تشریح آیین نامه 2800 ویرایش 4

تشریح آیین نامه 2800  ویرایش 4  نظام مهندسی عمران


مطالبی كه در كتاب استاندارد 2800 ویرایش 4 زیر ذره بین خواهید آموخت:

تاریخچه ای از سیر تکامل استاندارد/ تغییرات ویرایش چهارم استاندارد/ در هریک از فصل های این کتاب، چه خواهیم خواند؟

فصل : آشنایی با مفاهیم لرزه شناسی

قسمت اول: چگونگی وقوع زلزله وآشنایی با مفاهیم اولیه آن / منشاء زلزله / گسل / شناخت امواج ناشی از زلزله / پیش بینی زلزله / قسمت دوم: اندازه گیری زلزله / مقیاس سنجش قدرت زلزله / دستگاه های اندازه گیری زلزله /رکوردهای زلزله / دوره بازگشت زلزله و زلزله های مبنای طراحی

فصل دوم: مفاهیم مقدماتی مرتبط با رفتار سازه ها در زلزله

قسمت اول: معرفی انواع سیستم های باربر جانبی در سازه ها / مفاهیم اولیه /سیستم قاب ساختمانی ساده با دیوار های برشی / سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربندی های فولادی / سیستم قاب خمشی / سیستم های دوگانه / سیستم هایی با کاربرد خاص / قسمت دوم: مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای سازه ها / مفاهیم جرم لرزه ای و مرکز جرم / مفاهیم سختی و مرکز سختی / مفهوم پیچش در سازه / قسمت سوم: بررسی مفاهیم منظمی و نامنظمی در سازه ها / مفاهیم مقدماتی /مفهوم منظمی و نامنظمی در ساختمان / نامنظمی در پلان /نامنظمی در ارتفاع / قسمت چهارم: توصیه هایی کلی برای دستیابی به سازه های مقاوم در برابر زلزله /ملاحظات معماری /ملاحظات سازه ای

فصل سوم: پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله

قسمت اول: رابطه بنیادی برش پایه در محاسبات زلزله / قسمت دوم: محاسبه زمان تناوب در سازه ها /تراز پایه/ارتفاع محاسباتی ساختمان /مفهوم اولیه زمان تناوب /زمان تناوب تجربی نوسانات سازه های ساختمانی متعارف /زمان تناوب ساختمان های غیر متعارف / قسمت سوم: آشنایی با پارامترهایو در محاسبات زلزله /آشنایی با ضریب اهمیت ساختمان () /آشنایی با ضریب شتاب مبنای طرح () / قسمت چهارم: ضریب بازتاب ساختمان /مفهوم ضریب بازتاب ساختمان /طبقه بندی انواع خاک ها/ محاسبه ضریب بازتاب ساختمان/ نکات مفهومی درباره ضریب بازتاب در ویرایش چهارم استاندارد/قسمت پنجم: ضریب رفتار سازه/ آشنایی با مفهوم ضریب رفتار/ بررسی عوامل موثر بر ضریب رفتار در سازه ها/ مقدار ضریب رفتار در سازه های مختلف/ قسمت ششم: بررسی چند موضوع دیگر در استاندارد/ اهداف استاندارد / محدودیت در احداث ساختمان های نامنظم/ طیف طرح استاندارد

فصل چهارم: روش تحلیل استاتیکی معادل


قسمت اول: کلیاتی در باره محاسبات سازه در برابر زلزله/ مفاهیم اولیه/ آشنایی با انواع روش های محاسبه نیروی زلزله/ معرفی روش تحلیل استاتیکی معادل/ معرفی روش تحلیل تاریخچه زمانی / معرفی روش تحلیل طیفی/ روش های مجاز برای تحلیل خطی سازه ها در برابر نیروی زلزله

قسمت دوم: روش تحلیل استاتیکی معادل / آشنایی با روند کلی روش تحلیل استاتیکی معادل / محاسبه برش پایه (مرحله اول از روش استاتیکی معادل) / توزیع برش پایه در ارتفاع سازه (مرحله دوم از روش استاتیکی معادل) / توزیع نیرو در پلان سازه (مرحله سوم از روش استاتیکی معادل)

قسمت سوم: آشنایی با چند ضریب جدید در استاندارد/ آشنایی با ضریب درجه نامعینی/ (ρ)آشنایی با ضریب اضافه مقاومت/ (Ω)آشنایی با ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ()

قسمت چهارم: ضوابط مرتبط با ترکیب سیستم های سازه ای / ترکیب سیستم های سازه ای در پلان ساختمان / ترکیب سیستم های سازه ای در ارتفاع ساختمان

قسمت پنجم: تاثیر نیروی زلزله در راستاهای مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر / اثر زلزله قائم بر سازه / آشنایی با قاعده صد – سی () / اثر توام نیروی افقی و قائم زلزله / ترکیب بارهای طراحی

قسمت ششم: روش ساده شده تحلیل و طراحی / مفاهیم اولیه / شرایط استفاده از روش ساده شده تحلیل و طراحی / محاسبه برش پایه در روش ساده شده تحلیل و طراحی / توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع و پلان ساختمان در روش ساده شده تحلیل و طراحی

فصل پنجم: روش های تحلیل دینامیکی خطی

قسمت اول: کلیاتی درباره روش های تحلیل دینامیکی/ معرفی روش های تحلیل دینامیکی / معرفی تمرین پایه ای

قسمت دوم: مفاهیم بنیادی روش تحلیل طیفی / مقدمه / مفهوم مودهای ارتعاش یک سازه / محاسبه زمان تناوب مودهای ارتعاش یک سازه / نحوه محاسبه چند پارامتر دیگر مرتبط با مودهای ارتعاش یک سازه / محاسبه نیروهای وارد بر طبقات سازه در هرمود ارتعاشی

