گودبرداری و سازه‌های نگهبان

 گودبرداری و سازه‌های نگهبان  نظام مهندسی عمران

(این کتاب برای آزمون نظام مهندسی مهر 98 بروز می‌باشد)


فصل اوّل: مبانی و مفاهیم پایه‌ای گودبرداری و سازه‌های نگهبان
    گودبرداری و سازه‌های نگهبان   
    مدل کلّی گودبرداری‌ها   
    طبقه‌بندی خاك‌ها   
    پارامتر‌های مكانیكی اصلی خاك‌ها   
   تنش‌های قائم در خاك‌ها   
    تنش‌های افقی ایجادشده در خاك‌ها   
    مبانی و دلایل پایداری و ایستایی مواد مختلف به صورت پله‌ای   
    پارامترهای طرّاحی سازه‌های نگهبان   
    مشخّصات مجاورت‌های اطراف دیواره‌های گودها   
     نقد كلّی مبانی روش‌های غیراصولی متداول گودبرداری و اجرای سازه‌های نگهبان   
     برخی از دلایل عدم توجّهِ كافیِ سازندگانِ ساختمان‌ها به طرّاحی و اجرای سازه‌های نگهبان در گودبرداری‌ها   
     مسئولیّت‌ها   
فصل دوم: شناسایی‌های ژئوتكنیكی زمین
    تعاریف   
    طبقه‌بندی نوع زمین براساس استاندارد      ایران   
    گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمّیّت، براساس استاندارد      ایران   
    هدف از شناسایی ژئوتکنیکی زمین   
   شرایط نیاز به انجام عملیّات شناسایی   
    شناسایی‌ها   
    تعیین عمق گمانه‌ها   
    حفّاری و نمونه‌برداری از خاک   
فصل سوّم: طبقه‌بندی خاك‌ها
    خاک   
    طبقه‌بندی خاك‌ها از نظر مكانیكی   
    پارامتر مكانیكی اصلی خاك‌های غیرچسبنده یا دانه‌ای (φ)   
    پارامتر مکانیکی اصلی خاك‌های چسبنده (c)   
   طبقه بندی خاك‌ها در گودبرداری، بر اساس استاندارد OSHA   
    سیمانتاسیون خاک‌ها   
    خاك‌های مسئله‌دار   
فصل چهارم: تعیین مشخّصات مكانیكی خاك‌ها
    کلّیّات   
    تعیین پارامترهای مشخّصۀ مکانیکی خاك‌ها   
فصل پنجم: مقاومت برشی خاك‌ها
۵   مقاومت برشی خاك‌ها   
فصل ششم: رانش خاك
    رانش خاک   
    رانش خاک در حالت محرّک یا فعّال   
    رانش خاک در حالت مُنفعِل (مقاوم)   
    رانش خاک در حالت سکون   
   نظریّه‌های رانش خاک   
    نظریّۀ رانکین، در حالت محرّک   
    نظریّۀ رانکین، در حالت مُنفعل (مقاوم)   
    ضریب رانش خاك در حالت سكون   
    محاسبة تنش و نیروی ناشی از رانش خاك در خاك‌های چند‌لایه   
فصل هفتم: بار ناشی از رانش خاك، وارد بر سازه‌های نگهبان
    بار ناشی از رانش خاک، وارد بر سازه‌های نگهبان   
    تنش افقی ناشی از رانش خاک   
فصل هشتم: عمق بحرانی یا عمق پایدار گود
    عمق بحرانی یا عمق پایدار گود   
    مثالی از محاسبۀ عمق بحرانی یا عمق پایدار گود   
    مفهوم و جایگاه عمق بحرانی یا عمق پایدار گود   
فصل نهم: شیب پایدار و پایداری شیب‌ها
    شیب‌های پایدار یا شیب‌های ایمن   
    تعیین شیب ایمن یا پایدار در انواع خاك‌ها، بر اساس استاندارد OSHA   
    روش‌های بهبود پایداری شیب ترانشه‌ها   
فصل دهم: ارزیابی خطر گود
     ارزیابی خطر گود   
     تفویض مسئولیّت‌های گودبرداری به مرجع ذیصلاح   
     احکام مُتَرَتِّب بر تعیین میزان خطر گود   
فصل یازدهم: ضوابط HSE در گودبرداری و سازه‌های نگهبان
     ایمنی، سلامت، و محیط زیست (HSE)     
     اِرگونومی    
     شرایط عمدة بروز حوادث در گودبرداری‌ها     
     تبعاتِ صدمات جانی ناشی از حوادث گودبرداری          ضوابط به‌کارگیری نردبان‌ها در داخل گودها و ترانشه‌ها     
     مسیرهای عبورومرور به داخل گودها و ترانشه‌ها     
     استفاده از علائم هشداردهنده     
     وسایل حفاظت فردی یا وسایل حفاظت انفرادی     
     تبعات حقوقیِ عدم رعایت ضوابط HSE، از جمله رعایت ضوابط ایمنی کارگاه، نیز به‌کارگیریِ وسایل حفاظت فردی یا انفرادی     
فصل دوازدهم: مدیریّت گودبرداری دركارگاه‌های ساختمانی
     اقدامات، مطالعات و بررسی‌های پیش‌ازشروع و درحین عملیّات گودبرداری     
     اقدامات لازم در محیط اطراف گودها     
     برخی از مباحث مدیریّتی در گودبرداری‌ها     
     مسئولیّت‌ها     
    مهارت و آموزش نیروی انسانی     
فصل سیزدهم: تأسیسات برقی و مكانیكی و شهری، و تأثیر آن‌ها بر پروژه‌های گودبرداری
     مسائل مربوط به لوله‌های مدفون در محدوده و در مجاورت گود‌ها     
     مسائل مربوط به كابل‌های برق در محدوده و در مجاورت گود‌ها     
     مسائل مربوط به سایر تأسیسات زیرزمینی در محدوده و در مجاورت گود‌ها      فصل چهاردهم: گـودبـرداری در مجاورت سـاختمان‌های مجاورِ گود
     بررسی تأثیر وجود ساختمان در مجاورت دیوارة گود بر روی شرایط اجرایی كار     
     اقدامات لازم برای گودبرداری در مجاورت ساختمان‌ها     
     بررسی تَرَك‌های احتمالیِ ایجادشده در ساختمان‌های مجاور گود     
فصل پانزدهم: تأثیر آب بر گودبرداری
    تأثیر آب     
    دور کردن آب از محل گودبرداری     
    تراوش آب در کفِ گودها      
    زهکشی خاک در عملیّات گودبرداری     
فصل شانزدهم: حریم لبة گود
     حریم لبۀ گود     
فصل هفدهم: مسائل و مشكلات متداول، و مودهای گسیختگی و فروریزش گودها
     مسائل و مشکلات ترانشه‌ها و گودها     
     گسیختگی‌ها و مشکلات متداول فروریزش‌های گودها و ترانشه‌ها     
فصل هجدهم: توزیع تنش در خاك‌ها
     توزیع تقریبی تنش در خاک، براثر بارهای وارد بر سطح خاک     
فصل نوزدهم: پتانسیل‌های خطر در گودها و ترانشه‌ها
     نکاتی چند در زمینۀ شیب‌های ناپایدار و نیروهای ناشی از آن‌ها     
     گودبرداری در مجاورتِ گودبرداری‌های قبلی        فصل بیستم: هوازدگی خاك‌ها
     هوازدگی و تأثیر احتمالی آن بر گودها و ترانشه‌ها      
فصل بیست و یكم: پایِش و کنترل گودبرداری‌ها
     پایش و كنترل گودبرداری‌ها      
     پایش و كنترل گود‌های با خطر بسیار زیاد      
     هدف ابزارگذاری و پایش      
     تعداد و نوع دستگاه‌های پایش      
    برنامۀ پایش      
     ابزار پایش      
     تناوب اندازه‌گیری‌ها در پایش      
     مسئولیّت طرّاحی، اجرا و نظارتِ پایش      
فصل بیست و دوم: مباحث پایه‌ای انواع روش‌های اجــرای ســازه‌هــای نگهبـان
     عوامل مؤثّر بر انتخاب روش‌های گود برداری      
     مبانی مشترك روش‌های اجرای سازه‌های نگهبان       
     استفاده از سازة ساختمانِ دردستِ‌احداث، به‌عنوان سازة نگهبان      
فصل بیست و سوّم: سازه‌های نگهبان خرپایی
     سازه‌های نگهبان خرپایی      
     نحوۀ چیدمانِ سازه‌های نگهبان خرپایی      
     مراحل مختلف اجرای صورت بندی کلّی خرپاها     
     سایر موارد و نکات اجرایی سازه‌های نگهبان خرپایی      
    رفتار سازه‌ای سازة نگهبان خرپایی و اجزای آن      
     بتن‌ریزی و آرماتوربندیِ شمع‌ها و فونداسیون‌های سازه‌های نگهبان خرپایی      
     مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سازه‌های نگهبان خرپایی      
فصل بیست و چهارم: سازه‌های نگهبان به روش مهار متقابل
     روش مهار متقابل      
     روش‌هایی برای استفاده از سازۀ نگهبان نوع مهار متقابل، در دهانه‌های بزرگتر      
     استفاده از سازۀ نگهبان نوع مهار متقابل، در گودهای با عمق بیشتر      
     مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش مهار متقابل      
فصل بیست و پنجم: سـازه‌هـای نگهبـان از نـوع شمع، یا تیرهای طُرّه‌ایِ قائم
    سازه‌های نگهبان از نوع شمع، یا تیرهای طُرّه‌ایِ قائم      
    استفاده از سازه‌های نگهبانِ نوع شمع در حفّاری ترانشه‌ها و شیارها      
    مزایا و معایب و محدودیّت‌های سازه‌های نگهبان از نوع شمع      
فصل بیست و ششم: سازه‌های نگهبان از نوع دیـواره‌هـای دیـافراگمی
     روش دیوارة دیافراگمی     
     مزایا، معایب، و محدودیّت‌های دیوارهای دیافراگمی      
فصل بیست و هفتم: سازه‌های نگهبان نوع سپرهای شمع‌ریزی
     سپرهای شمع‌ریزی      
     سپرهای شمع‌ریزیِ متقاطع      
     سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مماسی      
     سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مجاورِ هم      
    سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ با فاصلة زیاد از هم      
     سپرهای شمع‌ریزیِ مهارشده‌      
فصل بیست و هشتم: سازه‌های نگهبان نوع سپركوبی
     سپرهای فولادیِ صفحه‌ای      
     سپرکوبی     
