سازه های بتن آرمه- جلد2
سازه های بتن آرمه- جلد2
مولف : داوود مستوفی نژاد
ناشر : انتشارات ارکان دانش
موضوع : سازه های بتن آرمه بر اساس ACI318-05و آیین نامه بتن ایران
کد کالا : 20034
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 360,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب سازه های بتن آرمه- جلد2 خواهيد آموخت:

فصل 11: پیوستگی فولاد و بتن، طول مهاری و وصله ی میلگرد

مقدمه:: تنش های پیوستگی:: پیوستگی مهاری:: پیوستگی خمشی:: آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی:: 1- آزمایش بیرون کشیدگی:: 2- آزمایش میلگرد در گیر در بتن:: 3- آزمایش تیر:: انتقال تنش پیوستگی و ترک خوردگی و شکست مربوط به آن:: طول مهاری مستقیم در آیین نامه :: طول مهاری میلگرد تحت کشش:: الف- رابطه ی کلی جهت محاسبه ی طول مهاری میلگرد تحت پوشش:: ب- روابط ساده شده جهت محاسبه ی طول مهاری میلگرد تحت پوشش:: طول مهاری میلگرد تحت فشار:: طول مهاری میلگردهای گروهی:: مهار شبکه ی جوش شده در کشش:: الف- شبکه ی سیمی آجدار جوش شده:: ب- شبکه ی سیمی صاف جوش شده:: قلاب استاندارد و مهاری آن:: نحوه ی عملکرد قلاب در کشش:: شرایط قلاب استاندارد:: طول مهاری قلاب استاندارد در کشش:: طول مهاری در آیین نامه ی بتن ایران:: طول گیرایی میلگردها و سیم های کششی به طور مستقیم:: طول گیرایی میلگرد تحت فشار:: طول گیرایی در گروه میلگردها:: مهار شبکه های جوش شده از سیم های آجدار یا صاف در کشش:: قلاب استاندارد:: طول گیرایی میلگردهای قلاب دار در کشش:: قطع و خم میلگردهای خمشی و مهار آن ها:: تعیین محل قطع میلگردهای خمشی به صورت تئوری:: الف- روش دقیق:: ب- روش متداول(روش تقریبی) :: تعیین محل قطع عملی میلگردهای خمشی:: 1- ضوابط کلی مهار میلگردهای خمشی:: شرایط قطع میلگردها در ناحیه کششی:: مهار انتهایی میلگردهای کششی در اعضای خمشی:: 2- ضوابط مهار میلگردهای خمشی مثبت:: قطر میلگردهای خمشی مثبت در تکیه گاه های ساده و نقاط عطف:: 3- ضوابط مهار میلگردهای خمشی منفی:: تعیین محل قطع یا خم میلگردهای خمشی در تیرهای سراسری:: ضوابط مهار فولادهای خمشی در آیین نامه ی یتن ایران:: مهار فولاد جان:: مهار قلاب و خاموت باز:: مهار خاموت U شکل از سیم های جوش شده:: مهار میلگردهای طولی خم شده:: مهار خاموت بسته:: مهار فولاد جان براساس آیین نامه ی بتن ایران:: وصله ی میلگرد:: وصله ی پوششی:: وصله ی پوششی کششی:: وصله ی پوششی فشاری:: ضوابط وصله ی پوششی در ستون ها:: ضوابط وصله ی پوششی در شبکه ی سیمی جوش شده:: وصله ی پوششی در میلگردهای انتظار ستون:: وصله ی جوشی، وصله ی مکانیکی و وصله ی اتکایی:: کلیاتی در مورد وصله ی جوش شده و پیش گرم کردن میلگرد:: انواع اتصال جوشی در میلگرد:: تنش های مجاز در جوش میلگرد و اندازه ی موثر آن:: محاسبه ی جوش میلگرد:: وصله ی مکانیکی:: مقاومت لازم برای وصله های جوشی و مکانیکی:: وصله های با انتهای اتکایی:: وصله ی میلگردها براساس آیین نامه بتن ایران:: وصلهی پوششی:: وصله ی جوششی:: وصله ی اتکایی:: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 12: قابلیت بهره برداری- کنترل ترک خیز و ارتعاش

مقدمه::  ترک خوردگی عضو بتن آرمه:: انواع ترک در عضو بتن آرمه:: الف- ترک های ناشی از بارهای خارجی:: ب- ترک های ناشی از جابه جایی و یا عوامل داخلی بتن:: نحوه ی ایجاد ترک ناشی از کشش در بتن آرمه:: تعیین عرض ترک خمشی:: کنترل ترک در آیین نامه :: الف- کنترل ترک در ACI 318 :: ب- کنترل ترک در آیین نامه ی بتن ایران:: خیز در اعضای خمشی بتن آرمه :: خیز الاستیک تیر بتن آرمه:: تغییر سختی خمشی مقطع بتن آرمه:: تغییر سختی خمشی در طول تیر:: سختی خمشی موثر تیر:: تعیین خیز الاستیک:: کنترل خیز در آیین نامه:: حداقل ضخامت تیر جهت عدم لزوم محاسبه ی تغییر مکان:: محاسبه ی خیز آنی:: محاسبه ی خیز دراز مدت:: کنترل خیز:: محاسبات و کنترل تغییر شکل در آیین نامه ی بتن ایران::  ارتعاش در سازه:: مسائل::  مراجع انتخابی

فصل 13: تحلیل قاب بتن آرمه ، تیر پیوسته و دال یک طرفه و بازتوزیع لنگر

مقدمه:: آنالیز الاستیک قاب بتن آرمه:: نحوه ی مدل کردن سازه ی بتن آرمه:: الف- مدل سه بعدی کامل:: ب- مدل قاب سه بعدی:: ج- مدل قاب دوبعدی:: د- مدل قاب دو بعدی در یک طبقه:: ه- مدل تیر پیوسته:: سختی اعضای بتن آرمه در مدل سازه ای:: نحوه ی قرار گرفتن بار زنده:: طول دهانه و تاثیر پهنای تکیه گاه در طراحی اعضاء:: ترکیبات بارگذاری و نمودار پوش نیروهای داخلی:: اصول تحلیل در آیین نامه ی بتن ایران:: مدل های مناسب در سازه ها:: مخشصات مصالح و هندسی سازه:: روش های تحلیل:: 1-  تحلیل خطی:: 2- تحلیل خطی همراه با بازپخش محدود:: 3- تحلیل غیرخطی:: 4- تحلیل پلاستیک:: روش ضرایب لنگر و برش در تحلیل تیرهای سراسری و دال های یک طرفه:: آنالیز و طراحی دال های یک طرفه:: تعریف دال یک طرفه :: آنالیز دال یک طرفه:: طراحی دال یک طرفه:: فولاد افت و حرارت در دال ها:: دال یک طرفه با تیرچه:: بار توزیع لنگر:: مفهوم بار توزیع:: باز توزیع لنگرهای منفی در اعضای خمشی سراسری در آیین نامه:: باز پخش لنگر در آیین نامه ی بتن ایران:: مقایسه ی باز توزیع لنگر به روش ACI318 و آبا :: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 14: دال های دوطرفه، روش ضرایب و روش طراحی مستقیم

مقدمه:: انواع دال دوطرفه:: الف- صفحه ی تخت:: ب- صفحه ی تخت با تیر محیطی:: ج- دال تخت با پهنه و (یا) سرستون:: د- دال مشبک یا دال با تیرچه ی دو طرفه:: ه- دال دو طرفه با تیر:: معادلات تعادل و آنالیز الاستیک صفحات دال:: روش ضرایب جهت آنالیز دال های دوطرفه واقع بر تکیه گاه های سخت:: روش ضرایب لنگر خمشی برای آنالیز و طراحی دال های دوطرفه:: روش طراحی مستقیم جهت آنالیز و طراحی دال دوطرفه:: -مفهوم قاب در روش های آیین نامه ای:: اجزای نوار دال:: نسبت سختی دال به تیر:: ضخامت دال دو طرفه:: الف- دال های بدون تیر بین تکیه گاه های داخلی:: ب- دال های با تیر بین تکیه گاه های داخلی:: لنگر استاتیکی ضریب دار در یک دهانه:: روش طراحی مستقیم در آیین نامه:: 1- تعیین لنگر استاتیکی ضریب دار کل:: 2- توزیع لنگر استاتیکی ضریب دار کل بین مقاطع لنگر مثبت و منفی:: 3- تقسیم لنگر بین نوار ستون و نوار میانی:: تقسیم لنگر بین اجزای نوار دال یا دال- تیر:: لنگر با ضریب در ستون ها:: الف- ستون کناری:: ب- ستون میانی:: 9 روش طراحی مستقیم در آیین نامه ی بتن ایران:: پیچش در چشمه های کناری دال در روش طراحی مستقیم:: برش در دال دو طرفه:: برش در دال دوطرفه با تیر بین تکیه گاهی:: برش در صفحات تخت یا دال های تخت:: الف- برش یک طرفه:: ب- برش دو طرفه:: برش در دال بدون تیر براساس آیین نامه ی بتن ایران:: الف- عملکرد یک طرفه به صورت تیر:: ب- عملکرد دو طرفه:: فولاد برشی در دال بدون تیر جهت افزایش ظرفیت برش دوطرفه:: فولاد برشی در دال بدون تیر براساس ضوابط آیین نامه ی بتن ایران:: الف- استفاده از خاموت های برشی:: ب- استفاده از کلاهک برشی:: انتقال لنگر در اتصالات دال به ستون:: نحوه ی انتقال لنگر بین دال و ستون:: انتقال قسمتی از لنگر نامتعادل که با عملکرد خمشی منتقل می شود:: انتقال قسمتی از لنگر نامتعادل که با عملکرد برشی منتقل می شود:: انتقال لنگر نامتعادل از دال به ستون براساس آیین نامه ی بتن ایران:: ملاحظات تکمیلی در دال های دو طرفه:: جزئیات فولاد گذاری در دال های بدون تیر:: میلگردهای گوشه:: مشخصات پهنه و سرستون:: بازشو در دال:: تعیین خیز دال های دوطرفه:: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 15: روش قاب معادل جهت تحلیل دال دوطرفه

مقدمه:: قاب معادل در سازه ی همراه با دال دو طرفه:: اعضای قاب معادل:: ممان اینرسی و سختی اعضای خمشی قاب:: الف- دال-تیر:: ب- ستون:: سختی اعضای پیچشی در قاب معادل:: مفهوم ستون معادل:: ترتیب بار زنده در قاب معادل:: تحلیل قاب معادل و تعیین لنگرهای خمشی:: تحلیل قاب معادل به روش پخش لنگر:: اصلاح لنگرهای خمشی حاصل از تحلیل قاب معادل:: تقسیم لنگرهای حاصل از تحلیل قاب معادل:: تحلیل قاب معادل تحت بارهای قائم و جانبی با استفاده از کامپیوتر:: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 16: روش خط تسلیم و روش نواری جهت تحلیل دال های دوطرفه

مقدمه:: تئوری خط تسلیم و تعیین الگوی خطوط تسلیم در دال دوطرفه:: آنالیز دال دوطرفه به روش خط تسلیم:: ظرفیت خمشی دال در راستای مورب نسبت به میلگردها:: استفاده از اصل کار مجازی:: استفاده از خطوط تسلیم با موقعیت تقریبی:: الگوی خط تسلیم برای بارهای متمرکز و یا در اطراف یک ستون:: الگوی خط تسلیم در گوشه های غیر ممتد دال:: طراحی دال دوطرفه به روش خط تسلیم:: روش نواری جهت آنالیز و طراحی دال های دوطرفه:: 1- توزیع ثابت بار در عرض دال:: 2- توزیع متفاوت بار در عرض نوار میانی و نوار ستون:: 3- توزیع بار براساس چشمه ی باربر تکیه گاه ها:: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 17: طراحی پی

مقدمه:: انواع پی و شالوده:: 1- پی منفرد:: 2- پی مرکب:: 3- پی باسکولی:: 4- پی دیوار:: 5- پی سراسری یا نواری:: 6- شالوده ی گسترده:: 7- شالوده های عمیق:: توزیع تنش خاک در زیر پی و تعیین تنش حداکثر:: اصول کلی در طراحی پی:: تعیین ابعاد کف پی:: 1- تحت بار قادم:: 2- تحت بار جانبی باد یا زلزله:: تعیین ضخامت پی:: طراحی میلگردهای خمشی:: انتقال نیرو از پای ستون، دیوار یا پایه به پی:: کلاف های رابط بین پی های مجاور:: طراحی انواع متداول پی:: طراحی پی مفرد:: طراحی پی دیوار:: طراحی پی مرکب:: طراحی پی باسکولی:: طراحی پی نواری و شالوده ی مشبک:: طراحی شالوده ی گسترده:: 1- آنالیز شالوده ی گسترده با فرض رفتار صلب:: 2- آنالیز شالوده ی گسترده با رفتار انعطاف پذیر  و به روش تقریبی:: 3- آنالیز شالوده ی گسترده با رفتار انعطاف پذیر به روش های عددی:: شالوده ی متکی بر شمع:: مسائل:: مراجع انتخابی

فصل 18: طراحی دیوار

مقدمه:: انواع دیوار:: ضوابط عمومی دیوارها شامل دیوارهای غیرباربر:: طراحی دیوارهای باربر تحت فشار:: روش طراحی تجربی:: طراحی تحلیلی دیوار به صورت عضو فشاری:: روش دیگر طراحی دیوارهای لاغر-روش UBC :: طراحی دیوارهای باربر بر اساس آیین نامه ی بتن ایران:: ضوابط کلی طراحی و محدودیت میلگردها:: الف- میلگردهای قائم:: ب- میلگردهای افقی:: آنالیز و طراحی دیوارهای باربر:: طراحی دیوارهای برشی:: عملکرد دیوارهای برشی:: طراحی دیوارهای برشی در مقابل نیروهای برشی:: -طراحی دیوارهای برشی در مقابل لنگر خمشی:: الف- اگر دیوار تحت لنگر خمشی خالص باشد:: ب- اگر دیوار تحت لنگر خمشی و بار محوری باشد:: طراحی دیوارهای برشی براساس آیین نامه ی بتن ایران:: دیوارهای سازه ای (برشی) ویژه جهت طراحی در مناط زلزله خیز:: اجزای مرزی در دیوارهای سازه ای بتن آرمه ی ویژه:: فولاد گذاری برشی در دیوارهای سازه ای بتن آرمه ی ویژه:: طراحی دیوارهای سازه ای بتن آرمه ی ویژه در مقابل بارمحوری و لنگر:: دیوارهای برشی هم بسته و تیرهای هم بند:: دیوار های سازه ای ویژه و تیرهای هم بند براساس آیین نامه ی بتن ایران:: مسائل:: مراجع انتخابی:: واژه نامه:: فهرست موضوعی

مشخصات فنی
سازه و ژئوتکنیک
نام مولف داوود مستوفی نژاد
ناشر انتشارات ارکان دانش
موضوع سازه های بتن آرمه بر اساس ACI318-05و آیین نامه بتن ایران
تعدادصفحات 780
سال چاپ 1390
نوبت چاپ شانزدهم
قطع وزیری
جلد گالینگور
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4/10 (تعداد آرا 1 نفر )