مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)
مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)
مولف : محمد علی فرشاد فر
ناشر : نشر نو آور
موضوع : پیمانکاری- مدیریت طرح ها
کد کالا : 10033
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 135,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب مدیریت طرح(CM)و مدیریت پیمان(MC) خواهيد آموخت:                                                                             

بخش اول/ کلیات:: روشهای عرضه پروژه (Project Delivery Methods)

گروه روشهای متعارف ساخت(DBB)::گروه روشهای طرح و ساخت:: 1-2) طرح و ساخت (D/B) :: 2-2) مهندسی ، تدارک ، ساخت / کلیدگران(EPC) ::گروه روشهای مدیریتی::گروه روشهای  ساخت ، بهره برداری و انتقال (B.O.T)

بخش دوم / مدیریت طرح (CM) عامل چهارم::(مدیریت ساخت / مدیریت طرح ) (CM) (Construction Management) ::تعریف مدیریت طرح در مجامع حرفه ای ایران ::مفهوم رایج مدیریت طرح در داخل کشور:: نمونه گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح::رئوس کلی شرح خدمات مدیریت طرح ::روش انتخاب مدیر طرح (عامل چهارم ) ::روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS) ::روش انتخاب براساس کیفیت (QBS) ::روش بودجه ثابت ::  روش انتخاب تک گزینه :: روش انتخاب براساس تعرفه ::روش مسابقه ::نحوه  محاسبه حق بیمه سهم مشاور و کرفرما در طرح های عمرانی و غیر عمرانی ::طرح های عمرانی ::طرح های غیر عمرانی ::نکات ویژه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح ::محدوده همکاری مدیر طرح (CM) درمدیریت پروژه ها ::اندازه گیری پیشرفت  قرارداد مدیریت طرح (CM) ::سازمان و شرح وظایف تیم مدیریت طرح (CM) در یک پروژه ::مدیر مهندسی ::مدیر ساخت :: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مرکزی ::مدیریت امور اجرایی ( مدیر کارگاه ) ::مدیر تضمین و کنترل کیفیت (کارگاه) ::مدیر ایمنی و بهداشت کارگاه ::مدیر دفتر فنی کارگاه ::مدیر نصب و راه اندازی :: جمع بندی و نتیجه گیری

بخش سوم / اسناد و مدارک قراردادی مدیریت طرح

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه ، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها :: موافقتنامه ::شرایط عمومی ::پیوستها:: شرایط عمومی و قراردادهای مدیریت طرح ::فهرست :: شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم ::ماده 1- قرارداد :: ماده 2- موافقتنامه ::ماده 3 - شرایط عمومی::ماده 4 – شرایط خصوصی :: ماده 5- کارفرما ::ماده 6 – مدیر طرح ::ماده 7 – خدمات ::ماده 8- مرحله ، قسمت:: ماده 9 – مدارک و گزارشها ::ماده 10 – برنامه زمانی کلی ::ماده 11 – برنامه زمانی تفصیلی::ماده 12 – برآورد اولیه :: ماده 13 – مدت اولیه ::ماده 14 – متوسط حق الزحمه ماهانه ::ماده 15 – روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد و جمع ، عنوانها ::تعهدات مدیر طرح :: ماده 16 – حدود خدمات ::ماده 17- تغییر حدود خدمات ::ماده 18 – نحوه انجام خدمات:: ماده 19 – گزارشها :: ماده 20 – اقدامهای مدیر طرح که نیاز به تایید کارفرما دارد ::ماده 21- عدم دخالت :: ماده 22- استانداردهای فنی ، مقررات و دستورالعمل ها ::ماده 23 – دقت و کوشش:: ماده 24 – مسئولیت مدیر طرح ::ماده 25 – محرمانه بودن اطلاعات ::ماده 26 – ارتباط با طرحهای دیگر :: ماده 27 – بیمه ::ماده 28 – رعایت مقررات ایمنی ::تعهدات کارفرما :: ماده 29 – اطلاعات ، تصمیمات ::ماده 30 – دسترسی به زمین ::ماده 31 – تسهیلات ، مجوزها :: ماده 32 – پرداخت حق الزحمه ::ماده 33- آزاد کردن تضمینها ::ماده 34 – تصویب مدارک و گزارشها :: ماده 35 – تغییر کارفرما ::نمایندگان – کارکنان :: ماده 36- نماینده کارفرما :: ماده 37 – نماینده مدیر طرح ::ماده 38 – کارکنان مدیر طرح ::ماده 39 – قراردادهای کارکنان:: ماده 40 – به کار گماردن کارکنان کارفرما، مشاور و پیمانکار:: ماده 41 – به کار گماردن کارکنان مدیر طرح ::تعهدات مالی – حق الزحمه مدیر طرح ::ماده 42 – حق الزحمه مدیر طرح ::ماده 43 – پیش پرداخت ::ماده 44- تضمین حسن انجام کار ::ماده 45 – مالیات ، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی :: ماده 46- خسارت تاخیر ::تغییر مدت – تعلیق خاتمه – فسخ ::ماده 47- شروع و نفوذ قرارداد::ماده 48- تغییر مدت قرارداد::ماده 49- تاخیر ::ماده 50- تعلیق :: ماده51- حوادث قهری ::ماده 52- خاتمه دادن قرارداد::ماده 53 – فسخ قرارداد::مقررات عمومی ::ماده 54- زبان قرارداد :: ماده 55- قانون حاکم بر قرارداد::ماده 54- مالکیت اسناد :: ماده 57- انتقال به غیر ::ماده 58- اشخاص یا قراردادهای ثالث:: ماده 59-ابلاغ ها::حل اختلاف::ماده 60 – حل اختلاف ::دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح ::شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی ( نشریه شماره 2423) ::فهرست ( شرح عمومی خدمت مدیریت طرح ) ::دستورالعمل کاربرد ::قسمت اول : خدمات هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ::قسمت دوم : مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول ) ::قسمت سوم : مدیریت بر خدمات طراحی تفضیلی و اجرایی ( خدمات مرحله دوم ) ::قسمت چهارم : مدیریت بر خدمات تدارک کالا( مصالح و تجهیزات ) :: قسمت پنجم : خدمات سازماندهی برای بهره برداری ::قسمت ششم : مدیریت بر اجرای کار ، راه اندازی و تحویل

بخش چهارم / مدیریت پیمان پیمانکاری مدیریت / (Mc) Management Contracting Contractor::  جایگاه مدیریت پیمان  در طرح های عمرانی ::معرفی سازندگان ، انبوه سازان و پیمانکاران دارای صلاحیت :: الف) سازنده حقیق ::شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی ::حداکثر تعداد کار مجاز و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی ::نمونه پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان ::نمونه پروانه  اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان::دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ::مدارک و اسناد قراردادی ::قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت ) ::شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

ماده 1- قرارداد اجرای ساختمان ::ماده 2- شرایط عمومی ::ماده 3- شرایط خصوصی ::ماده 4- انواع قرارداد اجرای ساختمان ::ماده 5-  اجرای ساختمان ::ماده 6- صلاحیت حرفه ای ، حدود آن و ظرفیت اشتغال ::ماده 7- ناظر ::ماده 9 – پیمانکار::ماده 10 – کارگاه ، تجهیز و برچیدن آن:: ماده 11- مدت قرارداد – برنامه زمانبندی ::ماده 12- مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت

فصل دوم : تعهدات و اختیارات صاحب کار

ماده 13- تعهدات صاحب کار ::ماده 14 – اختیارات صاحب کار

فصل سوم : تعهدات و اختیارات مجری

ماده 15 – تعهدات ::ماده 16- اختیارات مجری

فصل چهارم : تضمین انجام تعهدات قرارداد ، تهیه صورت هزینه ها ، نحوه پرداختها و تعلیق کار

ماده 17- تضمین انجام تعهدات :: ماده 18 – صورت هزینه ها ::ماده 19 – نحوه پرداختها ::ماده 20 – تعلیق

فصل پنجم : تحویل کار ، برچیدن کارگاه ، تسویه حساب و پایان کار

ماده 21- تحویل کار ::ماده 22- برچیدن  کارگاه ::ماده 23- تسویه حساب و پایان کار

فصل ششم : موارد فسخ ، اقدامات پس از فسخ ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف

 ماده 24 – موارد فسخ ::ماده 25 – اقدامات پس از فسخ ::ماده 26 – خسارت عدم انجام تعهدات :: ماده 27- حل اختلاف

فصل هفتم : حوادث قهری ، تسریع کار ، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد

ماده 28- حوادث قهری ::ماده 29- اقامتگاه و ابلاغها ::ماده 30- اعتبار شرایط عمومی ::شرایط خصوصی قرارداد::تصویب نامه هیئت وزیران بخشنامه 66900 پیمان مدیریت :: بخش پنجم / بخشنامه ها و دستورالعمل ها ::آیین نامه خرید خدمات مشاور ::راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره::تبیین  مفاهیم آیین نامه خرید خدمات مشاوره  - شماره یک::فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره::مستندات راهنمایی حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

بخش ششم / نمونه هایی از فرم گزارشگیری

 (نمونه یک) ساختمان مسکونی ::(نمونه دو ) ساختمان اداری::(نمونه سه ) مجتمع مسکونی  مسکن مهر ::(نمونه چهار) پروژه احداث بزرگراه

بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصی

 منابع و ماخذ

مشخصات فنی
امورفنی قراردادها
مولف محمد علی فرشاد فر
ناشر نشر نو آور
موضوع پیمانکاری- مدیریت طرح ها
تعداد صفحات 304
سال چاپ 1392
نوبت چاپ دوم
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )