گودبرداری و سازه‌های نگهبان

 گودبرداری و سازه‌های نگهبان  نظام مهندسی عمران

فصل اوّل: مبانی و مفاهیم پایه‌ای گودبرداری و سازه‌های نگهبان
۱-۱ گودبرداری و سازه‌های نگهبان    ۱۵
۱-۲ مدل کلّی گودبرداری‌ها    ۱۸
۱-۳ طبقه‌بندی خاك‌ها    ۱۹
۱-۴ پارامتر‌های مكانیكی اصلی خاك‌ها    ۲۰
۱-۵ تنش‌های قائم در خاك‌ها    ۲۰
۱-۶ تنش‌های افقی ایجادشده در خاك‌ها    ۲۰
۱-۷ مبانی و دلایل پایداری و ایستایی مواد مختلف به صورت پله‌ای    ۲۲
۱-۸ پارامترهای طرّاحی سازه‌های نگهبان    ۲۴
۱-۹ مشخّصات مجاورت‌های اطراف دیواره‌های گودها    ۲۴
۱-۱۰ نقد كلّی مبانی روش‌های غیراصولی متداول گودبرداری و اجرای سازه‌های نگهبان    ۲۵
۱-۱۱ برخی از دلایل عدم توجّهِ كافیِ سازندگانِ ساختمان‌ها به طرّاحی و اجرای سازه‌های نگهبان در گودبرداری‌ها    ۳۰
۱-۱۲ مسئولیّت‌ها    ۳۱
فصل دوم: شناسایی‌های ژئوتكنیكی زمین
۲-۱ تعاریف    ۳۴
۲-۲ طبقه‌بندی نوع زمین براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران    ۳۴
۲-۳ گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمّیّت، براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران    ۳۵
۲-۴ هدف از شناسایی ژئوتکنیکی زمین    ۳۶
۲-۵ شرایط نیاز به انجام عملیّات شناسایی    ۳۷
۲-۶ شناسایی‌ها    ۳۸
۲-۷ تعیین عمق گمانه‌ها    ۴۰
۲-۸ حفّاری و نمونه‌برداری از خاک    ۴۱
فصل سوّم: طبقه‌بندی خاك‌ها
۳-۱ خاک    ۴۲
۳-۲ طبقه‌بندی خاك‌ها از نظر مكانیكی    ۴۲
۳-۳ پارامتر مكانیكی اصلی خاك‌های غیرچسبنده یا دانه‌ای (φ)    ۴۲
۳-۴ پارامتر مکانیکی اصلی خاك‌های چسبنده (c)    ۴۳
۳-۵ طبقه بندی خاك‌ها در گودبرداری، بر اساس استاندارد OSHA    ۴۳
۳-۶ سیمانتاسیون خاک‌ها    ۴۷
۳-۷ خاك‌های مسئله‌دار    ۴۷
فصل چهارم: تعیین مشخّصات مكانیكی خاك‌ها
۴-۱ کلّیّات    ۴۹
۴-۲ تعیین پارامترهای مشخّصۀ مکانیکی خاك‌ها    ۴۹
فصل پنجم: مقاومت برشی خاك‌ها
۵-۱ مقاومت برشی خاك‌ها    ۵۲
فصل ششم: رانش خاك
۶-۱ رانش خاک    ۵۴
۶-۲ رانش خاک در حالت محرّک یا فعّال    ۵۴
۶-۳ رانش خاک در حالت مُنفعِل (مقاوم)    ۵۵
۶-۴ رانش خاک در حالت سکون    ۵۵
۶-۵ نظریّه‌های رانش خاک    ۵۶
۶-۶ نظریّۀ رانکین، در حالت محرّک    ۵۶
۶-۷ نظریّۀ رانکین، در حالت مُنفعل (مقاوم)    ۵۸
۶-۸ ضریب رانش خاك در حالت سكون    ۵۸
۶-۹ محاسبة تنش و نیروی ناشی از رانش خاك در خاك‌های چند‌لایه    ۵۹
فصل هفتم: بار ناشی از رانش خاك، وارد بر سازه‌های نگهبان
۷-۱ بار ناشی از رانش خاک، وارد بر سازه‌های نگهبان    ۶۰
۷-۲ تنش افقی ناشی از رانش خاک    ۶۰
فصل هشتم: عمق بحرانی یا عمق پایدار گود
۸-۱ عمق بحرانی یا عمق پایدار گود    ۶۲
۸-۲ مثالی از محاسبۀ عمق بحرانی یا عمق پایدار گود    ۶۳
۸-۳ مفهوم و جایگاه عمق بحرانی یا عمق پایدار گود    ۶۳
فصل نهم: شیب پایدار و پایداری شیب‌ها
۹-۱ شیب‌های پایدار یا شیب‌های ایمن    ۶۵
۹-۲ تعیین شیب ایمن یا پایدار در انواع خاك‌ها، بر اساس استاندارد OSHA    ۶۶
۹-۳ روش‌های بهبود پایداری شیب ترانشه‌ها    ۶۶
فصل دهم: ارزیابی خطر گود
۱۰-۱ ارزیابی خطر گود    ۶۸
۱۰-۲ تفویض مسئولیّت‌های گودبرداری به مرجع ذیصلاح    ۷۰
۱۰-۳ احکام مُتَرَتِّب بر تعیین میزان خطر گود    ۷۱
فصل یازدهم: ضوابط HSE در گودبرداری و سازه‌های نگهبان
۱۱-۱ ایمنی، سلامت، و محیط زیست (HSE)    ۷۲
۱۱-۲ اِرگونومی     ۷۴
۱۱-۳ شرایط عمدة بروز حوادث در گودبرداری‌ها    ۷۴
۱۱-۴ تبعاتِ صدمات جانی ناشی از حوادث گودبرداری    ۷۵
۱۱-۵ ضوابط به‌کارگیری نردبان‌ها در داخل گودها و ترانشه‌ها    ۷۷
۱۱-۶ مسیرهای عبورومرور به داخل گودها و ترانشه‌ها    ۷۷
۱۱-۷ استفاده از علائم هشداردهنده    ۷۸
۱۱-۸ وسایل حفاظت فردی یا وسایل حفاظت انفرادی    ۷۹
۱۱-۹ تبعات حقوقیِ عدم رعایت ضوابط HSE، از جمله رعایت ضوابط ایمنی کارگاه، نیز به‌کارگیریِ وسایل حفاظت فردی یا انفرادی    ۷۹
فصل دوازدهم: مدیریّت گودبرداری دركارگاه‌های ساختمانی
۱۲-۱ اقدامات، مطالعات و بررسی‌های پیش‌ازشروع و درحین عملیّات گودبرداری    ۸۱
۱۲-۲ اقدامات لازم در محیط اطراف گودها    ۸۲
۱۲-۳ برخی از مباحث مدیریّتی در گودبرداری‌ها    ۸۲
۱۲-۴ مسئولیّت‌ها    ۸۳
۱۲-۵ مهارت و آموزش نیروی انسانی    ۸۳
فصل سیزدهم: تأسیسات برقی و مكانیكی و شهری، و تأثیر آن‌ها بر پروژه‌های گودبرداری
۱۳-۱ مسائل مربوط به لوله‌های مدفون در محدوده و در مجاورت گود‌ها    ۸۴
۱۳-۲ مسائل مربوط به كابل‌های برق در محدوده و در مجاورت گود‌ها    ۸۴
۱۳-۳ مسائل مربوط به سایر تأسیسات زیرزمینی در محدوده و در مجاورت گود‌ها    ۸۵
فصل چهاردهم: گـودبـرداری در مجاورت سـاختمان‌های مجاورِ گود
۱۴-۱ بررسی تأثیر وجود ساختمان در مجاورت دیوارة گود بر روی شرایط اجرایی كار    ۸۶
۱۴-۲ اقدامات لازم برای گودبرداری در مجاورت ساختمان‌ها    ۸۶
۱۴-۳ بررسی تَرَك‌های احتمالیِ ایجادشده در ساختمان‌های مجاور گود    ۸۷
فصل پانزدهم: تأثیر آب بر گودبرداری
۱۵-۱ تأثیر آب    ۸۹
۱۵-۲ دور کردن آب از محل گودبرداری    ۸۹
۱۵-۳ تراوش آب در کفِ گودها     ۹۰
۱۵-۴ زهکشی خاک در عملیّات گودبرداری    ۹۰
فصل شانزدهم: حریم لبة گود
۱۶-۱ حریم لبۀ گود    ۹۲
