اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
مولف : امیر یزدیان
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : نقشه برداری- آزمون ها و تمرین ها
کد کالا : 300125
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 200,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن خواهيد آموخت:

فصل اول / تاریخچه ، کلیات و مفاهیم

تاریخچه نقشه برداری در جهان  ::  تاریخچه نقشه برداری در ایران  :: تعریف نقشه برداری  :: تعریف نقشه :: تعریف مقیاس  :: تعریف مقیاس :: انواع مقیاس  :: مقیاس عددی (مقیاس ساده ) :: مقیاس مرکب  :: مقیاس توصیفی  :: مقیاس خطی یا ترسیمی  :: دسته بندی نقشه ها :: دسته بندی براساس مقیاس  :: نقشه های خیلی بزرگ مقیاس :: نقشه های متوسط مقیاس  :: نقشه های کوچک مقیاس  :: دسته بندی براساس محتوا :: نقشه های عمومی  :: نقشه توپوگرافی :: نقشه پلانوگرافیک  ::  نقشه ی قاره ها و یا کشورها  :: نقشه جهانی با موضوعات عمومی  :: نقشه های موضوعی  ::  نقشه های موضوعی  :: چارت یا نقشه های ناوبری هوایی و دریایی  :: نقشه های با موضع ویژه  :: نقشه های ثبت املاک یا کاداستر :: نقشه های آماری  :: نقشه برداری مسطحاتی و نقشه برداری ژئودتیک :: شاخه های نقشه برداری :: ژئودزی :: نقشه برداری مسطحاتی یا پلانی متری :: نقشه برداری توپوگرافی :: نقشه برداری مسیر :: نقشه برداری زیر زمینی ( معدنی ) :: نقشه برداری تبتی (کاداستر) :: نقشه برداری ساختمانی ( کارگاهی ) :: نقشه برداری هوایی ( فتوگرامتری) :: کارتوگرافی  :: سامانه های اطلاعات مکانی  :: سنجش از دور :: علائم قراردادی نقشه :: علائم قراردادی نقطه ای :: علائم قراردادی خطی :: علایم سطحی

فصل دوم / مروری بر مفاهیم دیتوم و سیستم های تصویر

 شکل و ابعاد زمین :: ژئوتید ( دیتوم مسطحاتی ) :: سیستم های  تصویر:: سیستم های تصویر متشابه :: سیستم تصویر مرکاتور :: سیستم تصویر مرکاتور معکوس :: سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی (UTM)

فصل سوم / نظریه خطاها

فرایندهای قطعی و اتفاقی :: مفهوم اندازه گیری و خطا  :: انواع خطاها :: خطاهای بزرگ یا فاحش :: خطای سیستماتیک ( تدریجی ) :: خطای افقی :: خطای افقی :: خطای افقی :: خطای افقی :: منحنی نمایش خطاهای اتفاقی ( منحنی زنگوله ای گوس) :: انواع خطاهای اتفاقی :: خطاهای احتمالی:: خطای متوسط حسابی :: خطای متوسط هندسی :: روابط خطاهای اتفاقی با هم :: رابطه بین خطای ظاهری و خطای حقیقی :: محاسبه خطای معیار در اندازه گیری های غیر مستقیم :: حالت کلی:: حالت های خاص:: خطای حاصل ضرب :: خطای خارج قسمت:: خطای مطلق و خطای نسبی :: مجموعه سوالات ترکیبی و حل شده :: ارقام معنی دار و گرد کردن اعداد

فصل چهارم / فاصله سنجی ( اندازه گیری فاصله )

فاصله سنجی به روش های مستقیم :: قدم :: چرخ غلطان :: زنجیر مساحی :: نوار پارچه ای یا پلاستیکی :: نوار فلزی :: اصول متر کشی :: خطاها در متر کشی :: خطای دستگاهی :: خطاهای طبیعی :: خطای درجه حرارت :: خطای شنت (خطای مکانه)  :: خطاهای انسانی :: خطاهای تدریجی انسانی :: خطاهای اتفاقی :: تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا ( سطح مقایسه ) :: فاصله سنجی به روش غیر مستقیم :: فاصله یابی با دستگاه اپتیکی :: روش استادیمتری (تاکئومتری):: دستگاه های آنالاتیک :: قراولروی های غیر افقی :: تاکئومترهای تبدیل افق کننده :: بررسی خطاها در فاصله یابی استادیمتری :: فاصله یابی به روش پارالاکتیک یا ساب تنس :: بررسی خطاها در فاصله یابی پارالاکتیک :: فاصله یابی با دستگاه های الکترونیکی :: انواع دستگاه های  فاصله یاب الکترونیکی :: انواع دستگاه های طولیاب الکترونیکیEDM  :: خطاهای موجود در فاصله یابی الکترونیکی و روش های یافتن آن :: خطای دوره ای :: محاسباتی

فصل  پنجم / ترازیابی

تعاریف مهم درترازیابی :: سطح تراز یا دیتوم :: دیتوم ارتفاعات :: خط تراز :: خط افق :: صفحه افق :: خط قائم :: صفحه قائم :: ارتفاع یک نقطه :: نقطه ارتفاعی :: اختلاف ارتفاع دو نقطه :: ارتفاع دستگاه :: بنچ مارک و انواع آن :: بنج مارک ژئودزی :: بنج مارک دائمی :: بنج مارک های اختیاری :: بنج مارک های موقتی :: شبکه های اصلی و فرعی ترازیابی :: روش های مختلف ترازیابی :: ترازیابی هیدرواستاتیکی :: ترازیابی بارومتری ( فشار سنجی)  :: ترازیابی مثلثاتی (تراز یابی غیر مستقیم )  :: تراز یابی به کمک تئودلیت :: ترازیابی به کمک ترازیاب های الکترونیکی :: ترازیابی به کمک عکس های هوایی:: ترازیابی هندسی (ترازیابی مستقیم ) :: ساختمان دستگاه تراز یاب یانیو (واژه فرانسوی دستگاه تراز یاب است که در میان اهل فن از معادل انگلیسی آن بیشتر رایج است ) :: تلسکوپ:: محور کلیماسیون یا محور دیدگانی :: ترازها :: تراز کروی ( یا دایره ای ) :: تراز استوانه ای ( یا لوله ای ) :: تراز انطباقی ( یا لوبیایی) :: تراز خودکار :: تراز کردن دستگاه های ترازیاب:: تراز کردن تراز کروی :: تراز کردن تراز استوانه ای :: تراز کردن تراز لوبیایی:: حساسیت تراز :: روش ساده برای تعیین حساسیت تراز :: خصوصیات یک تراز یاب سالم :: شاخص :: روش های کار در تراز یاب هندسی :: ترازیابی ساده :: روش ارتفاع دوربین :: - روش فراز و نشیب :: شیوه پیمایشی یا خطی یا تدریجی :: ترازیابی شعاعی :: شیوه ترکیبی :: ترازیابی متقابل :: ترازیابی دقیق :: دستگاه ترازیاب دقیق :: شاخص مورد استفاده در تراز یابی دقیق :: وسایل دیگر مورد استفاده در تراز یابی دقیق :: 1 چتر مخصوص :: سکل :: خطای در تزاریابی هندسی :: خطای کلیماسیون و روش های رفع آن :: خطای صفر یا مبنای شاخص خطای تقسیمات شاخص :: خطای طبیعی :: خطای کرویت :: خطای انکسا ر:: خطاهای انسانی :: اشتباهات در ترازیابی :: کنترل عملیات در تراز یابی هندسی :: کنترل عملیات تراز یابی به روش رفت و برگشت :: کنترل عملیات ترازیابی به کمک دو نقطه ثابت ارتفاع دار :: روش های سر شکنی خطاها در ترازیابی هندسی :: حداکثر مقدار خطای خطای مجاز در ترازیابی هندسی

فصل ششم / زوایه یابی

 تعریف زاویه افقی :: تعریف زاویه قائم:: واحدهای زوایه و اجرای آنها :: ساختمان دستگاه زاویه یاب :: تلسکوپ:: الیداد:: پیچ های حرکت :: دایره های مدرج (لمب ها) :: تراز :: محورهای تئودلیت :: روش های اندازه گیری:: استقرار:: تراز کردن دستگاه :: نشانه روی :: قرائت:: شیوه های تعیین زاویه افقی :: روش کوپل یا قرائت مضاعف :: روش دور افق :: روش تکرار :: روش تجدید :: زوایه یابی خارج از ایستگاه:: اندازه گیری زاویه قائم:: ترازیابی مثلثاتی :: بررسی خطاها در اندازه گیری زوایه :: خطای دستگاهی :: خطای کلیماسیون:: خطای تقسیمات لمپ:: خطای عدم تراز یا درست تراز نکردن:: خطای ایستگاه گذاری یا خطای سانتراژ:: خطای نشانه روی :: خطای طبیعی :: تنظیمات دائمی زوایه یاب :: تظیمات تراز افقی ( کروی و استوانه ای) :: تنظیم خط قراولروی (تنظیم  کلیماسیون) :: تنظیم صفحه ی رتیکول :: تنظیمات موقتی

