شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد اول

شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد اول نظام مهندسی مكانیك

فهرست مطالب

فصل اول: سایکرومتریک

(۱-۱) هوا

(۱-۲) معادله گازهای كامل

(۱-۳) مشخصات هوا

(۱-۴) آنتالپی هوا

(۱-۵) سایکرومتریک

(۱-۶) فرایند‌های پایه در تهویه مطبوع

(۱-۷) مشخصات جریان:

(۱-۸) محاسبه حرارت محسوس و نهان

فصل دوم: انتقال حرارت و تهویه مطبوع

(۲-۱) واحدهای اندازه‌گیری گرما

(۲-۲) ظرفیت حرارتی- گرمای ویژه

(۲-۳) انتقال حرارت

(۲-۴) انتقال حرارت از طریق هدایت

(۲-۵) انتقال حرارت جابجایی

(۲-۶) انتقال حرارت تابشی (تشعشعی)

(۲-۷) انتقال حرارت ناشی از جابجایی سیال

(۲-۸) ضریب انتقال حرارت کلی

(۲-۹) اتلاف حرارتی ساختمان (بار حرارتی)

(۲-۱۰) تلفات حرارت به روش هدایت

(۲-۱۱) درجه حرارت هوای طرح داخل و خارج ساختمان

(۲-۱۲) تلفات حرارتی در اثر تعویض هوا:

(۲-۱) راه‌های نفوذ هوا:

(۲-۱۴) ب-۱) روش درزی

(۲-۱۵) ب-۲) روش حجمی

(۲-۱۶) اختلاف بار گرمایی و سرمایی:

(۲-۱۷) بار برودتی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل سوم: چیلر

(-۱) تعریف تن برودت

(-۲) انتخاب نوع سیستم (System selection)

(-۳) انواع مختلف کمپرسورها

(-۴) انواع کندانسور

(-۵) سیکل تراکمی تبرید

(-۶) انواع برجهای خنک کن

(-۷) آب کمکی (make – up)

(-۸) مبردهای جذبی (Absorption Chillers)

(-۹) چیلر جذبی

(-۱۰) انواع چیلر

(-۱۱) نکات تبریدی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل چهارم: حرارت مرکزی

(۴-۱) مقدمه

(۴-۲) انواع سیستم حرارت مركزی

(۴-۳) انواع سیستم‌های حرارت مرکزی با آب گرم

(۴-۴) اجزای سیستم حرارت مركزی آب گرم

(۴-۵) تله بخار:

(۴-۶) دیگ

(۴-۷) دیگ‌های چدنی

(۴-۸) مزایای دیگ‌های چدنی

(۴-۹) معایب دیگ‌های چدنی

(۴-۱۰) دیگ‌های فولادی

(۴-۱۱) مزایای دیگ‌های فولادی

(۴-۱۲) معایب دیگ‌های فولادی

(۴-۱) انتخاب دیگ

(۴-۱۴) فاصله اطراف دستگاه

(۴-۱۵) لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها

(۴-۱۶) تقسیم‌بندی مشعل‌ها

(۴-۱۷) ارزش حرارتی سوخت

(۴-۱۸) انتخاب مشعل بر اساس مصرف سوخت

(۴-۱۹) محاسبه ظرفیت مخزن سوخت روزانه

(۴-۲۰) محاسبه ظرفیت مخزن اصلی

(۴-۲۱) نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان  (مخازن سوخت)

(۴-۲۲)محاسبه و انتخاب دودكش

(۴-۲)نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (دودکش)

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی دیگ

جواب سوالات پیشنهادی دیگ

سوالات پیشنهادی دودکش

جواب سوالات پیشنهادی دودکش

سوالات پیشنهادی مخازن

جواب سوالات پیشنهادی مخازن

فصل پنجم: منبع انبساط

(۵-۱) منبع انبساط

(۵-۲) لوله‌كشی منبع انبساط باز

(۵-۳) محاسبه حجم منبع انبساط بر اساس افزایش حجم آب

(۵-۴) محاسبه قطر لوله‌‌های رفت و برگشت منبع انبساط باز

(۵-۵) منبع انبساط بسته

(۵-۶) محاسبه منبع انبساط بسته

(۵-۷) مزایای منبع انبساط بسته

(۵-۸) کلکتور

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

فصل ششم: پمپ

(۶-۱) پمپ

(۶-۲) هد

(۶-۳) منحنی عملکرد پمپ گریز از مرکز

(۶-۴) نقطه عملکرد پمپ

(۶-۵) محاسبه هد پمپ‌‌های سیرکولاتور

(۶-۶) محاسبه دبی پمپ‌های سیرکولاتور

 

(۶-۷) موازی کردن پمپ‌ها

(۶-۸) نقطه عملکرد پمپ‌‌های موازی

(۶-۹) سری کردن پمپ‌‌ها

(۶-۱۰) نقطه عملکرد پمپ‌‌های سری

(۶-۱۱) کاویتاسیون

(۶-۱۲) ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH)

(۶-۱۳) روابط تشابهی حاکم بر پمپ‌ها

(۶-۱۴) محاسبه توان مفید، توان مصرفی، توان الکترو موتور

(۶-۱۵) کنترل جریان آب

(۶-۱۶) شیرهای تعادل کنترل جریان

(۶-۱۷) شیرهای کنترل خودکار

(۶-۱۸) رابطه دبی عبوری از شیرها با درصد بالا آمدن ساقه شیر(باز شدن شیر):

(۶-۱۹) ضریب جریان شیر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل هفتم: لوله‌کشی

(۷-۱) مراحل طراحی شبكه لوله‌كشی حرارت مركزی

(۷-۲) انواع لوله‌ها مورد استفاده در سیستمهای گرمایش و سرمایش:

(۷-۳) انتخاب وصاله (فیتینگ)

(۷-۴) انتخاب شیر

(۷-۵) شبكه لوله‌‌کشی یك لوله‌‌ای

(۷-۶) شبكه لوله‌‌کشی سری

(۷-۷) شبکه لوله‌‌کشی یک لوله‌‌ای انشعابی

(۷-۸) شبکه لوله‌‌کشی دو لوله‌ای

(۷-۹) لوله‌كشی با برگشت مستقیم

(۷-۱۰) لوله‌كشی با برگشت معكوس

(۷-۱۱) لوله‌كشی مختلط

(۷-۱۲) تعیین قطر لوله‌‌های سیستم حرارت مرکزی

(۷-۱۳) تکیه‌‌گاه (بست)

(۷-۱۴) شرایط آزمایش

(۷-۱۵) لزوم عایق‌‌کاری

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل هشتم: فن و هوارسان

(۸-۱) بادزن‌ها

(۸-۲) انواع بادزنها:

(۸-۳) قوانین بادزن‌ها:

(۸-۴) هوارسان

(۸-۵) کانال‌ها

(۸-۶) کانال‌های هوا از نظر فشار هوای عبوری

(۸-۷) طرح و محاسبه سیستم کانال

(۸-۸) قطر وشعاع هیدرولیکی کانال

(۸-۱۰) محاسبه ابعاد کانال‌‌ها

(۸-۱۱) طراحی شبکه کانال

(۸-۱۲) انواع دریچه‌های هوا

(۸-۱۳) عایق کاری کانال هوا

(۸-۱۴) نکات مهم کانال کشی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل نهم: تاسیسات بهداشتی

(۹-۱) آبرسانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

بخش دوم: فاضلاب

(۹-۲) سیستم فاضلاب

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهاد

بخش سوم: هواکش

(۹-۳) هواکش

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

بخش چهارم: آب باران

(۹-۴) آب باران

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهاد

(۹-۵) سایر نکات طراحی و اجرا

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

فصل دهم: لوله‌کشی گاز طبیعی

(۱۰-۱) تعاریف و مقررات کلی

(۱۰-۲) طراحی لوله‌کشی گاز و انتخاب مصالح

(۱۰-) اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی

(۱۰-۴) آزمایش، بازرسی، در سیستم لوله‌کشی گاز

(۱۰-۵) نصب وسایل گاز‌سوز و دود کش

(۱۰-۶) دودکش‌های دستگاه‌های گاز‌سوز ساختمان‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

فصل یازدهم: تأمین هوای احتراق

(۱۱-۱) تأمین هوای احتراق

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

(۱۱-۲) محل نصب دستگاه‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

فصل دوازدهم: بر گرفته از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

(۱۲-۱) تعاریف

(۱۲-۲) عوامل ویژه‌ی اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها

(۱۲-) گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

(۱۲-۴) روش‌های طراحی پوسته‌ی خارجی ساختمان

(۱۲-۵) تأسیسات مکانیک

(۱۲-۶) تأسیسات سرمایش و گرمای

(۱۲-۷) عایق کاری حرارتی لوله‌ها

(۱۲-۸) سیستم‌های تهویه

(۱۲-۹) تأسیسات آب گرم مصرفی

(۱۲-۱۰) عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

(۱۲-۱۱) سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی

پیوست ۴: گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

پیوست ۵: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

فصل سیزدهم: آسانسور‌ها و پله‌های برقی

(۱-۱) تعاریف

(۱-۲) آسانسور

(۱-) پلکان برقی و پیاده رو متحرک

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

فصل چهاردهم: برگرفته از مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

۱۴-۱) پدافند غیرعامل

۱۴-۲) تهدیدات

۱۴-) گروهبندی ساختمانها

۱۴-۴) جانمایی ساختمان

۱۴-۵) فضاهای باز

۱۴-۶) ورودی‌ها

۱۴-۷) مسیرهای دسترسی

۱۴-۸) طراحی پله و شیبراهه در محوطه

۱۴-۹) آسانسور و پلکان

۱۴-۱۰) ظرفیت فضای امن براساس کاربری ساختمان

۱۴-۱۱) پناهگاه

۱۴-۱۲) گروه‌بندی پناهگاه از نظر درجه اهمیت

۱۴-۱) ظرفیت پناهگاه

۱۴-۱۴) مشخصات پناهگاه

۱۴-۱۵) سیستم‌های رایج برای سازه پناهگاهی

۱۴-۱۶) تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۱۴-۱۷) آسانسور و پله برقی

۱۴-۱۸) تأسیسات پناهگاه

۱۴-۱۹) تأسیسات بهداشت

شابک
شابک 978-600-168-219-3
کتاب
مولف پیمان ابراهیمی
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1396
تعداد صفحات 320
قطع سلطانی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 37,000 تومان

برچسب ها: آزمون, نظام مهندسی تاسیسات مكانیكی, نظام مهندسی, نوآور, تاسیسات مكانیكی