قسمت سوم: روش تحلیل طیفی در استاندارد/ تحلیل مودال سازه / محاسبه پاسخ های سازه در هر مود ارتعاشی / ترکیب آثار مودها / اصلاح مقادیر بازتاب ها / سایر ضوابط تحلیل طیفی

قسمت چهارم: روش تحلیل تاریخچه زمانی / کلیات روش تحلیل تاریخچه زمانی/ انتخاب شتاب نگاشت ها / مقیاس کردن شتاب نگاشت ها / تحلیل سازه تحت شتاب نگاشت های مقیاس شده / اصلاح مقادیر بازتاب ها و محاسبه نتایج نهایی

فصل ششم: کنترل لرزه ای سازه های ساختمانی

قسمت اول: کنترل تغییر مکان های جانبی در سازه ها / مفاهیم مقدماتی/عوامل موثر بر تغییر مکان های جانبی سازه /اثرP∆ و شاخص پایداری /محاسبه تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی /تاثیر ترک خوردگی مقاطع بتنی در محاسبه تغییر مکان های جانبی سازه / کنترل تغییر مکان های جانبی نسبی در سازه

قسمت دوم: چند کنترل متداول دیگر در استاندارد/ کنترل واژگونی / کنترل عرض درز انقطاع /کنترل مجزای سیستم های باربر جانبی در قاب های دوگانه

قسمت سوم: کنترل های خاص در استاندارد/کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره برداری /کنترل بار زلزله افزایش یافته در اعضای خاص /کنترل اعضای زیر تراز پایه تا روی شالوده / کنترل اجزایی که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند

قسمت چهارم: کنترل ضوابط مرتبط با دیافراگم ها /آشنایی با مفهوم دیافراگم /اجزای تشکیل دهنده دیافراگم / تعیین صلبیت دیافراگم / نحوه توززیع نیروی جانبی بین عناصر باربر قائم در انواع دیافراگم ها / روش تقریبی تحلیل دیافراگم ها / تعیین نیروهای طراحی دیافراگم ها / نکات اصلی دیافراگم ها

فصل هفتم: ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای

قسمت اول: آشنایی با انواع اجزای غیر سازه ای / معرفی اجزای غیر سازه ای / اهمیت طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای

قسمت دوم: طراحی اجزای غیر سازه ای برای نیرو و تغییر مکان / محدوده کاربرد ضوابط طراحی لرزه ای برای اجزای غیر سازه ای / فلسفه طراحی اجزای غیر سازه ای / نیروی جانبی موثر زلزله وارد بر اجزای غیر سازه ای / تاثیر تغییر مکان های جانبی بر اجزای غیر سازه ای

قسمت سوم: ضوابط تکمیلی در طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای / مهار اجزای غیر سازه ای / ضوابط خاص اجزای معماری / ضوابط خاص اجزای مکانیکی و برقی

فصل هشتم: ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی

قسمت اول: آشنایی با سازه های غیر ساختمانی / مفاهیم اولیه /دسته بندی سازه های غیر ساختمانی

قسمت دوم: پارامترهای لازم برای طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی / وزن موثر لرزه ای / زمان تناوب/ ضریب رفتار سازه (Ru) و پارامترهای Ω و ()

قسمت سوم: روش های محاسبه نیروی جانبی زلزله در سازه های غیر ساختمانی / محاسبه نیروی جانبی موثر بر سازه های غیر ساختمانی مشابه ساختمان ها / محاسبه نیروی جانبی موثر بر سازه های غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان ها و متکی بر زمین / محاسبه نیروی جانبی موثر بر سازه های غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان ها و متکی بر سازه های دیگر / ضوابط عمومی تکمیلی برای طراحی سازه های غیر ساختمانی

فصل نهم: الزامات ژئوتکنیکی

قسمت اول: توصیه های اولیه مرتبط با الزامات ژئوتکنیکی / شناسایی ژئوتکنیکی / گسلش / فرونشست

قسمت دوم: بررسی پدیده های روانگرایی و گسترش جانبی / مفهوم پدیده روانگرایی /کنترل روانگرایی خاک / مفهوم گسترش جانبی / روش های کاهش خطرات ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی

قسمت سوم: مصادیق تاثیر زلزله در تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی / دیوار نگهبان/ زمین لغزش / بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی

فصل دهم: ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلاف دار

قسمت اول: آشنایی با انواع ساختمان های بنایی /قسمت دوم: ضوابط معماری در ساختمان های بنایی کلاف دار /قسمت سوم: ضوابط شالوده و کرسی چینی در ساختمان های بنایی کلاف دار /قسمت چهارم: ضوابط سازه ای در ساختمان های بنایی کلاف دار /قسمت پنجم: ضوابط اجزای غیر سازه ای در ساختمان های بنایی کلاف دار /پیوست اول: اندرکنش خاک و سازه /قسمت اول: آشنایی با مفهوم اندرکنش خاک و سازه /قسمت دوم: اندرکنش خاک و سازه در روش تحلیل استاتیکی معادل /قسمت سوم : اندرکنش خاک و سازه در روش تحلیل طیفی /پیوست دوم:درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران /پیوست سوم: راهنمای انجام روش های تحلیل غیر خطی /پیوست چهارم: معرفی سیستم های سازه ای

کتاب
مولف محسن حیدری - محمد آهنگر
ناشر انتشارات سری عمران
سال چاپ 1398
تعداد صفحات 424
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 98,000 تومان

برچسب ها: 2800, .زلزله