فصل هفدهم: مسائل و مشكلات متداول، و مودهای گسیختگی و فروریزش گودها
۱۷-۱ مسائل و مشکلات ترانشه‌ها و گودها    ۹۴
۱۷-۲ گسیختگی‌ها و مشکلات متداول فروریزش‌های گودها و ترانشه‌ها    ۹۴
فصل هجدهم: توزیع تنش در خاك‌ها
۱۸-۱ توزیع تقریبی تنش در خاک، براثر بارهای وارد بر سطح خاک    ۹۷
فصل نوزدهم: پتانسیل‌های خطر در گودها و ترانشه‌ها
۱۹-۱ نکاتی چند در زمینۀ شیب‌های ناپایدار و نیروهای ناشی از آن‌ها    ۹۹
۱۹-۲ گودبرداری در مجاورتِ گودبرداری‌های قبلی     ۱۰۵
فصل بیستم: هوازدگی خاك‌ها
۲۰-۱ هوازدگی و تأثیر احتمالی آن بر گودها و ترانشه‌ها    ۱۰۶
فصل بیست و یكم: پایِش و کنترل گودبرداری‌ها
۲۱-۱ پایش و كنترل گودبرداری‌ها    ۱۰۷
۲۱-۲ پایش و كنترل گود‌های با خطر بسیار زیاد    ۱۰۷
۲۱-۳ هدف ابزارگذاری و پایش    ۱۰۷
۲۱-۴ تعداد و نوع دستگاه‌های پایش    ۱۰۸
۲۱-۵ برنامۀ پایش    ۱۰۸
۲۱-۶ ابزار پایش    ۱۰۸
۲۱-۷ تناوب اندازه‌گیری‌ها در پایش    ۱۰۸
۲۱-۸ مسئولیّت طرّاحی، اجرا و نظارتِ پایش    ۱۰۹
فصل بیست و دوم: مباحث پایه‌ای انواع روش‌های اجــرای ســازه‌هــای نگهبـان
۲۲-۱ عوامل مؤثّر بر انتخاب روش‌های گود برداری    ۱۱۰
۲۲-۲ مبانی مشترك روش‌های اجرای سازه‌های نگهبان     ۱۱۰
۲۲-۳ استفاده از سازة ساختمانِ دردستِ‌احداث، به‌عنوان سازة نگهبان    ۱۱۲
فصل بیست و سوّم: سازه‌های نگهبان خرپایی
۲۳-۱ سازه‌های نگهبان خرپایی    ۱۱۳
۲۳-۲ نحوۀ چیدمانِ سازه‌های نگهبان خرپایی    ۱۱۴
۲۳-۳ مراحل مختلف اجرای صورت بندی کلّی خرپاها    ۱۱۵
۲۳-۴ سایر موارد و نکات اجرایی سازه‌های نگهبان خرپایی    ۱۱۸
۲۳-۵ رفتار سازه‌ای سازة نگهبان خرپایی و اجزای آن    ۱۲۳
۲۳-۶ بتن‌ریزی و آرماتوربندیِ شمع‌ها و فونداسیون‌های سازه‌های نگهبان خرپایی    ۱۲۶
۲۳-۷ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سازه‌های نگهبان خرپایی    ۱۲۶
فصل بیست و چهارم: سازه‌های نگهبان به روش مهار متقابل
۲۴-۱ روش مهار متقابل    ۱۲۸
۲۴-۲ روش‌هایی برای استفاده از سازۀ نگهبان نوع مهار متقابل، در دهانه‌های بزرگتر    ۱۲۹
۲۴-۳ استفاده از سازۀ نگهبان نوع مهار متقابل، در گودهای با عمق بیشتر    ۱۳۰
۲۴-۴ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش مهار متقابل    ۱۳۰
فصل بیست و پنجم: سـازه‌هـای نگهبـان از نـوع شمع، یا تیرهای طُرّه‌ایِ قائم
۲۵-۱ سازه‌های نگهبان از نوع شمع، یا تیرهای طُرّه‌ایِ قائم    ۱۳۲
۲۵-۲ استفاده از سازه‌های نگهبانِ نوع شمع در حفّاری ترانشه‌ها و شیارها    ۱۳۳
۲۵-۳ مزایا و معایب و محدودیّت‌های سازه‌های نگهبان از نوع شمع    ۱۳۳
فصل بیست و ششم: سازه‌های نگهبان از نوع دیـواره‌هـای دیـافراگمی
۲۶-۱ روش دیوارة دیافراگمی    ۱۳۵
۲۶-۲ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های دیوارهای دیافراگمی    ۱۳۹
فصل بیست و هفتم: سازه‌های نگهبان نوع سپرهای شمع‌ریزی
۲۷-۱ سپرهای شمع‌ریزی    ۱۴۰
۲۷-۲ سپرهای شمع‌ریزیِ متقاطع    ۱۴۰
۲۷-۳ سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مماسی    ۱۴۱
۲۷-۴ سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مجاورِ هم    ۱۴۲
۲۷-۵ سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ با فاصلة زیاد از هم    ۱۴۲
۲۷-۶ سپرهای شمع‌ریزیِ مهارشده‌    ۱۴۲
فصل بیست و هشتم: سازه‌های نگهبان نوع سپركوبی
۲۸-۱ سپرهای فولادیِ صفحه‌ای    ۱۴۴
۲۸-۲ سپرکوبی    ۱۴۵
۲۸-۳ سپرهای با دستک‌های فشاری    ۱۴۷
۲۸-۴ سپركوبی پله‌ای یا مرحله‌به‌مرحله    ۱۴۸
۲۸-۵ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سپرکوبی    ۱۴۹
فصل بیست و نهم: سازه‌های نگهبان نوع نِیلینگ یـا دیـوارهای خاک‌دوزی‌شده
۲۹-۱ روش نیلینگ    ۱۵۰
۲۹-۲ روش میخ‌گذاری    ۱۵۰
۲۹-۳ روش میخ‌کوبی    ۱۵۸
۲۹-۴ مقایسۀ روش‌های میخ‌‌گذاری و میخ‌کوبی    ۱۵۹
۲۹-۵ بررسی شرایط خاک‌ها، از نظر تأثیر آن‌ها بر روش نیلینگ    ۱۵۹
‌۲۹-۵-۱ خاك‌های مناسب برای نیلینگ    ۱۶۰
‌۲۹-۵-۲ خاك‌های نامناسب برای نیلینگ    ۱۶۰
۲۹-۶ برخی از ضوابط حقوقی و قانونی در مورد اجرای روش دیوارهای خاک‌دوزی ‌شده (نِیلینگ)    ۱۶۲
۲۹-۷ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش نیلینگ    ۱۶۳
فصل سی‌ام: سازه‌های نگهبان نوع آنکُراژ یــا دوخــت بـــه پشــت
۳۰-۱ روش آنکُراژ یا دوخت به پشت    ۱۶۵
۳۰-۲ مراحل متوالی اجرای سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ    ۱۶۵
۳۰-۳ نکاتی چند در زمینۀ سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ     ۱۷۱
۳۰-۴ دیوارهای مهارشده    ۱۷۲
۳۰-۵ مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش آنکُراژ    ۱۷۳
فصل سی و یكم: سـازه‌هـای نگهبـان نـوع دیـوار بـرلنی، اِلِمان‌های كششی، و اِلِمان‌های افقی و مایل
۳۱-۱ دیوارهای بِرلَنی    ۱۷۴
۳۱-۲ مراحل مختلف اجرای دیوارهای برلنی    ۱۷۴
۳۱-۳ ویژگی‌های عملکردی و رفتاری دیوارهای برلنی    ۱۷۷
۳۱-۴ سازه‌های نگهبان نوع اِلِمان‌های کششی    ۱۷۸
۳۱-۵ سازه‌های نگهبان نوع اِلِمان‌های افقی و مایل    ۱۷۸
فصل سی و دوم: صحّت و كفایت سازه‌های نگهبان
۳۲-۱ صحّت و كفایت سازه‌های نگهبان    ۱۸۰
فصل سی و سوّم: مبانی محاسبات سازه‌های نگهبان
۳۳-۱ نكاتی در زمینة گودبرداری    ۱۸۲
۳۳-۲ تحلیل پایداری گود    ۱۸۲
۳۳-۳ تحلیل تغییرشكل گود و سازه‌های مجاور    ۱۸۳
۳۳-۴ انواع سازه‌های نگهبان    ۱۸۴
۳۳-۵ پایداری انواع سازه‌های نگهبان    ۱۸۴
‌۳۳-۵-۱ حالت‌های حدّیِ دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند    ۱۸۴
‌۳۳-۵-۲ حالت‌های حدّیِ دیوارهای سپرگونه    ۱۸۴
‌۳۳-۵-۳ حالت‌های حدّی دیوارهای خاک مسلّح    ۱۸۵
۳۳-۶ فشار خاک    ۱۸۶
‌۳۳-۶-۱ کلّیّات    ۱۸۶
‌۳۳-۶-۲ تعیین فشار خاک در حالات مختلف    ۱۸۷
۳۳-۷ تعیین فشار خاک در پشت دیوار    ۱۸۷
۳۳-۸ روش‌های طرّاحی سازه‌های نگهبان    ۱۸۸
‌۳۳-۸-۱ روش تنش مجاز برای طرّاحی سازه‌های نگهبان    ۱۸۸
‌۳۳-۸-۲ روش حالات حدّی    ۱۹۰
۳۳-۹ مهاربندی    ۱۹۲
‌۳۳-۹-۱ کلّیّات    ۱۹۲
‌۳۳-۹-۲ طرّاحی مهارها    ۱۹۲
‌۳۳-۹-۳ آزمایش مهارها    ۱۹۳
۳۳-۱۰ خاک‌ریزِ پشت دیوارها    ۱۹۴
۳۳-۱۱ زهکشی و آب‌بندی دیوارها    ۱۹۴
فصل سی و چهارم: دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
‌فصل اوّل: کلّیّات    ۱۹۵
‌فصل دوّم: وظایف و مسئولیّت‌های اشخاص دست‌اندرکار پروژه‌های گودبرداری ساختمانی    ۱۹۷
‌فصل سوّم: فرم‌ها، گزارش‌ها و مدارک فنّی    ۲۰۰
‌فصل چهارم: ضوابط و مقرّرات    ۲۰۱
فصل سی و پنجم: برخی از ضوابط و دستورالعمل‌های رسمی مرتبط با گودبرداری‌، حفر چاه، و اجرای سازه‌های نگهبان
۳۵-۱ مبحث دوازدهم مقرّرات ملّی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، ویرایش ۱۳۹۲    ۲۰۲
۳۵-۲ آیین‌نامۀ حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    ۲۱۲
۳۵-۳ منتخبی از آیین‌نامه و مقرّرات حفاظتی حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    ۲۱۵
فصل سی و ششم: تست‌های تألیفی و پاسخ‌نامة تشریحی آن‌ها
۳۶-۱ تست‌های تألیفی    ۲۱۸
۳۶-۲ پاسخ‌نامة تشریحی تست‌های تألیفی    ۲۲۲
فصل سی و هفتم: تست‌های آزمون‌های گذشته و پاسخ‌نامة تشـریحی آن‌ها
۳۷-۱ تست‌های آزمون‌های گذشته    ۲۲۶
۳۷-۲ پاسخ‌نامة تشریحی تست‌های آزمون‌های گذشته    ۲۳۴
فهرست منابع و مآخذ    ۲۴۵
کلید واژه    ۲۵۱

کتاب
مولف حمید‌رضا اشرفی
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1396
تعداد صفحات 256
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 150 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • تعداد بازدید: 979
  • تولیدکننده: انتشارات نوآور
  • مدل کالا: آزمون نظام
  • موجودی: در انبار
9کالا فروخته شده
  • 20,000 تومان

برچسب ها: گودبرداری, سازه‌های, نگهبان, نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور