نقشه برداری اجرایی
نقشه برداری اجرایی
مولف : مسلم عباسی
ناشر : نشر نوآور
موضوع : نقشه برداری- ابزار و وسایل
کد کالا : 30028
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 200,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب نقشه برداری اجرایی خواهيد آموخت:

فصل اول / اندازه گیری فاصله

امتداد گذاری ساده :: امتدادگذاری به روش ریسمان کار :: امتداد گذاری به وسیله ژالن گذاری :: اندازه گیری فاصله به روش  مستقیم :: اندازه گیری طول با قدم :: اندازه گیری طول با چرخ پیرامون ثابت :: اندازه گیری طول با متر درزمین های هموار :: اندازه گیری طول با متر در زمین های شیب دار ( به روش افقی ) :: اندازه گیری فاصله به روش غیر مستقیم :: روش محاسبه ای :: محاسبه فاصله افقی با اندازه گیری زاویه شیب a و طول مایل L:: محاسبه طول افقی با اندازه گیری اختلاف ارتفاع (H)و طول مایل (L) :: روش استادیمتری :: روش پارالاکتیک:: روش تله متری :: اندازه گیری فاصله با وجود موانع :: اندازه گیری فاصله با وجود مانع دید :: اندازه گیری فاصله با وجود مانع عبور ::1- مانع عبور قابل دور زدن ::2- مانع عبور غیر قابل عبور :: اندازه گیری فاصله با وجود مانع دید و عبور ::

فصل دوم / تعیین اختلاف ارتفاع (ترازیابی)

روش های ترازیابی :: روش ترازیابی هندسی یا مستقیم :: بدون دوربین و بدون شاخص ::الف) ترازیابی توسط شیلنگ اب ::ب) استفاد از شاقول :: ترازیابی بدون دوربین و با شاخص :: ترازیابی با دوربین و با شاخص ::الف) ساختمان ترازیاب::ب) روش استقرار و تراز کردن دستگاه ترازیاب::ج) قرائت میر یا شاخص ( بدون دستگاه و پشت دستگاه) ::د) روش انجام ترازیابی با دوربین و شاخص:: شیوه های ترازیابی با دوربین و شاخص ::1.ترازیابی تدریجی ::2. ترازیابی شعاعی ::3. ترازیابی مختلط::4. ترازیابی متقابل :: روش های کنترلی (اجرایی) درترازیابی با دوربین و شاخص::ب) کنترل ترازیابی در پایان کار :: ترازیابی مثلثاتی یا غیر مستقیم ::1- کاربرد علمی ترازیابی مثلثاتی :: ترازیابی بارومتریک یا فشار سنجی

فصل سوم / اندازه گیری زاویه

واحدهای اندازه گیری زوایه :: درجه:: گراد :: رادیان :: تبدیل واحدهای زوایه به یکدیگر :: اندازه گیری زاویه افقی :: اندازه گیری زوایه افقی به کمک متر :: اندازه گیری زاویه با قطب نما :: اندازه گیری زاویه افقی با دستگاه زاویه یاب (تئودولیت) ::1.آشنایی با دستگاه زوایه یاب ::2.ساختمان دستگاه تئودولیت ::3. اساس اندازه گیری یک زاویه افقی با زاویه یاب ::4. روش های اندازه گیریی زاویه ::الف) اندازه گیری زاویه به دو روش دور افق ::ب) قرائت کوپل (زوج) ::ج) اندازه گیری زاویه به روش تجدید:: پیاده کردن یک زاویه مشخص :: با استفاده از متر :: پیاده کردن زاویه افقی مشخص با استفاده از نئودولیت :: اندازه گیری زاویه قائم :: کاربرد زاویه یابی :: تعیین فاصله با استفاده از زاویه افقی :: امتداد دادن یک خط مستقیم :: تعیین امتدادی که نقاط ابتدا و انتهای آن نسبت به هم دید ندارد

فصل چهارم / پیمایش

انواع شمال :: آزیموت و ژیزمان یک امتداد :: ژیزمان و ژیزمان معکوس یک امتداد :: زوایه حامل یک امتداد :: محاسبه ژیزمان یک امتداد به کمک زوایه حامل ::6-4- انواع پیمایش:: پیمایش باز :: پیمایش بسته :: انواع روش های انجام پیمایش :: پیمایش محاسبه ای ::1-عملیات زمینی ::2- برداشت ::3- محاسبات پیمایش ::الف) اولین مرحله محاسبات ::ب) حداکثر خطای مجاز زوایه ای ::ج) محاسبه مختصات رئوس پیمایش::د) کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش بسته ( حالت الف) :: پیمایش مغناطیسی :: پیمایش ترسیمی ::

فصل پنجم / تقاطع و ترفیع

تقاطع :: تقاطع با زوایه ::1. بدست اوردن مختصات نقطه سوم با استفاده از حل مثلث ::2. فرمول مستقیم ( کتانژانت) :: تقاطع با طول ::ترفیع :: روش گوس

فصل ششم / برداشت جزئیات

انواع روش های برداشت:: روش تاکئومتری ::1.تاکئومتری با دستگاه های اپتیکی (تئودولیت ها) ::2. تاکئومتری با دستگاه های الکترونیکی :: نحوه انتخاب نقاط برداشت ::1. نحوه برداشت عوارض مسطحاتی ::الف) راه ها، بلوارها و .... ::ب) خطوط انتقال نیرو  :: ج) راه خاکی و جیپ رو ::چ) ردیف درخت::ح) جوی آب، جدول، بلوک ::خ) تابلوهای شرکت های آب و گاز و ...  :: د) مزرعه باغ ::ه) عوارض شهری ::ی ) چاه ها::2. نحوه برداشت عوارض ارتفاعی ::الف) چاله و خاکریزی :: برداشت از طریق یک خط هادی :: روش برداشت تقاطع با دو طول ( با متر ) :: روش برداشت تقاطع با زوایه  ::روش برداشت قطبی ( طول زوایه) ::

فصل هفتم / تهیه و ترسیم توپوگرافی

برداشت :: برداشت به روش شبکه بندی :: برداشت توپوگرافی به روش تاکئومتری :: روش ترسیم خطوط تراز : روش مستقیم :: روش درون یابی :: تعیین شیب یک خط از روی نقشه توپوگرافی

فصل هشتم / اندازه گیری مساحت

تعیین مساحت چهار ضلعی :: تعیین مساحت دایره و قطاع آن :: تعیین مساحت بیضی :: تعیین مساحت اشکال غیر هندسی :: تعیین مساحت به روش تجزیه به مثلث :: تعیین مساحت به روش خط هادی ::3- تعیین مساحت به وسیله ذوزنقه های هم ارتفاع و فرمول سیمپسون :: تعیین مساحت با استفاده ازمختصات رئوس ( روش گوس) :: تعیین مساحت به وسیله پلانی متر:: تعیین مساحت به روش تقریبی

فصل نهم / کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری

خصوصیات یک دستگاه ترازیاب سالم  ::کنترل و رفع خطای پارالاکس :: نحوه تشخیص و تنظیم تراز کروی :: نحوه تشخیص و تنظیم تراز استوانه ای ( در صورت موجود بودن در تراز یاب) :: کنترل صفحه تارهای رتیکول :: کنترل و تنظیم محور نشانه روی ( خطای کلیماسیون) ::1. روش دستگاهی ::2. روش صحرایی:: کنترل و تنظیم دستگاه زاویه یاب (تئودولیت ها) :: ساختار هندسی تئودولیت ها :: مشخصات یک تئودولیت سالم :: کنترل کمپانساتور درتئودولیت :: کنترل و رفع خطای پارالاکس :: نحوه تشخیص و تنظیم تراز کروی :: نحوه تشخیص و تنظیم تراز استوانه ای :: کنترل صفحه تارهای رتیکول:: کنترل و تنظیم شاقول اپتیکی::تشخیص و تنظیم خروجی از مرکزیت لمب افقی و قائم :: کنترل و تنظیم خطای اندکس لمب (خطای تراز نشانه) :: کنترل و تنظیم خطای اندرکس میکرومتر:: کنترل و تنظیم خطای کلیماسیون نوع اول :: کنترل و تنظیم خطای کلیماسیون نوع چهارم ::

فصل دهم / نقشه برداری مسیر و قوس ها درراهسازی

 مسیر یابی :: مسیر یابی درون شهری  :: 1.طریقه نقشه برداری داخل شهری::2.نکاتی که باید در خط پروژه داخل شهر رعایت شود ::3. مشخص نمودن ارتفاع خط پروژه درداخل شهرها ::4. انواع تقاطع ها :: مسر یابی برون شهری ::1. مطالعه مقدماتی ::2. مطالعه اصولی ::3. مطالعه قطعی یا نهایی :: مسیر یابی معمولی کوهستانی :: مسیر یابی معمولی :: مرحله میخ کوبی ( پیکه تاژ) مسیر :: بنچ مارک ها :: قوس های جاده ای :: قوس دایره ای ساده ::1. اجزای قوس دایره ای ساده ::2. درجه قوس ها ::3. محاسبه شعاع قوس ساده ::4.جداول لازم جهت بررسی و محاسبه قوس ساده ::5. مسائل دیگر که باید در قوس افقی در نظر گرفته شود ::6. طول قوس و زاویه مرکزی ::7. مسائلی که باید در قوس ساده افقی رعایت کرد  :: 8. پیاده کردن سومه ها ( راس قوس ها) ::الف) روش قطبی ::ب) روش تقاطع ::ج) روش افست ::9. طرز پیاده نمودن قوس دایره ای ساده :: الف) ازطریق تابل ::ب) از طریق زاویه ضلعی (وترهای مساوی)  ::ج) پیاده نمودن قوس از راس قوس ::چ) پیاده نمودن قوس از وسط قوس ::ح) پیاده نمودن قوس ازطریق X و Y وسط روی وتر ::خ) پیاده نمودن قوس از طریق X و Y روی نیمساز ::د) پیاده نمودن از طریق دو تئودولیت ::ر) پیاده نمودن قوس به وسیله منصف های وتر ::ز) پیاده نمودن قوس بدون دوربین با متر ::س) پیاده نمودن قوس درتونل با استفاده از دوربین ::ش) مثال عددی جهت پیاده کردن قوس ساده از ریق طول وتر ::ن) پیاده کردن قوس در حالتی که به راس نقطه S1 (سومه) در دسترس نباشد :: قوس مرکب :: قوس تخت پشت :: قوس معکوس دایره ای:: قوس معکوس در مسیر موازی همدیگر :: قوس سربانتین (پیچ معکوس در گردنه ها) :: قوس کلوتوئید::1.اجزای قوس کلوتوئید::2.محاسبه طول بازوی کلوتوئید بر روی نقشه ::3.محاسبه طول بازوی کلوتوئید::4. پیاده کردن قوس کلوتوئید از طریق جدول تایل::5. پیاده کردن قوس کلوتوئید از طریق قطبی ::6. پیاده نمودن قوس کلوتوئید بدون TK و TL:: مقاطع (پروفیل طولی و عرضی) :: معیارها و تعاریف جهت پروفیل طولی:: پروفیل ( نیم رخ) :: انواع پروفیل ها :: حالت های برداشت پروفیل ::1. حالت اول برداشت پروفیل طولی و عرضی به صورت مجزا :: رسم پروفیل طولی ::1.فرم پروفیل طولی ::2. بخش ارتفاعی مسیر پروفیل ::3. نیمرخ طولی طرح یا خط قرمز :: نیمرخ عرضی زمین ::1. رسم پروفیل عرضی  :: 2. مواردی که باید در پروفیل ها رعایت شود ::3. انواع مقطع عرضی ::4. نیمرخ تیپ:: شیب پروفیل طولی :: مقیاس پروفیل طولی و عرضی :: استفاده از پروفیل طولی:: سرعت طرح ::1.اهمیت انتخاب سرعت طرح ::2.مصوبات شورای عالی فنی ایران جهت سرعت طرح ::3. سرعت طرح برای آزاد راه ها:: شیب مقاطع ::1. معیارهای انتخاب شیب طولی ::2. شیب پروفیل عرضی :: محاسبه دور ( شب عرضی یک طرفه) (ارتفاع بر بلندی) از قوس::1. نمایش نحوه اعمال دور تدریجی در قوس اتصال ( کلوتوئید) ::2. رابطه سرعت طرح و قوس ساده و دور ::3. مقدار طول بازوی کلوتوئید تا بتوان دور را در ان اعمال کرد ::4.مقادیر حداکثر بر بلندی ::5. در ازاد راه ها و بزرگراهها::6. محدودیت های اعمال بربلندی ::7. میزان دور در راه آهن :: اضافه عرض در قوس ها :: مشخص نمودن پای خاکریز و پای خاکبرداری جهت عرض پاشنه راه :: محاسبه سطح بستر :: حریم راه :: محاسبه سطح پروفیل عرضی ::1. استفاده از دستگاه پلانیمتر ::2. تجزیه یه مثلث و ذوزنقه ::3. وقتی که به 5 نقطه برداشت شده باشد ::4. اشکال ذوزنقه :: محاسبه حجم عملیات خاکی:: الف) برای دو نیمرخ متوالی که خاکریزی هستند ::ب) برای دو نیمرخ متوالی که خاکبرداری هستند ::ج) دو نیمرخ متوالی مختلط که خاکبرداری ها مقابل هم و خاکریزی ها هم مقابل هم باشند ::د) دو نیمرخ متوالی که خاکبرداری ها و خاکریزی ها مقابل هم نیستند ::ه) دو نیمرخی که یکی خاکبرداری و دیگری خاکریزی می باشد ::ی) اخرین حالت به صورتی است که یکی از حالت ها به طور کامل در خاکریزی یا خاکبرداری باشد و نیمرخ دیگر به صورت مختلط باشد :: رفرانس کوبی :: قوس قائم :: معادله قوس قائم :: محاسبه مختصات راس قوس :: محاسبه مختصات نقاط تماس :: محاسبه ارتفاع یک نقطه مفروض واقع بر خطوط مماس:: محاسبه فاصله عمودی یک نقطه از خط مماس:: پیاده کردن قوس قائم:: کلیات راهسازی ::

فصل یازدهم / آموزش نرم افزار Auto Cad Civil3D Land 2009

ایجاد و مدیریت پروژه :: ایجاد یک پروژه جدید :: تغییر مشخصات پروژه :: ایجاد و مدیریت نقاط :: خواندن نقاط از یک فایل  ::خروجی گرفتن از نقاط در یک فایل :: تبدیل Format یک فایل :: ایجاد نقطه به روش قطبی ( طول و زاویه ) :: ایجاد نقطه به روش ترفیع ( با سه نقطه معلوم) :: ایجاد نقطه به روش تقاطع با دو طول ( محل تقاطع دو دایره) :: ویرایش نقاط :: ایجاد نقشه توپوگرافی :: ایجاد و اضافه کردن داده ها:: پردازش و مثلث بندی :: ترسیم منحنی میزان :: برچسب گزاری منحنی میزان ها :: حذف بر چسب منحنی میزان ها :: ایجاد قوس ها در مسیر  :: ترسیم قوس ها :: مشاهده مشخصات یک خط یا یک قوس دایره ای با اتصال :: کار با جداول سرعت ::1.ویرایش یک جدول سرعت ::2. ترسیم قوس با استفاده از جدول سرعت طرح :: طراحی پلان مسیر :: تعریف مسیر:: مشاهده و ویرایش مشخصات اجزاء مسیر  ::تهیه گزارش از پلان مسیر :: ایستگاه گذاری پلان مسیر :: ترسیم محدوده حریم شانه و خط سواره  ::درج کیلومتراژ و فاصله عمودی یک نقطه تا محور مسیر :: تهیه گزارش پیاده سازی :: اضافه کردن جدول قوس ها به نقشه :: ترسیم پروفیل طولی و قوس قائم :: مقطع برداری از یک سطح :: تولید مقطع ساخته شده از زمین :: تولید مسیر قائم نهایی:: ترسیم پروفیل عرضی :: مقطع برداری ازیک سطح :: نمایش مقاطع عرضی :: ایجاد مقطع در عرض راه :: فعال نمودن سطوح چندگانه :: انتخاب سطوح چند گانه جهت استخراج مقاطع :: ترسیم مقاطع عرضی:: شبکه بندی مقاطع عرضی :: تعیین ارتفاع هر نقطه از مقطع عرضی :: تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه برروی مقطع عرضی :: محاسبه حجم عملیات خاکی :: استفاده از یک قشر برای محاسبه حجم عملیات خاکی :: محاسبه حجم عملیات خاکی  ::ترسیم مقاطع :: گزارش گیری از احجام عملیات خاکی :: ایجاد و مدیریت قطعات ملکی :: ترسیم قطعات ملکی :: انجام تنظیمات مربوط به قطعات ملکی :: تعریف یک قطعه ملکی ::4-مدیریت قطعه ملکی :: پیمایش و سرشکنی آن :: ورود اطلاعات :: ویرایش اطلاعات :: سرشکن کردن پیمایش:: ترسیم پیمایش:: آشنایی با دستورات منوی Inquiry::

فصل دوازدهم / پروژه های طرح هادی و کاداستر و تفکیک اراضی

پروژه طرح هادی:: مراحل انجام پروژه:: پروژه کاداستر :: مراحل انجام پروژه :: تفکیک اراضی:: مراحل انجام پروژه :: نقشه برداری در ساختمان سازی ::الف) اولین مرحله محاسبات ::ب) حداکثر خطای مجاز زاویه ای ::ج) دومین مرحله محاسبات ::د) محاسبه مختصات رئوس پیمایش::ه) کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش بسته ::

مشخصات فنی
اجرا وساخت
نام مولف مسلم عباسی
ناشر نشر نو آور
موضوع نقشه برداری- ابزار و وسایل
تعدادصفحات 304
سال چاپ 1393
نوبت چاپ دوم
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.6/10 (تعداد آرا 60 نفر )