     سپرهای با دستک‌های فشاری      
     سپركوبی پله‌ای یا مرحله‌به‌مرحله      
    مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سپرکوبی      
فصل بیست و نهم: سازه‌های نگهبان نوع نِیلینگ یـا دیـوارهای خاک‌دوزی‌شده
     روش نیلینگ     
     روش میخ‌گذاری     
     روش میخ‌کوبی     
     مقایسۀ روش‌های میخ‌‌گذاری و میخ‌کوبی     
    بررسی شرایط خاک‌ها، از نظر تأثیر آن‌ها بر روش نیلینگ     
‌      خاك‌های مناسب برای نیلینگ      
‌      خاك‌های نامناسب برای نیلینگ      
     برخی از ضوابط حقوقی و قانونی در مورد اجرای روش دیوارهای خاک‌دوزی ‌شده (نِیلینگ)      
     مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش نیلینگ      
فصل سی‌ام: سازه‌های نگهبان نوع آنکُراژ یــا دوخــت بـــه پشــت
     روش آنکُراژ یا دوخت به پشت            مراحل متوالی اجرای سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ            نکاتی چند در زمینۀ سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ       
     دیوارهای مهارشده      
    مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش آنکُراژ      
فصل سی و یكم: سـازه‌هـای نگهبـان نـوع دیـوار بـرلنی، اِلِمان‌های كششی، و اِلِمان‌های افقی و مایل
     دیوارهای بِرلَنی      
     مراحل مختلف اجرای دیوارهای برلنی      
     ویژگی‌های عملکردی و رفتاری دیوارهای برلنی      
     سازه‌های نگهبان نوع اِلِمان‌های کششی      
    سازه‌های نگهبان نوع اِلِمان‌های افقی و مایل      
فصل سی و دوم: صحّت و كفایت سازه‌های نگهبان
     صحّت و كفایت سازه‌های نگهبان      
فصل سی و سوّم: مبانی محاسبات سازه‌های نگهبان
     نكاتی در زمینة گودبرداری      
     تحلیل پایداری گود      
     تحلیل تغییرشكل گود و سازه‌های مجاور      
     انواع سازه‌های نگهبان      
    پایداری انواع سازه‌های نگهبان      
‌      حالت‌های حدّیِ دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند      
‌      حالت‌های حدّیِ دیوارهای سپرگونه      
‌      حالت‌های حدّی دیوارهای خاک مسلّح            فشار خاک      
‌       کلّیّات      
‌       تعیین فشار خاک در حالات مختلف      
     تعیین فشار خاک در پشت دیوار      
     روش‌های طرّاحی سازه‌های نگهبان      
‌       روش تنش مجاز برای طرّاحی سازه‌های نگهبان      
‌       روش حالات حدّی      
     مهاربندی      
‌       کلّیّات      
‌       طرّاحی مهارها      
‌       آزمایش مهارها      
      خاک‌ریزِ پشت دیوارها      
      زهکشی و آب‌بندی دیوارها      
فصل سی و چهارم: دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
‌فصل اوّل: کلّیّات      ۵
‌فصل دوّم: وظایف و مسئولیّت‌های اشخاص دست‌اندرکار پروژه‌های گودبرداری ساختمانی      
‌فصل سوّم: فرم‌ها، گزارش‌ها و مدارک فنّی      
‌فصل چهارم: ضوابط و مقرّرات      
فصل سی و پنجم: برخی از ضوابط و دستورالعمل‌های رسمی مرتبط با گودبرداری‌، حفر چاه، و اجرای سازه‌های نگهبان
    مبحث دوازدهم مقرّرات ملّی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، ویرایش           
    آیین‌نامۀ حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی      
    منتخبی از آیین‌نامه و مقرّرات حفاظتی حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی     
فصل سی و ششم: تست‌های تألیفی و پاسخ‌نامة تشریحی آن‌ها
     تست‌های تألیفی      
     پاسخ‌نامة تشریحی تست‌های تألیفی      
فصل سی و هفتم: تست‌های آزمون‌های گذشته و پاسخ‌نامة تشـریحی آن‌ها
     تست‌های آزمون‌های گذشته      
     پاسخ‌نامة تشریحی تست‌های آزمون‌های گذشته      
فهرست منابع و مآخذ     
کلید واژه     

کتاب
مولف حمید‌رضا اشرفی
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ بیست و پنج - 1397
تعداد صفحات 256
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 46,000 تومان

برچسب ها: گودبرداری, سازه‌های, نگهبان, نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور