روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی)

-7% روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی) نظام مهندسی عمران

(این کتاب برای آزمون نظام مهندسی مهر 98 بروز می‌باشد)

فصل اول
شناخت زمین ::به استناد بند 7-2-3 شناسایی ها مقررات ملی مبحث هفتم ::الف)وزن مخصوص خاک ::ب)شکل ذرات خاک ::ج) دانه بندی خاک ::بر طبق بند 7-2-4 حفاری و نمونه برداری خاک  مقررات ملی مبحث هفتم ::زمین های مرغوب ::1-زمین های سنگی ::2-زمین های دج::3-زمین های سفت مخلوط ::4-زمین های مخلوط متوسط ::زمین های نامرغوب ::1-زمین های شنی ::2-زمین های ماسه ای ::3- زمین های رسی::4- زمین های خاک دستی ::5-زمین های با خاک نباتی ::6- زمین های باتلاقی ::تقسیم بندی زمین ها از دیدگاه قابلیت کندن و جابه جایی::1-زمین بیلی ::2-زمین پابیلی ::3-زمین کلنگی :: 4- زمین دج::5-زمین های سنگی ::سیستم های طبقه بندی متحده (یونیفاید) ::مراحل ساختمان سازی ::براساس بند 1-3-4 استاندارد 2800::براساس بند 8-1-6-5 مبحث هشتم مقررات ملی ::براساس بند 1-3-5 استاندارد 2800

فصل دوم
گودبرداری و سازه نگهبان ::گودبرداری::بر طبق بند 7-3-2 آماده سازی و تسطیح مقررات  ملی مبحث هفتم ::به استناد بند 7-3-3-4- ارزیابی خطر گود مقررات ملی مبحث هفتم ::حفاظت گود در برابر اثرات جوی و محیطی ::براساس بند 3-2-4 نشریه 55::تقسیم بندی زمین از لحاظ خاکبرداری ::عدسی مقاوم در کف گودبرداری یا ناهمگنی خاک زیر شالوده::روش های گود برداری ::گودبرداری در زمین های آبی ::گودبرداری در زمین های خوب و خشک ::گودبرداری در زمین های سست و خشک ::زوایه گودبرداری::گودبرداری مرحله ای ::براساس بند 3-2-8 نشریه 55::براساس بند بند 36-8-3 نشریه 55:: تنگ بستن پشت خاکریز::سپرکوبی::سپر کوبی توسط تراورس چوب ::سپرکوبی توسط تیر آهن و پوشش تخته::سپرکوبی در زمین های مربوط و آبدار ::خاکریزی و ترانشه برداری ::گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار ::تنگ بستن پشت دیوار همسایه ::تنگ بستن مایل پشت ساختمان همسایه به وسیله ی تیر و تخته::تنگ بستن گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همسایه ::تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله ی تیر آهن ::تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار به وسیله ی تیر آهن و تیر مرکب ::تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار ::تنگ اندازی در ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی به صورت افقی ::نگهداری ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله ی خرپای فلزی ::نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ خاکی ::نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ بندی آجری::نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری به وسیله ی تیر مرکب پروفیل و تنگ آجری ::نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری های عمیق ::نگهبان سازی ساختمان همجوار با رعایت بند انقطاع::درز انقطاع یا بند انقطاع بر براساس بند 3 آیین نامه ی 2800 زلزله ردیف پ::بر طبق بند 7-5-2-1 دیوارهای با عملکرد وزنی مقررات ملی مبحث هفتم ::7-5-2-2 دیوارهای سپر گونه ::7-5-2-3 خاک مسلح::7-5-2-4 میل مهاری و میخکوبی ::7-5-2-5 دیوار زیر زمین ::7-5-3 پایداری انواع سازه های نگهبان ::7-5-3-1 حالت های حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند ::6)کنترل نشست بر طبق بند 7-5-4 فشار خاک مقررات ملی مبحث هفتم ::7-5-4-1 کلیات ::7-5-4-2 تعیین فشار خاک در حالات مختلف ::7-5-4-2-1 فشار خاک در حالت سکون ::7-5-4-2-2 فشار در حالت محرک و مقاوم خاک :: 7-5-4-2-3فشار خاک در خاکریز متراکم شده ::7-5-4-2-4 فشار خاک تحت شرایط خاص ::7-5-4-2-5 فشار حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی ::7-5-4-3 تعیین فشار خاک در پشت دیوار::به استناد بند 7-5-5-1 تنش مجاز مقررات ملی مبحث هفتم  ::7-5-5-1-1حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی  ::به اسنتاد بند 7-5-5-2 روش حالات حدی مقررات ملی مبحث هفتم

فصل سوم
پیاده کردن نقشه ::پیاده کردن نقشه به صورت محدود ::پیاده کردن نقشه در زمین های نامحدود::پیاده کردن اضلاع پی در سطح گود برداری :: قالب بندی و انواع آن ::بتن لاغر یا مگر ::پیاده کردن نقشه توسط دوربین ::مراحل پی سازی تا استقرار ستون روی صفحه توسط میخ های اف و بنچ مارک ::بتن مگر و تراز سازی آن در کف ::کنترل قالب بندی پی و شناژ::بلت گذاری و کنترل آن به وسیله میخ اف ::تراز سازی صفحه در زیر ستون ::محل نشست ستون روی صفحه و استقرار ستون بر صفحه::اکس بندی سطح زیر ستون

فصل چهارم
پی سازی ::تعریف پی ::انواع پی سازی::پی های سنتی ::پی های بتنی ::پی سازی شفته ای ::پی سازی آجری ::پی سازی سنگی ::پی سازی چوبی ::پی سطحی ::به استناد بند 7-4-2 ملاحظات طراحی پی های سطحی مقررات ملی مبحث هفتم ::7-4-3 ظرفیت باربری پی های سطحی ::7-4-3-1- استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری ::7-4-3-2 استفاده از آرمون های درجا ::7-4-3-2-1 استفاده غیر مستقیم ::7-4-3-2-2 استفاده مستقیم ::7-4-4 نشست مجاز ::7-4-5 روش های طراحی پی سطحی ::7-4-5-1 تنش مجاز ::7-4-5-2 روش حالات حدی ::7-4-5-3 ملاحظات لرزه ای در طراحی پی های سطحی ::پی های قابل دسترس::پی های عمیق ::پی های شناور ::انتخاب نوع فونداسیون:: پهنای فوندانسیون::نوع دیگری از تقسیم بندی پی ::پی نواری ::پی بالشتکی یا پی منفرد ::براساس آیین نامه ی بتن ایران ::شناژ یا کلاف ::براساس بند 9-7-4-8 مقررات ملی مبحث نهم و بند 5-7-3 نشریه 55::براساس بند 9-17-7-3 مقررات ملی مبحث نهم::براساس بند 9-17-7-4 از مقررات ملی ساختمان مبحث نهم::پی گسترده یا رادیه ژنرال یامت::پی شمعی ::نوع دیگری از دسته بندی پی ها ::پی مرکب ::پی مرکب ذوزنقه ای :: پی مرکب نواری طره ای (پی نواری مشبک یا پی باسکولی) ::پی صفحه ای :: پی های صفحه زنبوری ::قالب بندی آجری ::قالب بندی فلزی::قالب بندی چوبی (کفراژبندی ) ::براساس بند 6-2-2 نریه 55::براساس بند 9-9-4-1-2 مقررات ملی مبحث نهم ::براساس بند 9-9-4-1-4  از مقررات ملی مبحث نهم::براساس بند 9-9-4 مقررات ملی مبحث نهم ::زمان قالب برداری ::براساس بند 9-9-4-3 از مقررات ملی مبحث نهم ::براسا بند 12-10-3-3- مقررات ملی مبحث 12::پی سازی نیمه عمیق تا رسیدن به زمین سفت ::پی سازی نیمه عمیق در زمین های خاک دستی ::قوس شفته ای ::قوس آجری ::پیسازی نیمه عمیق در زمین های ماسه نرم ::پی های شمعی ::1-شمع های بتنی پیشش ساخته ::شمع های بتنی قطعه ای:: شمع وست شل ::2-شمع های بتنی ساخته شده در محل (شمع درجا) ::شمع پوشش دار ::BSP3- شمع های فولادی :: 4-شمع چوبی::انواع چکش ها ::1-چکش دیزلی ::2-چکش سقوطی ::3-چکش های دو طرفه ::4-چکش های یک طرفه ::انواع نشست پی ::پدیده ی تحکیم و تورم ::انواع نشست خاک ریزی پی ::سطح آب زیر زمینی و پی ::پدیده ای روانگرایی و کنترل آن ::عمق مجاز یخبندان

فصل پنجم
جوشکاری و انواع اتصالات ::براساس بند 5-8-3 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم جوشکاری ::براساس بند 5-8-3-1 مقررات ملی مبحث پنجم::براساس بند 5-8-3-2 مقررات ملی مبحث پنجم::براساس بند 5-8-3-3 مقررات ملی مبحث پنجم::جوش شیاری ::الف ) حالت تخت ::ب) حالت قائم ::ج)حالت افقی ::د) حالت بالاسری ::معرفی الکترود و طبقه بندی آن به روش  ::AWS انتخاب نوع الکترود مصرفی:: الف ) زمان و هزینه ::ب) وضعیت جوشکاری ::ج) ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فاز ::د) میزان نفوذ جوش ::ه) کیفیت عمل جوش ::انتخاب قطر الکترود ::شدت جریان و ولتاژ تقریبی ::بسته بندی و علامت گذاری الکترود ها ::براساس بند 3-25 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 2-4 راهنمای جوش ولتاژ و شدت جریان مورد نیاز الکترود عبارتند از ::براساس بند 5-8 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 5-12- پ راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 3-15-5 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 4-9 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::انتخاب قطر کابل جوشکاری ::پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی و ظاهر جوش ::1-شدت جریان 2::-ولتاژ::3-سرعتحرکت الکترود ::4-طول قوس ::معایب جوشکاری ::1-لکه قوس ::2-جذب ناخالصی ها::3-ذوب و عمق نفوذ ناقص::4-ذرات سرباره محبوس شده ::5- تخلخل یامک::6-ترشح یا جرقه ::7-سر رفتن ::8-سوختگی یا بریدگی کنار جوش ::9-ترک خوردگی::جوش پذیری فولاد::تجهیزات اتصال ::الف) پیچ واشر::براساس آیین نماه ی DINآلمان ::1)پیچ های معمولی ::پیچ های سیاه (ساده) ::پیچ های براق(دقیق) ::پیچ های پر مقاومت ::چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال ::اتصال اصطکاکی ::اتصال اتکایی::ویژگی های سوراخ پیچ::1)سوراخ های لوبیایی::الف)سوراخ لوبیایی کوتاه::ب)سوراخ لوبیایی بلند::2)سوراخ استاندارد::3)سوراخ لق یا فراخ::4)سوراخ صفحه ستون::مطابق با بند10-1-10-3-ب-5 مقررات ملی مبحثدهم::محاسن اتصالات پیچی::معایب اتصالات پیچی::ج)پرچ::اتصالات::الف) اتصالات قابی::1) قاب های ساده یا قاب های مهاربندی::2)قاب های خمشی ::3)قاب های نیمه صلب::اتصالات تیر – ستونی ::1)اتصال مفصلی ساده ::2)اتصال صلب یا گیردار ::3)اتصال خورجینی یا گیردار ::ج) اتصالات تیر به تیر ::توضیح چند اصطلاح جوشکاری ::1)جوشکاری2::SMAW)جوشکاری::SAW3)قطبیت::الف) قطبیت منفی ::ب)قطبیت مثبت یا معکوس::4)وزش قوس ::5)ریشه جوش یا گپ::6)گرده جوش ::7)اندازه جوش بعد جوش یا ساق جوش ::8)گلوی موثر جوش ::9)ارزش جوش ::تنش مجاز جوش ::ضریب بازرسی جوش ()::10)ترک جوش(cracking) ::11)سرباره::نفوذ یا محبوس شدن سرباره::12)لوچه،روی هم افتادگی یا امتزاج ناقص::13)پاشش ،شره یا ترشح::14)بریدگی کناره ی جوش::15)نفوذ ناقص::براساس بند5-14 راهنمایی جوش و اتصالات جوشی::براساس بند 7-3-4-7- ب نشریه 55::کنترل و آزمایش جوش::الف) تست عینی ::ب) تست های غیر مخرب(NDT) :: 1)تست فراصوتی (UT)   ::2)تست رنگ نافذ(PT) ::3) تست ذرات مغناطیسی(MT) ::4)تست پرتونگاری(RT) ::ج)تست های مخرب(DT) ::تست کششی::براساس بند8-9-6 راهنمای جوش و اتصالات جوشی::به استناد بند 26-11-2 نشریه 55 و ماده 283 و 284 آیین نامه حفاظتی کارگاه ساختمانی قانون کار و امور اجتماعی ::به استناد بند 2-8-4 راهنمای جوش و اتصالات جوشی و بند 26-11-2 نشریه 55::براساس بند26-11-2 نشریه 55 و بند 2-8-1 و 2-8-3 راهنمای جوش و اتصالات::ممنوعیت ها در جوشکاری

فصل ششم
ساختمان های فولادی ::عناصرو ترکیبات الیاژ فولاد::1)کربن(C) ::1.فولاد کم کربن::2.فولاد کربن ملایم یا فولاد نرمه::3.فولاد کربن متوسط::4.فولاد پرکربن::5.فولاد خشکه یا 52ST 2) ::منگنز(Mm)::3)مس(Cu) ::4)سیلسیم(Si) ::1)فسفر(P) ::2)گوگرد(S) ::3)وانادیم(Va) ::4)کروم::5)کبالت(Co) ::6)نیکل(Ni) ::7)مولییدن(Mo) ::8)تنگستن(W) ::الف) فولادهای بی آلیاژ و با آلیاژ::ب) فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ::فلز هوشمند ::برتری های سازه های فولادی ::ضعف ها و معایب سازه های فولادی::انواع پروفیل های فولادی ::نیمرخ های نورد شده::1)نیمرخ I معمولی یا نرمال::2)نیمرخ IPE یا نیمرخ I بال موازی::3) نیمرخ های بال پهن::الف)نیمرخ های بال پهن ::IPBب) نیمرخ بال پهن سنگین IPBv ::ج) نیمرخ بال پهن سبک::IPBI4) نیمرخ نبشی(L) ::الف) نیمرخ های نبشی بال مساوی ::ب) نیمرخ نبشی با بال های نامساوی::5)نیمرخ های سپری::الف) نیمرخ سپریT معمولی::ب) نیمرخ سپری بال پهن::TB6) نیمرخ های ناودانی::الف) نیمرخ ناودانی معمولیUNP ::ب)نیمرخ ناودانیبال موازیUAP :: 7)ورق ها::الف) ورق های صاف ::ب)ورق های آبدار ::ج) ورق های سوراخ دار و مشبک::8) تسمه ها::ستون ها::شکل مقطع ستون ها ::الف) مقاطع ساده::ب) مقاطع مرکب ::انواع ستون ها با مقاطع مرکب ::الف) اعضای فشاری مرکب از نیمرخ و ورق های سراسری یا جان پر::ب)اعضای فشاری مرکب با بست موازی::ج)اعضای فشاری مرکب با بست های چپ و راست ::د) اعضای فشاری مرکب با لقمه::صفحه ی ستون (base plate) :: نصب بیس پیلت بر پی ::محل نصب ستون بر روی صفحه ستون ::تعیین ضخامت صفحه ستون ::نصب بیس پلیت بر پی ::محل نصب ستون برروی صفحه ستون::تعیین ضخامت صفحه ستون::نصب میل مهار ::به استناد بند 11-9-7-2 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 7-4-1-4 نشریه 266:: به استناد بند 8-9-11 راهنمای جوش و اتصالات جوشی و بند 4-4 نشریه 264 ::به استناد بند 11-1-1-1-7 مقررات ملی مبحث یازدهم::به استناد بند 11-5-1-7 مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم محافظت از بیس پلیت::براساس بند 11-5-1-13 مقررات ملی مبحث یازدهم::براساس بند 11-5-1-8 مقررات ملی مبحث یازدهم::براساس بند 11-5-2-12 مقررات ملی مبحث یازدهم ::براسا بند 11-9-5 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::تیر و انواع آن ::الف) تیرحمال ، شاهتیر یا تیر اصلی ::ب) تیر کش::ج) تیر کنسول ::د) تیر فرعی ::ه) تیر لاپه::و) تیر نعل درگاه::به استناد بند 10-2-3-2-ح نشریه 55::به استناد بند 10-2-3-2-خ نشریه 55::چگونگی تقویت بال ها ::الف) دو برابر پهنای ورق تقویتی ::ب) یک و نیم برابر پهنای ورق تقویتی ::ج) پهنای ورق تقویتی ::مقاطع مرکب ::تیرهای لانه زنبوری ::روش ساخت :: برتری های تیر لانه زنبوری ::ضعف تیر لانه زنبوری ::تیرهای مختلط::کمترین مقدار ضخامت دال و عرض موثر آن::بادبندها::مقایسه ساختمان های فولادی با ساختمان های بتن آرمه::محاسبات ساختمان های فولادی ::بارگذاری ساختمان ::بارگذاری ثقلی ساختمان براساس آیین نامه 519 ایران::محاسبه بار سقف ها ::محاسبه جرم سقف طبقات ::محاسبه بار دیوارها ::محاسبه بار دیوار های جانبی ::محاسبه بار مرده پله ها ::جرم پله روی شاه تیر ها(ساختمان فولادی ) ::بارگذاری زنده ::بارگذاری جانبی زلزله براسا آیین نامه 2800 ایران ::محاسبه جرم ساختمان ::محاسبه زلزله وارد بر طبقات ::محاسبه واژگونی ::بار برف ::بار باد ::سرعت مبنای باد ::بار وارد بر طبقات ::طرح باد بند ::دوبل نبشی L120*120*12::طراحی تیرچه::طراحی ساختمان های فولادی ::طراحی با توجه به روش مهار بندی ::طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان::لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی ::توجیه اقتصادی سازه های فولادی::بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی ::انتقال بار در سازه های فولادی ::تعریف ستون فلزی ::شکل ستونها ::چگونگی ساخت ستون (مقاطع مرکب ) ::روش نصب نبشی بر روی کف ستونها (بیس پلیت) برای استقرار ستون::طویل کردن ستونها ::نحوه طویل کردن ستونها ::ستونها با مقاطع دایره ای ::انحراف مجاز پس از نصب ستون ::ضوابط ویژه اعضای جان تیرچه ها(کنترل برش) ::وصله ::طراحی اعضای خمشی ::طراحی اعضای فشاری – خمشی ::محدودیت های لاغری اعضا::ضوابط اجرایی:: براساس بند 10-3-9-2-3-1-ت-ث مقررات ملی مبحث دهم ::براساس بند 10-3-9-3-2-3 مقررات ملی مبحث دهم::براساس بند 10-3-10-2-2-1 مقررات ملی مبحث دهم ::براساس بند 10-3-10-2-1-2 مقررات ملی مبحث دهم ::براساس بند 10-3-9-3-2-3 مقررات ملی مبحث دهم ::براساس بند 12-10-2-3 مقررات ملی مبحث دهم

فصل هفتم
بتن و ساختمان های بتن مسلح ::مواد  تشکیل دهنده بتن::1-سیمان::انواع سیمان های پرتلند ::نوع 1سیمان معمولی ::سیمان نوع نوع 2::سیمان نوع 3::سیمان نوع 4::سیمان نوع 5::سیمان سفید ::سیمان بنایی::سیمان پرآلومینیوم::سیمان منبسط شوند انواع M,K,S ::سیمان های مخلوط ::سیمان چاه نفت ::2-آب ::3-سنگدانه ها::4-مواد افزودنی ::براساس بند 5-5-1-4 مقررات ملی مبحث پنجم::مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر ان ::1-نسبت آب به سیمان ::2-نوع سیمان ::3-سن بتن::4-روش به عمل آوردن بتن::5-مواد افزودنی ::6-نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی ::کارایی بتن و عوامل موثر بر آن::1-میزان آب ::2-مصالح مصرفی ::3-سن بتن::4-درجه حرارت ::پایایی بتن::به استناد بند 9-6-3 مقررات ملی مبحث پنجم::1-یخ بندان های متناوب ::2-عوامل شیمیایی خورنده::3-سایش و فرسایش::4-سنگدانه های واکنش زا ::5-خوردگی آرماتور ::عوامل کاهش کییفیت سیمان ::پذیرش سیمان ::آزمایش کردن گیرش و آزمایش مقاومت فشاری ::مطابق با آیین نامه و استاندارد ::پذیرش ماسه ::پذیرش بتن::نحوه ی محاسبه ی حداکثر شن موجود ::به استناد بند 9-3-3-5 مقررات ملی مبحث نهم ::مقاومت بتن در برابر سایش ::1-مقاومت فشاری ::2- میزان هوا::3-پرداخت سطح بتن::4-فرسایش سطح بتن::5-دانه بندی مصالح::6-اسلامپ::خزش::رده های بتن با مقاومت مشخصه ی مختلف ::به استناد بند 9-6-4-1 مقررات ملی مبحث نهم ::بتن پیش تنیده::نفوذ ناپذیری بتن::1-نسبت آب به سیمان ::نسبت های اختلاط::3-ریختن،عمل آوردن و مراقبت ::4-درزهای اجرایی ::اختلاط مصالح بتن::ترتیب ورود مصالح بتن به دستگاه ::بتن آماده ::حداکثر زمان حمل بتن::مطابق با آیین نامه  ها و ضوابط اجرایی::انتقال بتن توسط پمپ::قالب بندی بتن::به استناد بند 9-9-4-3-1 مقررات ملی مبحث نهم::باز کردن قالب ها ::به استناد بند 9-9-4-3-1 مقررات ملی مبحث نهم::پایه های اطمینان ::بتن ریزی اجرایی ساختمان ::بتن ریزی در هوای سرد ::به استناد بند 9-7-7 مقررات ملی مبحث نهم::بتن ریزی در هوای گرم ::به استناد بند 9-7-7مقررات ملی مبحث نهم ::ملاحظات فنی :: بتن ریزی در زیر باران ::به استناد بند 9-7-8-2 مقررات ملی مبحث نهم ::بتن ریزی در زیر آب ::به استناد بند 9-7-8-2 مقررات ملی مبحث نهم ::درزهای ساختمان ::درز اجرایی ( یا درز سرد ) ::به استناد بند 9-9-7 مقررات ملی مبحث نهم::درز انقباض ::درز انبساط ::به استناد بند 9-9-7-2 مقررات ملی مبحث نهم::الف)درز بین دو ساختمان مجاور ::ب)درز داخل یک ساختمان::بتن های مخصوص::بتن سبک سازه ای ::بتن سبک غیر سازه ای ::1-بتن با سنگدانه های سبک ::2-بتن های اسفنجی :: بتن سنگین ::بتن پیش تنیده ::بتن غلتکی ::آرماتور گذاری ::رده بندی میلگردها از لحاظ مشخصات مکانیکی  ::به استناد بند 9-4-4 مقررات ملی مبحث نهم ::شبکه های مفتولی ::خم کردن ، بریدن و حداقل قطر خم میلگردها::به استناد بند 9-8-1-3 مقررات ملی مبحث نهم::آزمایش میلگرد ::ازمایش تواتر ::به استناد بند 9-4-9 مقررات ملی مبحث نهم::اتصال میلگردها::ستون های بتنی ::نکات مهم در مورد بتن

فصل هشتم
ساختمان های چوبی ::تاریخچه ی کاربرد چوب ::چوب و انواع آن::به استناد بند 5-9-2 مقررات ملی مبحث پنجم::به استناد بند 5-9-3 مقررات ملی مبحث پنجم::به استناد بند 9-5-4 مقررات ملی مبحث پنجم::تهیه چوب به منظور ساختمان سازی ::مقاومت فشاری،کششی و الکتریکی چوب::اسکلت سازی چوبی::1-اسکلت سازی سکوپی::2-اسکلت سازی بالونوار::خرپاهای چوبی::کاربرد چوپ در ساخت در ::1-قاب::2-لنگه::3-آستانه::4-وادار::5-تنکه::6-بانو::7-کتیبه::8-پاخور::9-یراق::10-زهوار::11-دماغه::انواعدرها::1-درهای صاف::الف)درهای صاف توپر::ب)درهای صاف اسکلتی::ج)درهای صاف شبکه ای::جزئیات انواع اتصالات رایج در چوب::به استناد بند 5-9-5-4 مقررات ملی مبحث پنجم::به استناد بند 5-9-5-5 مقررات ملی مبحث پنجم::به استناد بند 5-9-5-5مقررات ملی مبحث پنجم::محاسن و معایب ساختمان چوبی

فصل نهم
دیوار چینی ::دیوار::انواع دیوارها ::1-دیواربنایی ساده::2-دیوارهای بتن مسلح::3-دیوارهای مخصوص ::دیوار در ساختمان های با مصالح بنایی::دیوارچینه ای ::ساختمان های خشتی ::دیوار خشتنی ::دیوار سنگی ::به استناد بند 5-3-3 مقررات ملی مبحث پنجم::1-دیوارسازی سنگی با رج های نامساوی::دیوارسازی سنگی با رج های قواره::دیوار سازی با نمای موزاییک::دیوارسازی با سنگ و بتن::دیواره سنگی پشتواره::دیوار سنگی خشکه::دیوار سنگ و آجر ::دیوار سازی سنگی با رج یکنواخت ::دیوار آجری ::ویژگی ها و الزامات کاربردی آجر به استناد بند 5-2-1-3 مقررات ملی مبحث پنجم::دیوار یک نیمه::آجرکاری به روش خندان چینی ::دیوار یک آجره ::دیوار یک آجره با پیوند بلوکی ::دیوار یک و نیم آجره کله و راسته::دیوار 5/1 آجره بلوکی ::دیوار سازی سبک::دیوار یک آجره مجوف::دیوار آجری حفره ای جناغی ::دیوار آجری حفره ای بال کبوتری::دیوار سازی آجری تو خالی صندوقه ای ::تقاطع دیوارها::دیوارهای بلوک بتنی ::برخی اصطلاحات دیوار چینی ::1-کله وراسته::2-ریسمانی کردن کار::3- بند کشی ::4-کلاف بندی افقی ::الف)در تراز زیر دیوار به استناد بند 8-1-6-10-1 مقررات ملی مبحث هشتم ::ب)در تراز زیر سقف به استناد 8-1-6-10-1 مقررات ملی مبحث هشتم::مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلافهای افقی بتنی ::اتصال کلافهای افقی ::5-کلاف بندی قائم به استناد 8-1-6-10-2 مقررات ملی مبحث هشتم::مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلاف های قائم بتنی ::اتصال کلاف های قائم::معادل کردن کلاف های قائم ::6-پیوند بلوکی یا انگلیسی ::7- پیوند هللندی ::8- پیوند هشتگیر ::9-پیوند لابند ::10 – دیوار لاریز::11-ماکادام(بلوکاژ ، قلوه چینی) ::12-فارسی بر کردن::14-لغاز(گوشوار) ::نکات و ضوابط اجرایی دیوار سازی::به استناد آیین نامه ها و ضوابط اجرایی موجود (مبحث هشتم بند 8-1-6-7)

فصل دهم
کف سازی و عایقکاری رطوبتی ::کف سازی و انواع آن ::کف سازی بر روی خاک (یا زمین ) ::کف سازی طبقات ::کف سازی سرویس ها در طبقات ::قلوچینی کف::پوشش های کف::1-موزائیک::2-سنگ::3-لینولیم::4-گرانولیتیک::5-پارکت::6-لاستیک::7-PVC :: 8-آرملات:: عایقکاری رطوبتی ::به استناد بند 8-1-6-15 مقررات ملی مبحث هشتم ::جذب رطوبت توسط دیوار ::مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی ::قیر ::گونی ::گونی قیر اندود(قیرگونی) ::عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی ، هنگامی که رطوبت از طریق پی و زمین نفوذ می کند ::عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی که رطوبت از طریق پی و زمین نفوذ می کند ::عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی که رطوبت از طریق بدنه نفوذ می کند ::عایقکاری رطوبتی خارجی هنگامی که رطوبت ار روی دیوار نفوذ می کند ::عایقکاری رطوبتی دیوار زیر زمین ::توضیح دو اصطلاح مهم::1-کرسی چینی ::به استناد بند 8-1-6-6 مقررات ملی مبحث هشتم ::به استناد بند 5-2-1-2 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم::2-آزاره

فصل یازدهم
پله و رامپ::پله::تعاریف::پاگرد::کف پله:: ارتفاع پله ::پیشانی پله ::گونه ی پله::لب پله ::شیار کف پله ::ردیف پله ::خطر مسیر پله ::خط شیب پله ::حجم پله ::طول راه پله ::نرده ی پله ::دست نداز پله ::چشم پله ::فضاب پله ::ارتفاع و کف پله ::عرض پله و پاگرد::ارتفاع سرگیر پله ::پله فرار ::جزئیات اجرایی پله ::رامپ::شیب رامپ::رامپ های عابر پیاده ( در اماکن عمومی ) ::رامپ های جدول (یا رامپ در فضای شهری) ::رامپ های دسترسی پارکینگ

فصل دوازدهم
سقف::سقف و انواع آن ::سقف های مستوری ::سقف طاق ضربی با توجه به بند 8-1-6-11 مقررات ملی مبحث هشتم در اجرای سقف طاق ضربی میبایست به موارد ذیل توه کرد ::سقف تیرچه بلوک::الف) تیرچه های بتنی و خرپای فلزی::ب)تیرچه های با قالب فلزی ::ج)تیرچه های پیش تنیده::قطعات پر کننده::بتن پوشش::اجرای سقف ::با توجه به ضوابط استنادارد 2800 می بایست ::با توجه به بند 8-1-6-11 مقررات ملی مبحث هشتم در اجرای سقف تیرچه و بلوک می بایست به ماورد ذیل توجه کرد ::سقف کاذب ::الف)سقف کاذب بارابیتس و اندود ::ب)سقف کاذب با آکوستیک::ج)سقف کاذب با قطعات گچی ::د)سقف کاذب با لمبه چوبی ::با توجه به بند 8-1-6-11 مقررات ملی مبحث هشتم در اجرای سقف تیرچه و بلوک می بایست به موارد زیر توجه کرد ::سقف شیبدار::به استناد بند 8-3-6-7-ب مقررات ملی مبحث هشتم::پوشش سقف های شیب دار ::1-پوشش با ورق های موج دار ::الف)صفحات موج دار آزبست سیمانی ::ب)صفحات موج دار فلزی ::ج)صفحات موج دار پلاستیکی ::2-پوشش با ورق های توسکانا ::3- پوشش با قطعات سفالی یا موزاییکی سفالی ::4-پوشش با چوب ::5-پوشش با نمد قیر اندود::6-پوشش با ورق های آردواز::الف)زیرسازی::ب)همپوشانی::ج)شیب سقف های دارای پوشش با ورق های آردواز::7-پوشش با ورق های گالوانیزه ای صاف ::جزئیات اتصالات در سقف خرپایی::جزئیات اتصالات یک خرپای فلزی ::سقف دال بتنی دو طرفه ::سقف مرکب (کامپوزیت) ::سقف های منحنی ::1-قوس نیم دایره ::2-قوس دایره ::3-قوس اژیوی ساده::4-قوس اژیوی چهار قسمتی

فصل سیزدهم
ملات ::ملات و انواع آن::الف)ملات آبی ::ب)ملات های هوایی::1-ملات ساروج::2-ملات سیمان بنایی::3-ملات ماسه وآهک::4-ملات سیمان – پوزولانی و آهک –پوزولانی ::5-ملات گچ و پرلیت ::6-ملات گچ و خاک ::7-ملات گچ و آهک::8-ملات گل آهک::9-ملات شفته آهکی::10-ملات گچ کشته::11-ملاتگچ خالص::12-ملات کاه گل و گل ::13-ملات گچ مرمری ::14-ملات ماسه سیمان ::15-ملات باتارد::نکات مهم در خصوص ملات ها ::به استناد ضوابط اجرایی وآیین نامه های موجود

فصل چهاردهم
اندودکاری::اندود و مصالح اندودکاری::1-شن وماسه::2- آب::3-پودر رنگ::4- ملات ::ضوابط اجرایی سطح کار ::ضخامت اندود کاری ::1-اندود های آهکی و سیمان::2-اندودهای کاهگل::3-اندودهای گچی ::اندودهای خارجی ::1-اندودهای گچی::الف) صفحات پیش ساخته گچی::ب)اندود با ملات گچ مرمری برای نمای خارجی ساختمان ::2-اندودهای سیمانی ::الف) اندود سیمانی تخته ماله ای ::1-قشر آستر::2-قشر رویه (تخته ماله ) ::ب)اندودسیمانی آبساب ::ج)اندود سیمان چکشی::د)اندود سیمان تگرگیر::اندودهای داخلی ::نکات مهم و اجرایی در اندودکاری::به استناد ضوابط اجرایی و آیین نامه های موجود ::ابزار اندودکاری::الف)ماله::1-ماله چهارسو::2-ماله ی سرگرد::3-ماله بند کشی::ب)ابزار زن::ج)شمشه::د)تخته ملات

فصل پانزدهم
نماسازی::نماسازی و انواع آن::نماسازی با آجر ::نماسازی با آجر گری::نماسازی با آجر تراش و اب ساب ::نماسازی با آجر ماشینی ::اجرای نماسازی با آجر::نقش های مختلف نماسازی با اجر::مقابله با آلونک و سفیدک در نمای آجری::نماسازی با سنگ::1-نمای طبیعی ::2- نمای سرخود(معدنی) ::ب-نمای کلنگی(پتکی) ::الف- نمای تیشه ای (چکشی) ::3- نمای قلم کاری ::4- نمای سازی ماشینی (برقی) ::5-نمای پرداختی یا سابخورد شده (صیقلی) ::روش نماسازی با سنگ::انواع نماسازی::1-نماسازی با سنگهای غیر منظم ::2-نماسازی با سنگ های منظم::الف)سنگ بادبریا مالون::ب)سنگ های آذرین::پ)نماهای آجری::1-پاک کردن ملات ::2-تمیز کردن شوره  ها (سفیدک ها) ::براساس بند 8-2-6-11 مقررات ملی مبحث هشتم

فصل شانزدهم
کف سازی بام ::کف سازی بام سطح::زیرسازی::شیب بندی ::عایق کاری بام ::دست انداز اطارف بام::محافظت از عایق کاری ::جزئیات اجرای کف سازی بام ::کلید واژه::منابع

کتاب
مولف محمد‌‌حسین علیزاده
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ سی و یکم - 1397
تعداد صفحات 368
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

مهلت پایان این پیشنهاد:
  • 55,000 تومان
  • 51,000 تومان

برچسب ها: روش‌ها, جزئیات, اجرایی, ساختمان, (روش‌ها, مسائل, اجرایی), نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور