کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

تشریح سؤالات آزمون‌عمران محاسبات به صورت طبقه بندی نظام مهندسی عمران
فهرست مطالب

پیشگفتار
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار برف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار باد
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار انفجار
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار معادل تیغه‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار مرده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كاهش بار زنده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی یخ‌زدگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار نرده
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هفتـم، پـی و پی‌سازی

نكات مهم و كلیدی رده ژئوتكنیكی ساختمان
شناسایی ژئوتکنیکی زمین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رده ژئوتكنیكی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مدول ارتجاعی خاك
نكات مهم و كلیدی طراحی شمع
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی شمع
نكات مهم و كلیدی ظرفیت باربری پی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ظرفیت باربری پی
نكات مهم و كلیدی طراحی دیوار حائل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوار حائل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی خاك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زاویه اصطكاك بین دیوار و خاك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كاربرد آزمایشات خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رفتار خاك در زلزله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی فشار دینامیكی خاك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی پایدارسازی خاك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مؤثر در خاك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمق گمانه‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی سازه نگهبان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات اولیه شروع طراحی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نشست مجاز پی‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انواع حفاری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب اطمینان میل مهار
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هشتـم، طرح و اجرای …

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختما های بنائی محصور شده با كلاف ـ طرح و اجرا
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات عمومی محصور در كلاف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف الزامات معماری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان های بنائی محصور در كلاف – کلاف قائم
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ دیوار باربر
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ بازشو
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان‌های بنایی غیرمسلح ـ بازشو
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ سقف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ كرسی‌چینی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ كلاف افقی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ دیوار نسبی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ شالوده
نـكات مهـم و سـؤالات آزمـون‌هـای نـظام مهندسی مربوط به مبحث نهم، طـرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

نكات مهم و كلیدی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
نكات مهم و كلیدی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
نكات مهم و كلیدی عرض ترك خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عرض ترك خمشی
نكات مهم و كلیدی برش دو طرفه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برش دو طرفه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور عرضی اعضای خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی منحنی اندر كنش لنگر خمشی ـ نیروی محوری ستون‌ها
نكات مهم و كلیدی طراحی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر خمشی ترك‌خوردگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای لنگر خمشی تیر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان آرماتور طولی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ارتفاع مجاز تیر رابط
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رده مجاز فولاد برای تیرهای بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای آرماتورهای در ناحیه بحرانی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول وصله در ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نوع سنگدانه‌ها در قطعات بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش اختلاط بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر شكل آنی در تیرهای بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دال‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوارهای برشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مركز پلاستیك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیرهای عمیق
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل و طراحی مقاطع بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی آرماتورها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پیچشی ترك‌خوردگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور حرارت و جمع‌شدگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضوابط پذیرش بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و پیچشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انحراف مجاز میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول مهاری میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كیفیت بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كنترل عرض ترك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیرچه‌ها
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پلاستیك
نكات مهم و كلیدی اتصالات پیچی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات پیچی
نكات مهم و كلیدی محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
نكات مهم و كلیدی اتصالات جوشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات جوشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب لاغری
نكات مهم و كلیدی فشردگی لرزه‌ای
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اثر توأم لنگر خمشی و نیروی كششی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تركیب تنش‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری ستون‌ها

نكات مهم و كلیدی تیر مختلط
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیر مختلط
نكات مهم و كلیدی ستون مركب با بست موازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ستون مركب با بست موازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیر پیوند
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت خمشی و برشی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای اتصال تیر به ستون
نكات مهم و كلیدی ضریب یكنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح كمانش پیچشی ـ جانبی)
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب یكنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح كمانش پیچشی ـ جانبی)
نكات مهم و كلیدی كمانش موضعی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كمانش موضعی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اتصالات مفصلی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اعضای كششی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مكان مجاز تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ابعاد كف ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای طراحی اتصالات تیر به ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیر پیوند
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تار خنثی الاستیك و پلاستیك
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مشخصات قاب‌های ساختمانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهاربندها
نكات مهم و كلیدی گسیختگی قالبی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات تیر به ستون
نكات مهم و كلیدی طراحی كف ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی كف ستون
نكات مهم و كلیدی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كنترل خیز
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی وصله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات از پیش تأیید شده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات كف ستون

نكات مهم و كلیدی سقف مركب عرشه فولادی
نكات مهم و كلیدی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی وصله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رواداری‌های مجاز نصب و ساخت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش‌های طراحی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پین‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شكل‌پذیری قاب‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهار جانبی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مجاز خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار جرثقیل
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث یازدهم، …
نكات مهم و كلید مقاطع فولادی
ساختمانهای فولادی با مقطع گرم نورد شده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع فولادی
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به آئین‌‌نامه ۲۸۰۰

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریفات اولیه
نكات مهم و كلیدی توزیع نیروی جانبی در طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اثر ترك‌خوردگی بتن در ممان اینرسی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان درز انقطاع
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای ساختمان
نكات مهم و كلیدی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه زمان تناوب سازه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مركز سختی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر طره‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای غیرساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروی جابنی در طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شاخص پایداری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مكان نسبی طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تركیب نیروهای زلزله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریف منظمی و نامنظمی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه برش پایه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برون مركزی اتفاقی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروی جانبی به نسبت سختی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریف طبقه نرم
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سیستم ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه لنگر واژگونی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سازه‌های غیرساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی سختی مؤثر تیر و ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انواع سیستم‌ مهار جانبی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زلزله سطح بهره‌برداری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه سرعت موج برشی در عمق زمین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش محاسبه نیروی زلزله
نـكات مهـم و سـؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به تحلیل سازه

نكات مهم و كلیدی تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ نمودار لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ برش زدن
نكات مهم و كلید معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ انرژی
نكات مهم و كلیدی معین ـ كار مجازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ كار مجازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر مزدوج
نكات مهم و كلیدی تحلیل سازه ـ نامعین
نكات مهم و كلیدی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر
نكات مهم و كلیدی نامعین ـ شیب اُفت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ شیب اُفت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ درجه آزادی
نكات مهم و كلیدی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ سازگاری تغییر شكل
سوالات آزمون‌های نامعین ـ سازگاری تغییر شكل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تقارن
نكات مهم و كلیدی خط تأثیر
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی خط تأثیر

کلید‌واژه
شابک
شابک 978-600-168-261-2
کتاب
مولف محمد صفرپناه
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1396
تعداد صفحات 480
قطع سلطانی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 44,000 تومان

برچسب ها: آزمون, نظام مهندسی, نوآور, عمران