فصل هفتم / پیمایش

پیمایش باز:: پیمایش بسته :: چند ضلعی بسته یا پلیگون :: پیمایش که ابتدا و انتهای آن به دو نقطه ثابت بسته شده است :: پیمایشی که دو سر آن به چهار نقطه ثابت بسته شده است ::  امتدادهای مقایسه ( امتداد های مبنا) :: امتداد نصف النهار ( مغناطیسی محل) :: امتداد شمال شبکه یا محور y ها در صفحه نقشه :: ژیزمان :: ژیزمان معکوس :: زوایه حامل :: محاسبه زوایه حامل یک امتداد:: تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک امتداد دیگر :: تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک زاویه حامل :: محاسبه مختصات رئوس پیمایش:: خطای بست زوایه ای در پیمایش :: حداکثر خطای مجاز بست زوایه ای:: خطای بست مسطحاتی ( مختصات) در پیمایش :: حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی در پیمایش :: کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش :: دقت عملیات پیمایش :: مبنای تعیین رابطه حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی :: محاسبه خطای طولی (dL) :: تقاطع :: ترفیع

فصل هشتم / برداشت و ترسیم عوارض

برداشت نقاط کنترل :: برداشت جزئیات :: تاکئومتری :: شبکه بندی :: ترسیم نقشه :: عوارض مسطحاتی :: منحنی میزان

فصل نهم / مساحت

 روش تشکیل مثلث ها :: روش تشکیل قطعه به ذوزنقه :: محاسبه ی مساحت به وسیله ی روش سمیسون و یا روش یک سوم سمیسون:: محاسبه مساحت از طریق مختصات :: محاسبهی مساحت به وسیله کاغذ میلی متری  ::محاسبه ی مساحت به وسیله ی پلانی متر

فصل دهم / محاسبه حجم عملیات خاکی

تهیه پروفیل طولی و عرضی در طول مسیر :: پروفیل طولی :: پروفیل عرضی :: تعیین خط پروژه :: انتخاب پروفیل تیپ مناسب مسیر :: محاسبه حجم عملیات خاکی :: محاسبه حجم بین دو مقطع خاکبرداری و یا خاکریزی کامل به روش میانگین :: محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری ( با خاکریزی کامل) با فواصل مساوی به روش میانگین :: محاسبه  حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری ( یا خاکریزی کامل ) با فواصل مساوی به روش سیمپسون :: محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلف ( خاکبرداری به خاکریزی یا بالعکس)  :: محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلط :: محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری و خاکریزی مقابل هم باشد:: محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری یکی در مقابل خاکریزی دیگری باشد :: محاسبه حجم بین یک نیمرخ مختلط با یک نیمرخ خاکبرداری ( یا خاکریزی)  :: محاسبه حجم تقریبی خاکبرداری به کمک نیمرخ طولی :: محاسبه حجم عملیات خاکی به روش شبکه بندی

فصل یازدهم / تکنیک های پیشرفته نقشه برداری

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال استیشن:: نمای کلی از دستگاه تتال استیشن:: معرفی کلیدهای روی دستگاه:: ساختار دستگاه :: نحوه سانتراژ و تراز دستگاه :: تشریح عملکرد منوها :: منوی ::EDM Settingمنوی Functions ::Handy  منوی ::System menu منوی ::Programتخلیه اطلاعات از دستگاه :: وارد کردن اطلاعات به دستگاه :: آموزش نرم افزار ::AutoCAD 3D 2014ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه :: نقاط :: ایجاد سطح و ترسیم منحنی میزان:: ایجاد مسیر :: ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه :: مقاطع عرضی و محاسبه ی حجم عملیات خاکی :: آنالیز و سرشکنی داده های نقشه برداری ::منابع


مشخصات فنی
اجرا وساخت
نام مولف امیر یزدیان
ناشر انتشارات نوآور
موضوع نقشه برداری- آزمون ها و تمرین ها
تعدادصفحات 384
سال چاپ 1393
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
7.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )