی تیر کمانش موضعی/  کنترل خیز در تیرها/  کنترل فشردگی و فشردگی لرزه ای/  کنترل گسیختگی قالبی/  کنترل مقاومت برشی اتصال/  کنترل های موضعی/  گل میخ/  لنگر خمشی اتصال تیر به ستون/  معیارهای طراحی اعضای کششی/  مقاومت اتصالات مهاربندی و ترکیب بار ویژه/  مقاومت اسمی/  مقاومت برشی تیر ورق ها و تیر/  مقاومت برشی در چشمه اتصال و وصله ها/  مقاومت طراحی برشی قالبی/  مقاومت طراحی برشی و خمشی مقطع/  مقاومت وصله ستون/  نیروی برشی مفصل پلاستیک/  نیروی قائم زلزله

شابک
شابک 978-600-7503-36-2
کتاب
مولف نادر فنایی- ندا بزرگی -احمد جوزانی- محسن حیدری-حسین فراهانی-رضا کامرانی نژاد
ناشر انتشارات سری عمران
سال چاپ 1398
تعداد صفحات 440
قطع رحلی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 118,000 تومان

برچسب ها: بانك, سوالات, آزمون, نظام, مهندسی, عمران, محاسبات, انتشارات, سری