شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی جلد سوم (صلاحیت نظارت)

شرح و درس آزمون‌ نظام مهندسی تاسیسات برقی جلد سوم (صلاحیت نظارت) نظام مهندسی برق


  • حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی

  • تشریح کامل مطالب درسی آزمون‌های نظام مهندسی

  • به همراه جداول کاربردی مورد نیاز برای حل سوالات

  • ارائه نکات کلیدی و کاربردی متن درس

  • بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان


فهرست مطالب کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت

فصل اول: روش نظارت تأسیسات برق

ماده ۱- مقدمه

ماده ۲- چشم‌انداز و اهداف

ماده ۳- محدوده اجراء

ماده ۴- تعاریف

ماده ۵- حدود صلاحیت ناظران برق

ماده ۶- تعیین صلاحیت مجریان تجربی تأسیسات برق ساختمان

ماده ۷- گردش کار

ماده ۸- شیوه پذیرش و آموزش ناظران

ماده ۹- شیوه توزیع کار بین ناظران

ماده ۱۰- ارتقاء فرهنگ عمومی

ماده ۱۱- زمان اجراء

ماده ۱۲- مسئول حسن اجراء

ماده ۱۳- تعرفه خدمات مهندسی

ماده ۱۴- مفاد شیوه‌نامه

۱-۱- هدف

۱-۲- محدوده اعتبار

۱-۳- مفاهیم

۱-۴- شرح

۱-۵- آیین نامه اجرایی ماده ۳۳  قانون … و کنترل ساختمان

 فصل دوم: شرح وظایف ناظر تأسیسات برقی

۲-۱- نکاتی از مبحث دوم … نظارت بر ساختمان

۲-۲- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی

۲-۳- شرح وظایف ناظرتأسیسات برقی

۲-۴- فرم اعلام نظارت برق ساختمان

 فصل سوم: ایمنی تأسیسات برق

۳-۱- خطرات الکتریسیته

۳-۲- پاسخ‌های فیزیولوژیکی بدن به مقدار جریان

۳-۳- عوامل موثر در برق گرفتگی

۳-۴- انواع برق گرفتگی

۳-۵- نکات ایمنی در حین كار با مدارات و وسایل الكتریكی

۳-۶- اصول ایمنی در تعمیر و نگهداری تجهیزات برقی

۳-۷- کلید جریان باقی‌مانده (RCD)

۳-۸- امداد و نجات در سانحه برق‌گرفتگی

۳-۹- ایمنی در تعمیرات و احداث بنای ساختمان

۳-۱۰- نکات‌ ایمنی‌ تأسیسات‌ و وسایل‌ الكتریكی‌

 فصل چهارم: انشعابات برق

۴-۱- شرایط واگذاری انشعاب برق در ساختمان‌های نوساز

۴-۲- مقررات انشعابات برق

۴-۳- انواع انشعاب‌های برق

۴-۴- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی

۴-۵- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه‌گیری

۴-۶- تغییر مکان خارجی انشعاب برق

۴-۷- تغییر نام مشترک (پرونده)

۴-۸- تعیین مقدار قدرت و انرژی … و بهای برق مصرفی

۴-۹- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

۴-۱۰- تغییر در نوع مصرف

۴-۱۱- نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترک از انشعاب برق

۴-۱۲- قطع موقت انشعاب برق

۴-۱۳- برقراری مجدد انشعاب برق

۴-۱۴- برچیدن دائم انشعاب برق

۴-۱۵- قراردادهای برقراری انشعاب برق

۴-۱۶- مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب

۴-۱۷- تجاوز از قدرت قراردادی

۴-۱۸- تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات

۴-۱۹- متقاضیان با قدرت ۳۰ کیلووات و بالاتر

۴-۲۰- بهره‌برداری از خطوط نیرورسانی و پست احداثی

۴-۲۱- زمین پست

۴-۲۲- هزینه زمین

۴-۲۳- تأمین برق … فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری

۴-۲۴- تامین برق واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،پاساژها و …

۴-۲۵- قراردادهای از ۲ مگاوات تا ۱۵ مگاوات

۴-۲۶- قراردادهای از ۱۵ مگاوات به بالا

۴-۲۷- شرایط واگذاری انشعاب آزاد

۴-۲۸- چگونگی برقراری انشعاب آزاد

۴-۲۹- ودیعه انشعاب آزاد

۴-۳۰- هزینه‌های متفرقه

۴-۳۱- تقسیم‌بندی انشعابات برق طبق … شبكه‌های توزیع

۴-۳۲- محل نصب كنتور و وسایل اندازه‌گیری

۴-۳۳- جزئیات انشعابات برق

۴-۳۴- اجزاء انشعابات برق

 فصل پنجم: حریم خطوط برق رسانی

۵-۱- حریم خطوط انتقال برق (مصوبه دولت)

۵-۲- فاصله هوایی … خطوط برق و کابل‌های مخابرات

۵-۳- قانون حریم خطوط توزیع برق ایران

فصل ششم: مراحل اجرای تأسیسات برقی

۶-۱- ترتیب انجام تأسیسات برقی ساختمان

۶-۲- جزئیات مراحل اجرای تأسیسات برقی

فصل هفتم: قرارداد نظارت و اجرای تأسیسات برق

۷-۱- قرارداد نظارت تأسیسات برق

۷-۲- قرارداد اجرای تأسیسات برقی

فصل هشتم: نکات نظارت تأسیسات برق

۸-۱- نکات نظارتی مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

۸-۲- تأسیسات انشعاب فشار ضعیف

۸-۳- انشعاب فشار متوسط

۸-۴- ابعاد اتاق ترانسفورماتور

۸-۵- اتصال زمین

۸-۶- نیروی برق اضطراری

۸-۷- نیروی برق ایمنی

۸-۸- تابلوهای برق

۸-۹- تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل

۸-۱۰- مدارها (کابل‌کشی ـ سیم‌کشی)

۸-۱۱- کابل‌ها

۸-۱۲- سیم‌کشی

۸-۱۳- تجهیزات سیم‌کشی

۸-۱۴- کلیدها

۸-۱۵- پریزها

۸-۱۶- تأسیسات جریان ضعیف

۸-۱۷-  سیستم تلفن

۸-۱۸- سیستم‌های: زنگ اخبار، احضار، ارتباط صوتی با در ورود

۸-۱۹- سیستم اعلام حریق

۸-۲۰- سیستم پیام‌رسانی (سیستم صوتی)

۸-۲۱-  سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو

۸-۲۲-  سیستم‌های جریان ضعیف دیگر

۸-۲۳- سیستم‌های نیروی برق از دیدگاه ایمنی

۸-۲۴- الکترودهای اصلی و فرعی اتصال زمین

۸-۲۵- هادی زمین و هادی‌های حفاظتی

۸-۲۶- الکترود زمین

۸-۲۷- انواع الکترودهای زمین

 فصل نهم: نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان

۹-۱- برقرسانی به ساختمان‌ها و معیارهای واگذاری زمین پست

۹-۲- ضوابط واگذاری برق آزاد (کنتور موقت)

۹-۳- نحوه کابل‌کشی تغذیه اصلی ساختمان

۹-۴- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور

۹-۵- ضوابط اجرای سیستم ارت و چاه ارت

۹-۶- ضوابط نصب صاعقه گیر و هادی مربوطه

۹-۷- كلید حفاظت از جریان نشتی RCCB

۹-۸- لوله‌کشی برق

۹-۹- سیم‌کشی و کابل‌کشی

۹-۱۰- اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها مطابق … مقررات ملی

۹-۱۱- آزمایش تأسیسات الکتریکی

آزمایش RCD

۹-۱۲- حداقل نقشه‌های تأسیسات برقی ساختمان

فصل دهم: نکات طراحی تأسیسات برقی ساختمان

۱۰-۱- محاسبات كابل‌

۱۰-۲- سیستم اعلام حریق

۱۰-۳- ضرایب همزمانی

۱۰-۴-برقگیر (صاعقه‌گیر)

۱۰-۵- محاسبه سطح مؤثر ساختمان

۱۰-۶- میله‌های برق‌گیر

۱۰-۷- سیستم آنتن مركزی

۱۰-۸- برق اضطراری

۱۰-۹- روشنایی داخلی

۱۰-۱۰- سیستم صوتی

۱۰-۱۱- روش‌های مختلف بكارگیری خازن

۱۰-۱۲- تعیین اندازه تجهیزات الكتریكی

 فصل یازدهم: چک لیست نظارت تأسیسات برق

۱۱-۱- چك لیست كنترل طرح تأسیسات الكتریكی

۱۱-۲- چك لیست نظارتی تأسیسات الكتریكی ساختمان

۱۱-۳- مراحل بررسی و کنترل نقشه‌ها …

 فصل دوازدهم: صورت وضعیت و برآورد

۱۲-۱- معرفی متره و برآورد

۱۲-۲- ضرایب پیمان

۱۲-۳- چند تعریف مهم

۱۲-۴- کارفرما، پیمانکار و مهندسین مشاور

۱۲-۵- شرایط عمومی و خصوصی پیمان

۱۲-۶- دستور کار و صورت مجلس

۱۲-۷- روابط مالی بین کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور

۱۳-۱- تعداد آسانسور در چاه مشترک

۱۳-۲- حداقل فضای لازم تجهیزات آسانسور

۱۳-۳- آسانسورهای ویژه معلولین

۱۳-۴- آسانسور خودروبر

۱۳-۵- آزمایش و تحویل‌گیری آسانسور

۱۳-۶- حفاظت در مقابل آتش

۱۳-۷- برق اضطراری

۱۳-۸- آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک

۱۳-۹- پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک

 فصل سیزدهم: نکات اجرائی آسانسور و پلکان برقی
 پیوست اول: جداول کاربردی

پیوست اول: جداول کاربردی

 پیوست دوم: نقشه‌های اجرایی ساختمان

پیوست دوم: نقشه‌های اجرایی ساختمان

 

پیوست سوم: تأسیسات برقی ساختمان

پیوست سوم: نقشه‌های اجرایی تأ‌سیسات برقی ساختمان

شابک
شابک 978-600-168-251-3
کتاب
مولف پرویز فروغی
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1396
تعداد صفحات 300
قطع سلطانی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 105,000 تومان

برچسب ها: شرح و درس, تاسیسات برقی, نظام مهندسی, آزمون