مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها نظام مهندسی برق

بخش اول / قوانین مرتبط با ساخت و ساز  ۹

اصولی از قانون اساسی  ۱۰

موادی از قانون مدنی  ۱۵

موادی از قانون مسئولیت مدنی  ۲۶

موادی از قانون مجازات اسلامی  ۲۷

قـــانـــون مجــازات اســلامــی  تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ۳۰

موادی از قانون شهرداری‌ها ۳۵

مــوادی از قــانـــون  نوسازی و عمران شهری‌ ۶۱

قانون تغییر نـام وزارت آبادانی  و مـسـكـن بـه وزارت مسـكـن … ۶۸

قانـون تأسیس شورای ‌عالی  شهرسازی و معماری ایران  ۷۴

موادی از قانون نظام مهندسی  و كنـتـرل ســاخـتـمـــان  ۷۸

مــوادی از قـانــون تشـكـیــلات‌،  وظـایـف و انتخـابـات شـوراهـای‌…  ۸۱

قانون مرجع تشخیص اراضی  مـوات و ابـطـال اسـنـاد آن  ۸۷

موادی از قانون اراضی شهری   ۸۸

مـوادی از قـانـون تـعـاریـف  محدوده و حریم شهر، روستا  و شهرك… ۹۷

موادی از قانون حفظ کاربری  اراضــی زراعــی و بــاغ‌هــا ۹۹

قانون ایجاد شهرهای جدید  ۱۰۳

موادی از قـانـون تعیین تکلیف  وضـعـیـت ثـبـتــی اراضــی و…  ۱۰۷

موادی از قانون احداث  تونل مشترک شهـری   ۱۱۰

قانون تعیین وضعیت املاک واقع  در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۱۱۲

قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاك  و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ۱۱۴

قانون تملك آپارتمان‌ها ۱۱۶

قانون پیش‌فروش ساختمان  ۱۲۱

موادی از قانون منع فروش و واگذاری  اراضـی فـاقد كـاربـری مسـكونی  ۱۲۸

لایحه قانونی نحوه خرید  و تملك اراضی و املاك   ۱۳۱

مـوادی از لایحه قانونی اصلاح  لایحه قانونی واگذاری و احیاء  اراضی ۱۳۸

موادی از قانون ایمنی  راه‌هــا و راه آهـــن  ۱۴۱

مـوادی از قـانـون کیـفـر بزه‌های مربوط به راه‌آهن  ۱۴۴

مـوادی از قـانـون سامـاندهـی و  حمایت از تولید و عرضه مسکن  ۱۴۵

موادی از قانون توزیع عادلانه آب   ۱۵۳

بخش دوم / آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ساخت و ساز  ۱۵۷

موادی از آیین‌نامه اجرایی  قـانــون زمـیـن شـهـری   ۱۵۸

موادی از آیین‌نامـه استفـاده از  اراضی، احداث بنا و تأسیسات  در خـارج از … ۱۶۳

مـوادی از آییـن‌نـامـه اجـرایی  قـانـون اصـلاح قانـون حـفـظ  كاربری … ۱۶۶

مـوادی از آییـن‌نامـه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید  ۱۶۹

مـوادی از آییـن‌نـامـه اجـرایـی قـانـون  احداث تونل مشترک تأسیسات شهری   ۱۷۸

آیین‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان‌ها ۱۷۹

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان  ۱۸۶

آیـیـن‌نامـه مـربوط بـه بستـر و حـریـم رودخانـه‌هـا، انهار، مسیل‌ها … ۱۹۱

حریم خطوط هوایی انتقال و تــوزیــع نیــروی بـرق  ۱۹۸

موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره۱ماده۱۷ اصلاحی قـانون ایمنـی راه‌هـا … ۲۰۳

موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره۳ ماده۱۷ اصلاحی قـانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهـن  ۲۰۷

موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مرجـع تشخیـص اراضی مـوات   ۲۱۰

موادی از دستورالعمل ترویج شهــرک‌سـازی درکشــور ۲۱۲

دستورالعمل كنترل تراكم سـاختمـانی و تعیین سطح اشغال … ۲۲۲

دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها ۲۲۴

بخش سوم / ضوابط و مقررات مرتبط با ساخت و ساز  ۲۳۰

ضـوابـط و مقـررات مكـانـیـابـی مساجد در طرح‌های توسعه شهری   ۲۳۱

ضـوابـط شهـرسـازی و معمـاری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاك … ۲۳۵

ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها ۲۳۷

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز مؤسسـات آمـوزش‌ عـالی  ۲۳۹

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مـورد نیـاز مؤسسات آموزش ‌عـالی  ۲۴۱

ضـوابـط و مقـررات مـنطقـه‌بنـدی  مسكونی شهرها به مجتمع آپارتمانی … ۲۴۳

ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طـول تهیـه تا زمان تصویب  طرح‌های … ۲۴۵

ضوابط و مقررات نمای شهری   ۲۴۶

ضوابط و مقررات شـهرسازی مربـوط بـه نحـوه افـراز و تفكیك بـاغـات … ۲۴۷

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها در محـدوده استحفـاظی و حریـم … ۲۵۰

ضوابط احـداث ساختمـان‌های ۶ طبقه و بیشتر در شهر تهران  ۲۵۲

ضـوابط و مقـررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری   ۲۵۷

شاخص‌های شناسایی بـافت‌هـای فـرسـوده ۲۶۵

اعطای تراكم تشویقی در بافت‌های فرسوده شهری   ۲۶۶

اصـلاح روش‌هـای صـدور پـروانـه ســاختمـان، گـواهـی عـدم خـلاف … ۲۶۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و ستـاد مـلی تـوانمنـدسـازی   ۲۷۰

مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمند‌سازی   ۲۷۰

تسری تفویض اختیار بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهرهای … ۲۷۳

ضوابط كلی مطالعات امكان سنجی، مكانیابی و احداث باغستان‌های كشور ۲۷۴

کلیدواژه  ۲۷۷

منابع و مأخذ 
شابک
شابک 978-600-168-278-0
کتاب
مولف محمد عظیمی آقداش
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ چاپ 34 -1397
تعداد صفحات 304
قطع رقعی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 42,000 تومان

برچسب ها: مقررات،, قوانین, ضوابط, حقوقی, انتظامی, مرتبط, ساخت, سازها, نظام, مهندسی, برق, انتشارات, نوآور