قوانین و مقررات طرح های عمرانی(مقررات عمومی)
قوانین و مقررات طرح های عمرانی(مقررات عمومی)
مولف : محمد علی فرشاد فر
ناشر : نشر نو آور
موضوع : طرح های عمرانی- قوانین و مقررات
کد کالا : 10034
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 230,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب قوانین و مقررات طرح های عمرانی(مقررات عمومی) خواهيد آموخت:

پیشگفتار::طرحهای عمرانی و قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) ::نمودار گردشی قانون بودجه کل شکور :: نمودار سلسله مراتب بودجه در طرح های عمرانی :: طبقه بندی عملیات بودجه ریزی ::الف) امور عمومی ::ب) امور دفاعی ::ج ) امور اجتماعی::د) امور اقتصادی :: فصل :: برنامه :: فعالیت جاری:: طرح عمرانی :: اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تفکیک فصول ::نمونه هایی از برنامه های زیر مجموعه فصول :: طرحهای عمرانی و قانون برنامه بودجه:: ماده (1) قانون برنامه و بودجه (تعاریف) ::مواد (2) و (3) قانون برنامه و بودجه (شورای اقتصاد) :: ماده (5) قانون برنامه و بودجه::مواد (7) ، (9) و (10) قانون برنامه و بودجه:: لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358:: مواد (11) الی (15) قانون برنامه و بودجه (بودجه کل کشور ) ::ماده (21) قانون برنامه و بودجه(اجرای  طرح های عمرانی ) ::ماده (22) قانون برنامه و بودجه ( اجرای طرحهای عمرانی ) ::مواد (24) و (25) قانون برنامه و بودجه ( منابع مالی ) ::مواد (28) الی (30) قانون برنامه و بودجه (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی ) ::مصوبه شماره 75128 مورخ 15/2/1353::آیین نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت::ماده (30) قانون برنامه و بودجه::مواد (31) و (32) قانون برنامه و بودجه:: (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی ) ::مواد (34) الی (37) قانون برنامه و بودجه

(نظارت)

گزارش پیشرفت عملیات پروژه های عمرانی ملی ::گزارش پیشرفت عملیات پروژهای عمرانی ملی سال :: مواد (39) الی (41) قانون برنامه و بودجه (مقررات مختلف ) ::مواد (48) و (50) قانون برنامه و بودجه

(مقررات مختلف )

مصوبه شماره 2438 د مورخ 27/11/1358 شورای انقلاب :: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت :: آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه است و کارگروهای تخصصی :: بخش اول – کلیات :: بخش دوم – کارگروه برنامه ریزی تحول اداری::بخش سوم – کارگروه زیربنایی و عمران::بخش چهارم – کارگروه اب کشاورزی و منابع طبیعی::بخش پنجم – کارگروه صنعت و معدن::بخش ششم – کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت::بخش هفتم – کارگروه شهرسازی و معماری::بخش هشتم – کارگروه آمایش و محیط زیست::بخش نهم – کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی ::بخش دهم – کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری::بخش یازدهم – کارگروه توسعه صادارات::بخش دوازدهم – کارگروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات::بخش سیزدهم – کارگروه آموزش و پرورش::بخش چهاردهم – کارگروه اجتماعی ::بخش پانزدهم – کارگروه بهداشت ، درمان و تامین اجتماعی ::بخش شانزدهم – کارگروه فرهنگ ، هنر و تربیت بدنی::بخش هفدهم – اعضای کارگروه بانوان و جوانان::بخش هجدهم – کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها :: ایین نامه نحوه کار شورای فنی استان :: طرح های عمرانی و لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها :: طرح های عمرانی و دستورالعمل های تکمیل فرمهای موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای::نمودار طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( طرح های عمرانی ) :: طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای:: دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

 موضوع نظام جدید بودجه ریزی مردادماه 1381

1-      دارایی های ثابت (110000) ::موجودی انبار (120000) ::دارایی های تولید نشده (200000) ::راهنمای طبقه بندی هزینه ها ( شرح مواد هزینه ) (اعتبارات جاری ) ::آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ::قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور::دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور::سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور

 آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ::طرح های عمرانی و قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت :: مواد (6) و (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ::موضوع آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (32) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (36) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (41) و (42) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::آیین نامه اجرایی ماده (42) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (44) ، (45) و (46) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (61) و (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (65) و (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::آیین نامه اجرایی ماده (65) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (78) و (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::ماده (80) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::آیین نامه اجرای ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (82) ، (83) و (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::مواد (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::آیین نامه اجرایی بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور::مواد (103) و (104) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::قانون تشکیل هیات های امنا، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوبه شماره  386 د ش مورخ 29/1/1368::قانون نحوه انجام امور مالی و معمالاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369::مصوبه شماره 32482 ت 23020 ه مورخ 14/3/1380 موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی::ماده (107) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت::طرح های عمرانی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/111380::آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب1387::دستورالعمل حسابداری موضوع ماده واحد قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387:: آیین نامه اجرایی  بند ( ج) ::ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)  ::قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران::سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی:: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :: آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی :: طرح های عمرانی و آیین نامه اموال دولتی::تصویب نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور:: برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه::لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری::مصوبه شماره 40358 / ت 25617 ه مورخ 20/9/1380 موضوع کارکنانی که در قالب طرح های عمرانی ، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند . ::بند (ب) ماده (104) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345::ماده (87) ، (154) و (181) قانون کار::مواد (12) و (19) قانون مدنی::طرح های عمرانی و قانون محاسبات عمومی کشور::ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور::مواد (6) الی (8) قانون محاسبات عمومی کشور::دستورالعمل اجرایی مربوط به دیوان بلامحل موضوع ماده (8) محاسبات عمومی کشور:: مواد (9) الی (14) قانون محاسبات  عمومی کشور::مواد (18 ) الی (36) قانون محاسبات عمومی کشور:: مصوبه شماره 81278 / ت مورخ 17/11/1367 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور::مواد (37) الی (39) قانون محاسبات عمومی کشور::(درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار) ::ماده (50) قانون محاسبات عمومی کشور

(هزینه ها و سایر پرداخت ها ) ::مواد (52) الی (62) قانون محاسبات عمومی کشور ::(هزینه ها و سایر پرداخت ها) ::آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور::ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور  ::ماده (56) الی (62) قانون محاسبات عمومی کشور::ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور 

(هزینه ها و سایر پرداخت ها ) ::مواد (65) و (72) قانون محاسبات عمومی کشور ::ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور :: (هزینه ها و سایر پرداخت ها ) ::آیین نامه موضوع ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور ::مواد (75) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور ::مواد (90) الی (94) قانون محاسبات عمومی کشور 

(نظارت ملی )

ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور::بخشنامه 15513 / 59175/53 مورخ 11/5/1368::دستورالعمل تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ::مواد (96) و (97) قانون محاسبات عمومی کشور::(تنظیم حساب و تفریغ بودجه) ::دستورالعمل اجرایی ماده (97) قانون محاسبات عمومی کشور ::مواد (99) الی (102) قانون محاسبات عمومی کشور 

(تنظیم حساب و تفریغ بودجه) ::ماده (105) قانون محاسبات عمومی کشور ::مواد (106) ، (113) ، (122) و (124) قانون محاسبات عمومی کشور::طرح های عمرانی و قانون دیوان محاسبات کشور::مواد (1) الی (7) قانون دیوان محاسبات کشور::مواد (23) الی (26) قانون دیوان محاسبات کشور::مواد (28) الی (37) قانون دیوان محاسبات کشور::ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور::ماده (44) قانون دیوان محاسبات کشور::طرح های عمرانی و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند::قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364:: مصوبه شماره 4130 مورخ 28/2/1365::آیین نامه اجرایی بند "م" قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 6-11-1364

 دستور العمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور ( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

فصل اول – مواد قانونی

فصل دوم – طبقه  بندی قراردادها

فصل سوم – نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

فصل چهارم – وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

فصل پنجم – فصل حساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن

فصل ششم – پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

 بخشنامه به وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی::طرح های عمرانی و سازمان حسابرسی::مواد (6) و (7) اساسنامه سازمان حسابرسی::(موضوع ، وظایف و اختیارات ) :: طرح های عمرانی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت :: مواد (1) ،(2) و (3)  قانون  نحوه انتشار اوراق مشارکت ::مواد (7) ، ( 10) ، (12) و (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ::ایین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، مصوب 1379::آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت :: طرح های عمرانی و قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب :: طرح های عمرانی و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب::مواد (1) و (2) قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب::ماده (4) و بند "4" قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب ::طرح های عمرانی و ایین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی:: آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی::مواد (128) و (132) قانون محاسبات عمومی کشور ::آیین نامه  افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور::رعایت ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی:: طرح های عمرانی و تبصره های قوانین بودجه سنواتی:: تبصره (38) قانون بودجه سال 1352::ضوابط مربوط به تغییر در اعتبار مواد هزینه طرح های عمرانی :: تبصره (59) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354:: تعیین اعتبارات ارزی دستگاه های اجرایی:: تبصره (67) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354:: تایید پرداخت بهای خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت ::تبصره (68) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه 1354 موضوع پیشنهاد سازمان برنامه و تایید شورای اقتصاد جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های تخصصی از محل تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی که به صورت وام پرداخت شده است ::تبصره (67) قانون بودجه سال 1355:: مشارکت درتنظیم دستورالعمل تبصره (67) ::قانون بودجه سال 1355 (نظارت مالی ) ::تبصره (55) قانون بودجه سال 1357::ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه و موسسات دولتی و طرح های خاص ناحیه ای و طرح های منطقه ای ناشی از تغییر تقسیمات کشوری به مقامات محلی :: تبصره (33) قانون بودجه کل کشور سال 1358::تبصره (40) قانون بودجه سال 1359:: تسویه حساب برنامه های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانونی لازم در زمینه متخلفان از حکم مندرج در تبصره (40) قانون بودجه 1359::بند "ت" تبصره (40) قانون بودجه سال 1359:: پیشنهاد ضوابط برای تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی برنامه های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم :: جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی ::ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی ::دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان های پیمانکاران::وزارت رفاه و تامین اجتماعی ::دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان ر قالب لوح های رایانه ای::عدم پیش بینی وسیله نقلیه در اسناد و مدارک پیمان:: رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط::اهداف کمی طرح مبتنی بر اهداف کمی برنامه ::آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی :: دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران::آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی :: منابع و ماخذ

مشخصات فنی
امورفنی قراردادها
مولف محمد علی فرشاد فر
ناشر نشر نو آور
موضوع طرح های عمرانی- قوانین و مقررات
تعداد صفحات 424
سال چاپ 1393
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )