مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نظام مهندسی عمران

بخش اول: تعاریف و مفاهیم  ۹

آمار ۱۰

آموزش    ۱۰

ارزیابی وضعیت   ۱۱

اصل وحدت فرماندهی  ۱۱

انتقال تكنولوژی   ۱۱

انحراف   ۱۱

بازنگری پس از اجرا ۱۲

برنامه‌ریزی   ۱۲

برنامه‌ریزی استراتژیك    ۱۲

برنامه‌ریزی ظرفیت   ۱۳

برنامه‌ریزی مجدد ۱۳

برنامه‌ریزی وقایع احتمالی  ۱۳

برنامه زمان‌بندی   ۱۳

بودجه‌بندی   ۱۴

۱- هزینه‌های مستقیم  ۱۴

۲- هزینه‌های تكراری   ۱۴

۳- هزینه‌های ثابت   ۱۴

۴- هزینه‌های عمومی  ۱۴

پروژه ۱۵

تحلیل هزینه  ۱۵

تخصیص منابع  ۱۵

تخمین  ۱۶

تخمین‌های پرت   ۱۶

تسطیح  ۱۷

تصمیم‌گیری   ۱۷

تیم پروژه ۱۷

تیم‌سازی   ۱۷

تیم‌سازی مجازی   ۱۸

چرخه حیات پروژه ۱۸

حامی پروژه ۱۸

حركت‌های رو به جلو و رو به عقب   ۱۸

حیطه نظارت   ۱۹

دستورالعمل پروژه ۱۹

زودترین و دیرترین تاریخ‌های … ۱۹

ساختار شكست كار ۱۹

سازماندهی  ۲۰

شناوری كل  ۲۰

كنترل  ۲۱

مثلث طلایی و آهنی مدیریت پروژه ۲۱

مدیر پروژه ۲۱

مدیریت ارشد  ۲۲

مدیریت ریسك    ۲۲

ریسك    ۲۲

مدیریت زمان  ۲۲

مسیر بحرانی  ۲۲

مشتری   ۲۳

مهندسی مجدد ۲۳

نمودار شبكه  ۲۳

نمودار میله‌ای (گانت) ۲۴

هدایت   ۲۴

سه- تیم ‌سازی   ۲۴

بخش دوم: نظام جامع برنامه‌ریزی ۲۵

نظام جامع برنامه‌ریزی و … ۲۶

معرفی نظام جامع برنامه‌ریزی … ۲۷

نقش نظام جامع برنامه‌ریزی  … ۲۸

هدف نظام جامع برنامه‌ریزی … ۲۸

عوامل دست‌اندرکار ۲۹

دامنه کار ۲۹

شرح وظایف و خدمات عوامل … ۲۹

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی … ۲۹

دستگاه اجرایی یا مدیر طرح  ۳۰

مشاوران، پیمانکاران و سازندگان  ۳۰

گردش اطلاعات و گزارش    ۳۱

بازنگری نظام  ۳۱

شرح خدمات نهاد برنامه‌ریزی … ۳۱

۱- شناخت پروژه  ۳۱

۱- شناخت اهداف پروژه ۳۲

۱-۱ شناخت هدف‌ها، جایگاه و … ۳۲

۲-۱ ضروریت و اهداف اجرای پروژه ۳۲

۲- شناخت محیط   ۳۲

۱-۲ سازمان‌های مرتبط و ذینفع  ۳۲

۲-۲ تعهدات عوامل و ارکان پروژه ۳۲

۳-۲ امکانات و شرایط اقتصادی   ۳۳

۳- شناخت دامنه کار پروژه ۳۳

۲- برنامه‌ریزی پایه و … ۳۳

۱-۲ راهبردها و روش‌ها ۳۳

۲-۲ ساختارها ۳۴

۳-۲ جدول‌ها ۳۵

۳- برنامه‌ریزی کلان، تفصیلی … ۳۵

۴- کنترل کلان، تفصیلی … ۳۹

۱-۴ کنترل و به‌هنگام کردن… ۳۹

۲-۴ کنترل و به‌هنگام کردن … ۳۹

۳-۴ کنترل و به‌هنگام کردن … ۴۰

۴-۴ کنترل بودجه یا هزینه پروژه ۴۰

۵-۴ گزارش‌ها ۴۱

نظام اطلاع‌رسانی طرح‌های عمرانی  ۴۲

سیستم‌های اطلاعاتی پروژه ۴۲

سیستم‌های پایه شامل: ۴۲

سیستم‌های عملیات پشتیبانی … ۴۲

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ۴۲

سیستم‌های مدیریت مالی و … ۴۲

سیستم‌های مدیریت اطلاعات … ۴۲

بخش سوم: انواع قراردادها ۴۳

آشنایی با انواع قراردادها ۴۴

پیمانکاری عمومی  ۴۴

پیمان امانی  ۴۴

طرح و اجرا ۴۵

پیمان‌های دستمزدی   ۴۶

پیمان‌های خاص (گلوبال) ۴۶

مدیریت پیمان  ۴۷

قرارداد بر مبنای قیمت واحد  ۴۸

قرارداد براساس فهرست بها ۴۸

قرارداد با قیمت مقطوع  ۴۸

قرارداد براساس هزینه و حق‌الزحمه  ۴۹

قراردادهای جداگانه  ۴۹

قرارداد براساس پیشرفت‌كار ۴۹

قرارداد كلید در دست   ۵۰

قراردادهای مهندسی نوین (NEC) ۵۰

قرارداد بیع متقابل  ۵۱

قرارداد براساس مترمربع زیربنا ۵۱

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT ) ۵۲

طراحی، خرید و ساخت (EPC) ۵۲

مدیریت حرفه‌ای ساخت   ۵۳

ساخت، تملك و بهره‌برداری (BOO) ۵۳

خرید، ساخت و بهره‌برداری (BBO) ۵۳

ساخت، انتقال و بهره‌برداری (BTO) ۵۴

ساخت، مالكیت، انتقال و … ۵۴

بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت   ۵۴

مدیریت ساخت (CM) ۵۵

پیمانكاری مدیریت (MC) ۵۵

مدیریت پروژه (PM) ۵۵

بخش چهارم: مدیریت ساخت   ۵۶

شیوه‌های مدیریت ساخت   ۵۷

مدیریت ساخت مشاوره‌ای   ۵۷

پیمانكاری مدیریت ساخت   ۵۸

ارزیابی كیفیت پروژه‌های عمرانی  ۵۹

بخش پنجم: مدیریت پروژه ۶۱

الف- برنامه‌ریزی شامل: ۶۲

ب- اجرا شامل: ۶۲

ج- نظارت (ارزشیابی و كنترل) … ۶۲

حوزه‌های مدیریت پروژه ۶۳

مدیریت یكپارچگی پروژه ۶۳

مدیریت محدوده پروژه ۶۴

مدیریت زمان پروژه ۶۵

مدیریت هزینه پروژه ۶۵

مدیریت كیفیت پروژه ۶۵

مدیریت منابع انسانی پروژه ۶۶

مدیریت ارتباطات پروژه ۶۶

مدیریت ریسك پروژه ۶۷

مدیریت تداركات پروژه ۶۸

مشكلات مدیر پروژه در … ۶۸

نشانه‌های مدیریت ضعیف   ۶۹

نشانه‌های عدم توسعه مدیریت … ۶۹

نیازهای مدیر ارشد پروژه ۷۰

الف- نیازهای عمومی شامل: ۷۰

ب- نیازهای تخصصی شامل: ۷۰

چگونگی پاسخ به نیازهای مدیر … ۷۰

بخش ششم: فرآیند پروژه‌های عمرانی   ۷۱

شكل‌گیری پروژه‌های عمرانی  ۷۲

فازهای مختلف یک پروژه ۷۲

فاز اول (آغاز پروژه) ۷۲

فاز دوم (برنامه‌ریزی   ۷۳

فاز سوم (اجرا) ۷۳

فاز چهارم (هدایت و كنترل) ۷۳

فاز پنجم (بستن پروژه) ۷۴

دسته‌بندی عوامل اجرایی  ۷۴

بخش هفتم: ارجاع کار و ارزشیابی   ۷۵

آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران  ۷۶

الف- پیمانكار نوع اول  ۷۶

ب- پیمانكار نوع دوم  ۷۶

ج- پیمانكار نوع سوم  ۷۷

د- پیمانكار برتر و شایسته  ۷۷

هـ – فراخوان نخست   ۷۷

و- بررسی توان اجرای كار و … ۷۷

دستورالعمل ارزشیابی پیمانكاران    ۸۶

۱- هدف و دامنه كاربرد ۸۶

۲- تعریف‌ها و مهفوم‌ها ۸۶

۳- معیارهای ارزشیابی  ۸۷

۴- وظایف عوامل دست‌اندركار … ۸۷

۵- نحوه محاسبه شاخص … ۸۹

۶- ضوابط و مقررات ارزشیابی  ۸۹

۷- تأثیر ارزشیابی  ۹۰

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۱

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۲

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۳

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۴

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۵

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۶

پیوست دستورالعمل ارزشیابی … ۹۷

بخش هشتم: مناقصه و تضمین   ۹۸

انواع مناقصه  ۹۹

۱- مناقصه عمومی  ۹۹

۲- مناقصه محدود ۹۹

مراحل انجام مناقصه  ۹۹

اسناد و مدارك پیمان  ۱۰۰

اجرای پروژه ۱۰۱

آیین‌نامه تضمین…   ۱۰۲

بخش نهم: وظایف و مسئولیت‌های … ۱۱۵

خدمات مهندس مشاور ۱۱۶

ویژگی‌های مهندس مشاور ۱۱۷

۱- مهندس ‌مشاور شخص … ۱۱۷

۲- نظارت مهندس‌ مشاور بر … ۱۱۷

وظایف و اختیارات مهندس مشاور ۱۱۸

معرفی مهندس مشاور … ۱۱۹

ویژگی‌های مهندس ناظر ۱۱۹

۱- نماینده مهندس مشاور ۱۱۹

۲- مقیم در كارگاه ۱۱۹

وظایف و اختیارات مهندس ناظر ۱۲۰

 بخش دهم:‌ آشنایی با مدیریت کارگاهی  ۱۲۱

مدیریت كارگاهی  ۱۲۲

ایمنی و آموزش    ۱۲۲

پیش‌بینی مسائل ایمنی  ۱۲۲

حوادث معمول در کارگاه‌های … ۱۲۳

یک- سقوط  ۱۲۳

دو- برق‌گرفتگی  ۱۲۴

انبار در كارگاه‌های ساختمانی  ۱۲۵

دوره‌های مسئولیتی رئیس کارگاه ۱۲۵

اقدامات رئیس کارگاه ۱۲۶

چارت سازمانی  ۱۲۷

اهداف واحد کنترل پروژه ۱۲۷

ایجاد واحد ایمنی  ۱۲۸

بیمه‌های کارگاهی  ۱۲۸

فرایند مدیریت اجرائی  ۱۲۹

مدیریت زمان  ۱۲۹

عوامل اتلاف زمان  ۱۳۰

فرایند تغییر ۱۳۰

اهداف برنامه‌ریزی روزانه  ۱۳۱

مدیریت ماشین‌آلات   ۱۳۲

راندمان ماشین‌آلات   ۱۳۲

مشخصات فنی پروژه ۱۳۲

انتخاب ماشین  ۱۳۲

حجم كار ۱۳۲

تكنولوژی انجام كار ۱۳۳

مدت زمان پروژه ۱۳۳

هزینه‌های ماشین‌آلات   ۱۳۳

تغییر هزینه‌های پروژه ۱۳۳

تهیه ماشین‌آلات   ۱۳۴

مزایای خرید ماشین‌آلات   ۱۳۴

معایب خرید ماشین‌آلات   ۱۳۵

نکات مهم در خرید ماشین‌آلات   ۱۳۵

ماشین‌آلات ویژه ۱۳۵

مدیریت ماشین‌آلات   ۱۳۶

دسته‌بندی ماشین‌آلات   ۱۳۶

استهلاک ماشین‌آلات   ۱۳۷

بخش یازدهم: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  ۱۴۰

كنترل پروژه ۱۴۱

نظارت یا كنترل  ۱۴۲

مراحل كنترل پروژه ۱۴۳

كنترل هزینه  ۱۴۵

تخمین هزینه تا پایان پروژه ۱۴۵

استراتژی كنترل پروژه ۱۴۵

اصول كنترل پروژه ۱۴۶

روند كنترل پروژه ۱۴۷

اهمیت كنترل پروژه ۱۴۸

عناصر کنترل پروژه ۱۴۸

زمان‌بندی   ۱۴۸

تعادل کنترل و ریسک    ۱۴۹

گزارش‌های عملكرد ۱۴۹

واكنش تصحیح‌كننده ۱۵۰

گزارش پیشرفت‌کار ۱۵۰

بخش دوازدهم: برنامه زمان‌بندی   ۱۵۱

مفهوم برنامه زمان‌بندی   ۱۵۲

مزایای برنامه زمان‌بندی   ۱۵۳

تهیه برنامه زمان‌بندی   ۱۵۳

تهیه فهرست فعالیت‌ها ۱۵۴

برآورد مدت فعالیت‌ها ۱۵۴

روش‌های تخمین مدت فعالیت   ۱۵۵

 بخش سیزدهم: تکنیک‌های برنامه‌ریزی   ۱۵۷

روش‌های برنامه‌ریزی   ۱۵۸

روش‌های قطعی برنامه‌ریزی … ۱۵۸

روش‌های احتمالی برنامه‌ریزی … ۱۵۸

نمودارگانت   ۱۵۹

ویژگی‌های نمودار گانت   ۱۵۹

کاستی‌های نمودار گانت   ۱۶۱

روش مسیر بحرانی- CPM   ۱۶۱

تهیه شبكه- CPM   ۱۶۱

روش بازبینی و ارزیابی  ۱۶۲

مدت فعالیت‌ها در روش … ۱۶۳

پیش‌بینی مدت نهایی فعالیت در … ۱۶۴

روش گرافیكی ارزیابی و بازنگری   ۱۶۵

نمودار شكست فعالیت‌ها- WBS  ۱۶۵

انتخاب مناسب‌ترین تكنیك … ۱۶۶

مزایای استفاده از روش‌های … ۱۶۷

پیش‌نیازهای رسم شبكه  ۱۶۷

فرضیات برنامه‌ریزی … ۱۶۸

شبكه‌های گرهی  ۱۶۸

واژگان برنامه‌ریزی شبکه‌ای   ۱۶۹

قواعد رسم شبكه‌های برداری   ۱۷۲

قواعد رسم شبكه مسیر بحرانی  ۱۷۳

اشتباهات متداول در رسم نمودار ۱۷۳

محاسبات زمان در CPM یا … ۱۷۴

علائم و حروف اختصاری   ۱۷۴

محاسبه زمان‌های رویداد ۱۷۴

محاسبه زمان فعالیت‌ها ۱۷۵

آزمون‌های نظام مهندسی  ۱۷۹

کلیدواژه       ۱۸۱

منابع و مآخذ
شابک
شابک 978-600-168-276-6
کتاب
مولف محمد‌ عظیمی آقداش
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ شانزدهم-1396
تعداد صفحات 192
قطع رقعی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 27,000 تومان

برچسب ها: مدیریت, ساخت, نظام, برنامه‌ریزی, کنترل, پروژه, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور